E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשנ"ט
שונות
הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק ת"ו

איתא בספר השיחות תרפ"ח - צ"א (ע' 131), מיומנו של רבינו, י"ג שבט תר"ץ: "א' מדווינסק סיפר לי אשר שמע מהוד כ"ק אדמו"ר מהר"ש נבג"מ זי"ע שאמר בשם א' מיראי אשכנז פי' הכתוב [מקץ מא,לח], הנמצא כזה איש אשר רוח אלקים בו, ולפי סגנון הלשון הי' לי' למימר, הנמצא איש אשר רוח אלקים בו כזה. אך ידועה דפרעה עשה עצמו לבן אלקי' ומכוער גדול היה, ונתפרסם בי [צ"ל "בין"] ההמון דרוח אלקים מפעם רק בתוככי בעלי הכיעור בגוף, ואמר הנמצא איש כזה שיהי' יפ"ת ויפ"מ ואשר רוח אלקים בו. המאמר הנ"ל שמע בדווינסק בשנת תר"מ בדרך עברו מווארשא לוויטעבסק". עכ"ל.

ולהעיר מגמ' תענית (ז,א-ב): מה שלשה משקין הללו [מים יין וחלב] אין מתקיימין אלא בפחות שבכלים [כלי חרס, ולא בכלי כסף וזהב שבהם מתקלקלים], אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה, כמו שאמרה לו בתו של הקיסר (של רומי) לרב יהושע בן חנניה, אוי לחכמה מפוארה (כשלך) בכלי מכוער! (לפי שרבי יהושע לא היה יפה מראה), אמר לה, אביך שם יין בכלי חרס? אמרה ליה, אלא במה נשים? ["אם לא בשל חרס, הא כולי עבדי הכי" - רש"י]. אמר לה, אתם שאתם חשובים שימו אותם בכלי זהב וכסף, הלכה ואמרה לו לאביה (לעשות כן), ושמו את היין בכלי זהב וכסף והחמיץ. באו ואמרו לו (לקיסר) שהחמיץ היין. אמר לה לבתו, מי אמר לך כך (מי נתן לך עצה זו?), אמרה לו, רבי יהושע בן חנניה, קראו לו לבא, אמר לו (הקיסר), מדוע אמרת לה כך? אמר ליה, כמו שאמרה היא לי אמרתי לה ["אי חכמה מפוארה בכלי מכוער, הכי אמרי לה דיין משתמר בכלי מכוער, אף התורה מתקיימת בי יותר שמאילו הייתי נאה" - רש"י]. אמר לו, והרי יש (אנשים) יפים שלמדו (ומלאים חכמה)? ענה לו, אילו היו מכוערים ["אותם נאים שהיו חכמים" - רש"י] יותר היו לומדים ["שאי אפשר לנאה להשפיל דעתו, ובא לידי שכחה" - רש"י]. ע"כ. ועד"ז איתא בנדרים (נ,ב) ע"ש.

ולפי"ז יש להוסיף בזה שהחידוש אצל יוסף הצדיק הוא, שאף שהיה יפ"ת ויפ"מ היה יכול להשפיל דעתו בדיוק כאילו היה מכוער, ואצלו היופי לא השפיע עליו מאומה.

ועי' תורה אור (כח,א), שעבודת השבטים הן בעולם הבריאה, אבל מדריגת הבירור דיוסף הוא למעלה מעלה מהבירור של השבטים שהוא מאצילות וכו', ובירור זה אין בכח שאר השבטים שהן בבריאה כו' שלמטה מטה מאצילות, ע"ש.

ועי' תורת חיים ויחי ד"ה בן פורת יוסף, שהשבטים היו רועי צאן, ואין בעסק זה שום טרדה כלל, וכל היום יוכל להיות פנוי מכל מחשבה בלתי לה' לבדו, משא"כ יוסף לא הי' רועה צאן, והיה טרוד גדול בעסקים גדולים ופרטים רבים בעסק העבודה בבית ושדה, וגם בהיותו מלך ומושל ומשביר לכל הארץ, ולא הפסיק לו דביקתו האמיתית כמו שהוא למעלה ממש, ולא היו מבלבלים דביקתו למעלה כלל מטעם הנ"ל שהיה בחי' מרכבה לעצמות אא"ס וכו' ע"ש באורך. ועי' לקו"ש ח"כ (ע' 205).

שונות
הערות לשלחן ערוך רבינו הזקן ח"א
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית "אגודת חסידי חב"ד"

בשנים האחרונות נדפס השלחן אדמו"ר הזקן מסודר מחדש בהוצאת "עוז והדר". עברתי עליו לפום ריהטא, וראיתי בו איזה פרטים שכדאי להעיר עליהם:

א) סי' א מהדורא קמא ס"ח הערה יט "סדר ברכות", ולא נמצא שם מאומה מענין זה.

[בדפוסים הרגילים של השלחן ערוך נכתב "ס"ב", ופוענח בטעות במהדורת עוז והדר "סדר ברכות", וצ"ל "סולת בלולה".

בהקדמה למהדורת עוז והדר כותבים "פתחנו הרבה ר"ת בלתי רגילים וקשים, לתועלת הלומדים", והוא פלא שמפענחים ר"ת, בלי בדיקה אם הפיענוח מתאים].

ב) שם סעיף ט הערה כב. גם כאן נדפס "סדר ברכות", ולא נמצא שם מאומה מענין זה.

[בדפוסים הרגילים של השלחן ערוך נכתב "ס"ב", ופוענח בטעות במהדורת עוז והדר "סדר ברכות", וצ"ל "סולת בלולה"].

ג) סי' ב ס"ט הערה כב "אלי' זוטא", ולא נמצא שם מאומה מענין זה.

[בדפוסים הרגילים של השלחן ערוך נכתב "א"ז", ופוענח בטעות במהדורת עוז והדר "אלי' זוטא", וצ"ל "אור זרוע"].

ד) סי' ח' קונטרס אחרון סק"א, נדפס "לדידן", ובדפוסים הרגילים "לדידיה".

[תיקון זה נעתק מלוח התיקון שבסוף הוצאת קה"ת. ופלא הדבר: א) בלוח התיקון הנ"ל העירו על תיקון זה "כן נ"ל בדרך אפשר", וכאן תוקן עפי"ז בפנים, מבלי לציין שהוא רק תיקון "בדרך אפשר". ב) בהקדמה למהדורת עוז והדר כתבו שלא חסכו עמל ויגיעה להגיה עפ"י הדפוסים הראשונים ועפ"י קונטרס השלחן ותהלה לדוד; ובאמת הרבו להעתיק מלוח התיקון של קה"ת, מבלי להודיע מהיכן נעתק].

ה) שם סק"ד, נדפס "וכיון שנתבאר", וצ"ל "וכיון שנתברר", שכן הוא בדפוס הראשון.

[בהקדמה למהדורת עוז והדר כותבים "כיסוד שמנו את הדפוס של קאפוסט תקע"ו שהוא הראשון … והגהנו אותו היטב היטב בשים לב על כל שינוי קטן, ועפי"ז באמת תוקנו אלפי שגיאות ממש", אמנם במקומות רבים הדפיסו על פי הדפוסים שלנו, וצריך לתקן עפ"י דפוס הראשון הנ"ל].

ו) שם סק"ה, נדפס "לק"מ", ובדפוסים הרגילים "לקמן".

[תיקון זה נעתק מלוח התיקון שבסוף הוצאת קה"ת. אמנם בלוח התיקון הנ"ל העירו על תיקון זה "כן נ"ל בדרך אפשר", וכאן תוקן עפי"ז בפנים, מבלי לציין שהוא רק תיקון "בדרך אפשר" ומבלי להודיע מהיכן נעתק תיקון זה].

ז) שם, נדפס "מסי'", ובדפוסים הרגילים "בסי'".

[תיקון זה נעתק מלוח התיקון שבסוף הוצאת קה"ת. אמנם בלוח התיקון הנ"ל העירו על תיקון זה "כן נ"ל בדרך אפשר", וכאן תוקן עפי"ז בפנים, מבלי לציין שהוא רק תיקון "בדרך אפשר" ומבלי להודיע מהיכן נעתק תיקון זה].

ח) סי' יד סי"א, נדפס "כמו שנתבאר לעיל סעיף ה' ו' ח' עיין שם". ולא מצאתי שם ס"ז מענין זה.

[בדפוסים הרגילים נדפס "כמו שנתבאר לעיל סעיף ו' ח' ט' ע"ש", והיינו לפי גירסת כתב-היד, שסעיף ד' מחולק לשנים, ולגירסתינו צ"ל "סעיף ה' ז' ח' ע"ש".

אמנם פלא הדבר: בהקדמה למהדורת עוז והדר כותבים "כמו"כ עשינו מעלה גדולה שבכל מקום שהרב מציין וכבר נתבאר ועפ"י הרוב הכוונה לש"ע עשמו, שבמקום שברור הכוונה צייננו הסעיף בתוך סוגריים עגולות ובאות רש"י, אבל במקום שהי' שום ספק לא צייננו כלום". למעשה, שינו פעמים רבות בפנים, מבלי שום סימן שהוא שינוי שלהם מהדפוסים הרגילים, והציון מוטעה].

ט) סי' מב קונטרס אחרון סק"ג, נדפס "ומהל' הוא ומהל' דבר אחר", והוא פיענוח מוטעה של ר"ת, וצ"ל "ומה לי הוא ומה לי דבר אחר"

י) סי' קכח סל"ה, נדפס "אין הכהנים רשאים לנגן בבית הכנסת", ואין לו מובן.

[בדפוסים הרגילים של השלחן ערוך נכתב "בב"כ", ופוענח בטעות במהדורת עוז והדר "בבית הכנסת", וצ"ל "בברכת כהנים"].

יא) שם ס"מ, נדפס "ג' פעמים אלו", ואין לו מובן.

[בדפוסים הרגילים של השלחן ערוך נכתב "ג"פ", ופוענח בטעות במהדורת עוז והדר "ג' פעמים", וצ"ל "ג' פסוקים"].

שונות
ההבדל בין חוקים למשפטים
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בפירוש הראב"ע פ' יתרו על הפסוק "אנכי ה' אלקיך", כותב שיש שני סוגי מצוות, מצוות שהם נטועים בשיקול הדעת, "והדרך השנית מצות הנעלמות ואין מפורשות למה צוו, וחלילה חלילה שתהי' מצוה אחת מהן מכחשת שיקול הדעת, רק אנחנו חייבים לשמור כל אשר צונו השם בין שנגלה לנו הסוד בין שלא נגלה, ואם מצאנו אחת מהן מכחשת שיקול הדעת, איננו נכון שנאמין בו כי הוא כמשמעו, רק בספרי חכמינו ז"ל נבקש מה טעמו, אם הוא על דרך משל, ואם לא מצאנו זה כתוב, נבקש אנחנו ונחפש בכל יכלתנו אולי נוכל לתקן אותה. ואם לא יכולנו נניחנה כאשר היא ונודה שלא ידענו מה הי'. כמו ומלתם את ערלת לבבכם, וכי הוא צונו שנרצחנו כאכזרי, וידענו דעת ברורה כי כל המצוות שאינם חייבות משיקול הדעת סוד אחד יש לכל אחד מהם, ואם נעלם ממנו.. יוכל המשכיל שהשם פקח עיניו לדעת מדברי התורה סוד כל המצוות".

ולכאורה לפי דברי הראב"ע הללו כל ההפרש בין חוקים ומשפטים הוא רק שהחוקים טעמן עמוק יותר, אבל אי אפשר שיהי' היפך "שיקול הדעת", ועד שלדעתו אם יש בתורה דבר שנראה מנוגד לשיקול הדעת, אנו מוציאים אותו מדי פשוטו.

ויש לעיין האם בענין זה אין הלכה כראב"ע, שהרי ע"פ יסודי החסידות יש דברים במצוות המנוגדים לשיקול הדעת של השכל, ומ"מ אין מוציאים אותן מדי פשוטם, או שמא ע"פ חסידות יש למצוא הסבר גם בדברי הראב"ע, דבעומק יותר כוונתו לענין של "שיקול הדעת" ע"פ פנימיות התורה, ולכן "ומלתם את ערלת לבבכם" אינו כפשוטו לא משום שהוא מנוגד לשכל האנושי ח"ו אלא משום שהוא מנוגד לשכל התורה*.


*) ראה לקו"ש חל"ב פ' בחוקותי ב בענין זה. המערכת

שונות
'מהדורא תניינא' של שולחן ערוך אדה"ז [גליון]
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

ב'הערות וביאורים' כליון יז (תשעה) ע' 92 נדפס מאמרו הנפלא של הרב נחום גרינוואלד בנוגע למהדורא בתרא של השו"ע. להלן יבואו כמה הערות והוספות מענין לענין.

במהדורא בתרא מחמיר

ע' 93 סעיף א - בהלכות שבמהדורא בתרא מחמיר אדה"ז ביתר שאת מאשר בשאר השלחן ערוך.

ויש להעיר מנטילת ידים "תיכף ומיד כשניעור משנתו", שבמהדו"ק סי' א ס"ז נאמר: "וכל ירא שמים יחמיר לעצמו כדברי הזוהר", אבל במהדו"ב שם ס"ז אינו קושר את זה ליראת שמים. וזה מתקשר גם למה שהביא שם (ע' 94 ס"ג) מ'לקוטי שיחות' חט"ז ע' 363 שהמהדו"ב מבוססת על הבינוני של התניא, ודרגת ה"ירא שמים" מובטחת. [ולהעיר מהלשון במהדו"ב סי' א ס"ה: "מעלות הצדיקים". ומקורו ברמ"א שם ס"א.]

ולהעיר עוד בהמשך לנאמר בהערה 5 בנוגע לביטוי "טוב (ליזהר)" ממהדו"ק סי' א ס"ח: "טוב להשכים קודם אור הבוקר להתחנן... לכן ראוי לכל ירא שמים שיהיה מיצר ודואג...", ובמהדו"ב שם ס"ב: "ראוי לכל ירא שמים וכל החיל אשר נגע ה' בלבו...". [ולהעיר גם בנוגע לזמן תפילה זו שבמהדו"ק זמנו בשלישי הלילה, ובמהדו"ב זמנו הוא בחצות הלילה. וראה 'שיחות קודש' תשכ"ד ע' 243.]

חילוקים בין מהדו"ב לסידור

ע' 95 הערה 9 מחפש חילוקים הלכתיים בין מהדו"ב לסידור - להעיר מסי' א ס"ט: "טוב לומר בכל יום...", שפרשת עקידה, לחם הפנים וקרבנות נמצאים בסידור בלי שום הערה, ומשמע ששוה לכל נפש לאומרם בכל יום. פ' המן נשמט לגמרי.

במהדו"ב מציין מקורות ההלכה

שם הערה 10 מעיר שבמהדו"ב מראה אדה"ז מקור ההלכה "בדברי המשנה, כתובים וחכמים דוקא", לא כן במהדו"ק אין אדה"ז מתחיל עם מקור ההלכה.

וראה באריכות ב'שיחות קודש' תשכ"ו ע' 190-194 שהמקורות שאדה"ז מצטט במהדו"ב הרי זה כיון "אז דערפון קומט ארויס אדער א דין אדער א טעם אויף א דין, וואס דאס איז דאך וואס ס'איז דא כמה פרטים אין מהדו"ב וואס זיי זיינען ניתוסף געווארן לגבי מהדו"ק, וואס דורף דערוף ווערט ניתוסף א ענין אין נגלה, אדער ע"פ פנימיות הענינים, וטעמי הדינים וכו'". וראה גם 'שיחות קודש' תשל"ז ח"א ע' 282 שבמהדו"ב "ניתוסף כמה ביאורים וטעמים (אויך אין מהלך הנפש וכו')". ובהערה שבספר 'שיעורים בספר התניא' פמ"ב הערה 12: "...אדה"ז בשו"ע שלו מהד"ת [כצ"ל] - שבה הענינים מבוארים - גם בגילוי - בפרטיות ובפני' יותר...", עיי"ש השוואה בין תניא ושו"ע מהדו"ק למהדו"ב.

ולהעיר גם מחשיבות אמירת תיקון חצות שבמהדו"ב סי' א ס"ג ציין מקורו לספר הזהר, לא כן במהדו"ק שם ס"ח.

ולהוסיף בנוגע לציון מקורות שבזה דומה קצת עם הרמב"ם, וכדברי כ"ק אדמו"ר זי"ע [בס' 'כללי הרמב"ם' (קה"ת, תנש"א) ע' 10 הערה 2] שבס' משנה תורה הוא מדגיש ליד כל מצוה מקורו בתורה שבכתב. וראה מש"כ 'בהערות וביאורים' גליון תשיז ע' 50-52.

מפרט רק "עז כנמר" ו"גבור כארי"

ע' 97 מבאר למה במהדו"ב אדה"ז מפרט רק "עז כנמר" ו"גבור כארי", כי רק שני ענינים אלו נחוצים להשכמת הבוקר: עז כנמר "שלא יבוש מפני המלעיגים הלועגים לו שקם בעוד ליל", וגבור כארי "שיתגבר על יצרו לקום בפועל ממש בחורף ובקיץ".

ואינני יודע הא מנין לו. עז כנמר לפי אדה"ז (ומקורו בטור) הרי זה ענין כללי "שלא להתבייש מפני בני אדם המלעיגים", ומאיפה המקור לקשר את זה לקימה בבוקר? גם אינו מובן: מה פשר הלעג למי שקם בעוד ליל? ובאם רוצים לקשר ככה הדברים לקימה בבוקר, הרי גם קל כנשר אפשר לקשר לענין זריזות לקימה בבוקר!

השמטות שבמהדורא בתרא

ע' 99 סוף סעיף ב "צע"ג על הרבה השמטות שבמהדו"ב". ושם הערה 21.

אולי י"ל בנוגע לחלק עכ"פ שבבתרא כיון שמדובר לדרגת הבינוני (כנ"ל מ'לקוטי שיחות') אין צורך בהלכות מסוימות. דוגמא לדבר, ההלכה במהדו"ק סי' א ס"ט: "טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות שלא בכוונה, וכן בת"ת" נשמטה במהדו"ב.

סוגריים שבשו"ע

שם סעיף ג - אריכות בענין האנפילאות שבמהדו"ב סי' ב ס"ב והחידוש שבדבר. להוסיף שאדה"ז כתבו בסוגריים כמסתפק בדבר. ואם כי הרבה סיבות לסוגריים (ראה 'תורת חב"ד', ב, ע' כג), אבל כאן זה דוקא כן מתאים לייחסו לחידוש שבדבר "ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה". [ויש להעיר שישנם מהשינויים שבין הנדפס בשו"ע אדה"ז לבין הנדפס משו"ע הל' פסח מהדו"ק (יגדיל תורה שנה א' חוברת ה') שהנם בסוגריים, ראה שם ע' טו הערה 24.] וראוי לציין בענין זה ל'שיחות קודש' תשל"ה ח"א ריש ע' 49 שמבאר שבאם אדה"ז מוסיף על לשון הרמ"א שמצטט הרי הוא מוסיף חידושו בסוגריים.

חסרון מראי מקומות

ע' 101 סוף הערה 28 "וכבר הצביע ח"א [=חכם אחד] על העובדא שבצוואתו [של בעל יסוד ושרש העבודה] הרבה רעיונות הלקוחים מצוואת הריב"ש".

להעיר מ'שיחות קודש' תשמ"א ח"א ע' 270 ואילך על התועלת בציון מראי מקומות מדויקים כדי שיוכל המעיין לבדוק הדברים בפנים.

"גוכתי"ק" אדה"ז

דא"ג: בסוף הקדמת אדמו"ר האמצעי ואחיו לשו"ע נאמר: "וה' יגמור בעדינו בכי טוב להוציא לאור יתר חבורי כבוד אאמו"ר ז"ל וכת"י הקדוש בנגלה ובנסתר" - ולא מסתבר שאחרי שכל שאר הגוכתי"ק כבר נשרפו עוד נשארו חיבורים לא ידועים בגוכתי"ק אדה"ז. וראה 'תורת חב"ד', ב, ע' כח וע' מט הערה 1 שמפרש הנאמר בכ"מ גוכתי"ק שאין הכוונה שנשארו ושנדפסו ע"פ גוכתי"ק. וכנראה גם בקטע זה צריך לפרש ככה.

שונות
'מהדורא תניינא' של שולחן ערוך אדה"ז [גליון]
הרב מאיר צירקינד
תושב השכונה

בגליון יז כתב הרב נ. ג. שי' בענין מה"ת של שו"ע אדה"ז וז"ל: לא ברור, ולא ראיתי דיון על כך בינתיים, האם יש להוכיח מה חובר קודם הסידור או המהדורא בתרא. וכן האם אכן ישנם הבדלי הלכות משמעותיים בין שניהם.

ואפשר שיש לתרץ ב' השאלות כאחד. דבמהדורא קמא סי' ג ס"ו כתב אדה"ז: לא יגלה עצמו כי אם מלאחריו טפח וכו' ומלפניו טפחיים. וכן בהסידור (בסדר הנטילה ד"ה צריך) כתב: ולא יגלה כ"א טפח מלאחריו ומלפניו טפחיים. אבל במהדורא בתרא סי' ג כתב: ולא יגלה מלאחריו כ"א טפח ומלפניו טפחיים וכו' ויש גורסים בהפך וכו' ולענין מעשה יש לצמצם כל מה שאפשר.

ועוד איתא במהדורא קמא סי' צב ס"ב, וז"ל: אבל לגדולים צריך להעמיד עצמו אם יכול, ולא יפסיק אפי' בק"ש וברכותי' (או אפי' בפסוקי דזמרה מב"ש ואילך). וכן בהסידור (בסדר נטילה ד"ה ולא) כתב: ואפי' בברכות ק"ש או באמצע פסוקי דזמרה מב"ש ואילך אין להפסיק. אבל במהדורא בתרא סי' ג' סעי' יא כתב: ואפי' בברכות ק"ש. (ולא כתב כלל בענין פסוקי דזמרה).

ולכאורה משניהם נראה דאדה"ז חיבר הסידור קודם המהדורא בתרא וגם שינה מפסק הלכה מהסידור אל המהדורא בתרא (עכ"פ בהלכה הא', ובמשמעות גם הב').

עוד כתב הנ"ל: בסי' ב ה"ב פוסק אדה"ז: "(וכן באנפלאות שלנו ילבשן מעט מעט תחת הסדין שלא לגלות רגליו שדרכן להיות מכוסות לעולם במדינות אלו שאין הולכין יחף לעולם אפי' בקיץ)" (והקשה הנ"ל:) וצ"ע מקור ההלכה. ומאריך בדבר.

ונראה דהמקור הוא ממה שכתוב בסעיף א' "ולכן לא יגלה את בשרו ואפי' מעט כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם" וא"כ "כיון שרגליו דרכן להיות מכוסות לעולם במדינות אלו" א"כ הוא נלמד מהא דאיתא בשבת קיח,ב "ואר"י מימי לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקי".

ועוד הוא נלמד במכל שכן ממ"ש בסעיף ו וז"ל: ועכשיו בזמן הזה שכולם דרכם לכסות ראשם לעולם אסור לילך או אפי' לישב בגילוי הראש משום צניעות שהרי זה כמגלה בשרו המכוסה. ומקורו הוא ברמב"ם הל' דעות פ"ה ה"ו דכתב "ולא יתגלו ראשן ולא גופן".

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות