E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשנ"ט
רשימות
למי הכוונה ב"הנ"ל"
הרב אברהם ברוך יוניק
תושב השכונה

ברשימות שיצא לאור לחה"ש ש.ז. בקטע המדבר אודות הר' גרונם כתוב "עם הנ"ל למד דא"ח" ופיענחו המו"ל עם התלמידים הנ"ל למד דא"ח. ולכאורה כל התיבה הנ"ל הוא מיותר והי' צריך להיות "עמהם למד דא"ח" או כיו"ב.

אך י"ל שהפיענוח הנכון בזה הוא "עם הנ"ל (הר' אברהם'קע זשעבינער) למד דא"ח" שמדבר אודותו בקטע שלפני זה. - ראה בהקדמה לקונטרס התפלה שם כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (בכי"ק) על הר' שמואל גרונם "תלמיד הרב המפורסם ר' אברהם ז"ל מזעמבין".

כי כנראה כל היומן הוא נקודות ממה שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ סיפר לכ"ק רבינו. ורבינו רשמם בקיצור. וד"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות