E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשנ"ט
לקוטי שיחות
"סימנים" אם מבררים או גורמים
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר, אשדוד, אה"ק

בריבוי שיחות הביא כ"ק חקירת בעל הצפע"נ אם סימני טומאה וטהרה מבררים או גורמים וכו'.

ולהעיר מחידושי אגדות למהר"ל מפראג חולין מב,א שנקט בפשיטות שהם רק מבררים ובלשונו: "..אבל דבר זה סימן בלבד . . כי הטהרה תולה במה שהמין אינו מרוחק מן השי"ת והטומאה תולה בשביל שזה המין הוא מרוחק מן השי"ת ולא בשביל הסימנים, שאינו [אלא] סימן בלבד כו'".

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות