E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ד טבת - ש"פ שמות - תש"ס
שונות
מנורת המקדש
הרב נחום גרינוואלד
ניו דזערסי

באחד מגליוני 'התקשרות' שי"ל ע"י צא"ח באה"ק הדפיס הרה"ח הרממ"ל שיחי' במדורו "ניצוצי רבי" מענת הרבי בענין צורת המנורה,

והריני מעתיק את התשובה והבהרות אודות השאלה, כפי שנדפסה שם, עם הוספת הסברה משלי המובנת מתוך המענה: "בשנת תשמ"ג קיימו צעירי אגודת חב"ד ... מגעים ... להפקת מטבע מיוחד אותו יחלקו לחיילים. הכוונה היתה להנפיק מטבע מיוחד, שעליו יכתב 'חנוכה' ויטבע ציור של חנוכיה וכדומה". כמו"כ כנראה רצו לחרוט ציור הלוחות. וענה הרבי וזלה"ק:

"הבטוח שיעשה [הלוחות, נ.ג.] מרובעות - באם לא בטוח, לא לדבר ע"ד ציור זה (שלא להכנס למחלוקת וכו') שאין לוותר בזה, כיון שזה היפך הש"ס".

"בנוגע לציור המנורה לנסות שיהי' כדרמב"ם. אבל כיון שכמה מגדולי ישראל (עוד בימיו) חלקו ע"ז - לוותר". עכלה"ק.

והנה לאחרונה כתגובה לח"א, דנתי בארוכה בקובץ 'אור ישראל' (גליון יח) אודות שיטת רש"י והרמב"ם ושאר הראשונים בענין עיגול קני המנורה ולא מצאתי שיטה כזו בין הראשונים, ובפרט דעה שכזאת בתקופת הרמב"ם, הסוברת שקני המנורה עגולים היו. והיודע בנידון בוודאי לא ימנע טוב.

אמנם אשתקד דנתי בהעו"ב בענין זה, והעליתי שיתכן אולי להסיק מדברי הרס"ג על פר' תרומה, שיצא לאור לאחרונה (תשנ"ח), שסובר שקני המנורה עגולים היו, אך מענת הרבי ההיא נכתבה בשנת תשמ"ג! הרבה טרם נדפס הרס"ג.

עוד יש לעיין כיצד זה תואם דברי הרבי עצמו בלקו"ש חכ"א ע' 169 בנוגע שיטת הרמב"ם שכותב: "יש לומר במסקנא אין חולק בדבר". כלומר, שאין שום חולק על הרמב"ם!

כמצוטט לעיל, נכתבה המענה ההיא לרגל חנוכה תשמ"ג, ואם תאריך זה נכון, יש לעיין כאן מהי 'בתראי' בדעתו הק'. כי השיחה על נושא הקנים נאמרה בחודשי אב אלול תשמ"ב, נמצא שמענה זו הינה בתראי להשיחה. מאידך, נדפס השיחה מוגהת בלקו"ש בשנת תשמ"ג פרשת תרומה. האם נאמר שבינתיים - בין כתיבת המענה לעריכת השיחה - החליט הרבי שאכן אין שום חולק?

מאידך גיסא יש לעיין, כי המענה ההיא הלא נאמרה כמעשה רב לפועל, ואילו השיחה היא בדרך כלל יותר כדיון תורני, וכידוע כעין זה בכללי הפוסקים כגון לגבי פסקי הבית יוסף היוצאים מן הכסף משנה לגבי פסקים שבבית יוסף עצמו, וכן אודות דיונים בפוסקים עצמם בין תשובות להלכה לבין מה שכתבו בספריהם אפילו שהוא להלכה. וכידוע כמה הרבי דייק בכללים הללו. וצ"ע בכל זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות