E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ד טבת - ש"פ שמות - תש"ס
גאולה ומשיח
נצחיות מצות התורה לעתיד לבוא [גליון]
הת' מ"מ רייצס
תות"ל - 770

בקובץ האחרון (גליון תשפז) כתב הרב שד"ב הלוי וויינבערג שי' בכמה עניני גאולה ומשיח, ותמיהה גדולה על כך שבכ"מ נעלמו ממנו דברים המפורשים בשיחות וכו'.

ועל ראשון ראשון:

א) מקשה מה יהי' עניינן של מל"ת לעתיד לבוא, כאשר איסורם נובע מגקה"ט, שלא יהיו קיימים בימות המשיח.

וכבר כ' ע"ז בס' התניא (קו"א ד"ה ולהבין - קס, א), "לע"ל כשיושלם הבירור יהי' עסק התורה בבחי' עשה טוב לבד. להעלות הנר"ן מעלה מעלה עד א"ס. וגם בשס"ה ל"ת בשרשן למעלה שהן גבורות קדושות, ולהמתיקן בחסדים ברמ"ח מ"ע ולכללן יחד". ועיי"ש עוד.

וראה באריכות שיחת ש"פ יתרו תנש"א. קונ' "תורה חדשה" (משיחות חה"ש תנש"א). שיחת עריוהכ"פ תשמ"ו. - ועוד.

ב) כותב שיש לעיין מה יהי' עם שאר החיות הטמאות (חוץ מהחזיר שעתיד ליטהר), האם יהיו מותרים אז באכילה.

וגם כאן מפורשים הדברים. - במדרש תהלים (קאפיטל קמו, עה"פ "ה' מתיר אסורים") נחלקו בזה, אם כל החיות הטמאות יעברו מן העולם או שישארו ויהיו מותרים אז באכילה (וראה בזה בלקו"ש ח"ז בחוקותי א).

וראה מ"ש כ"ק אדמו"ר (אג"ק ח"ג ע' קנג), שמ"ש "עתיד הקב"ה להחזירו לנו" הוא רק בתקופה הראשונה, ולאחר מכן - בתחה"מ - תיבטל כל ה"מרכבה טמאה". וראה שם הביאור בזה ע"פ חסידות, וש"נ.

[ולא זכיתי להבין מה שקישר זה להפסוק "וארי' כבקר יאכל תבן"].

ג) בענין ק"נ וגקה"ט לעת"ל -

בתניא (פל"ז) מבואר, שק"נ תתבטל, ובדרך ממילא יתבטלו גם גקה"ט. ובפרטיות, יהיו בזה שני תקופות: (א) בתקופה הראשונה עדיין יהי' רע בעולם, אבל לא יהי' מעורב עם הטוב (היינו - שיהי' רק גקה"ט, ולא ק"נ). (ב) בתקופה השני' יקויים הייעוד ואת רוח הטומאה אעביר כו', ואז יתבטלו גם גקה"ט.

וראה בקונ' "תורה חדשה" הנ"ל, והנסמן בהערות 107-110. שיחת ש"פ ויצא תנש"א, ובהנסמן בהערות.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות