E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ד טבת - ש"פ שמות - תש"ס
לקוטי שיחות
תפילה - כקרבן [גליון]
הרב נחום גרינוואלד
ניו דזערסי

בגליון [תשפה] העיר הרה"ג וכו' הראי"ב גערליצקי שיחי' בנוגע שיטת המאירי בתפילה שאולי סובר שעיקר התפילה הוא עבודה שבלב ולא רחמי נינהו, ולהעיר שכך יוצא מפורש בדברי המאירי עצמו (חיבור התשובה ע' 507) "שכבר ביארו המבינים שהתפלה שני מינים. המין האחד הוא בקשת האדם על עניני גופו וצרכי חמרו בדברים הצריכים לו ... והמין האחר בתפלה והיא הכוונה ראשונה בענינה הוא לספר שבחי השם ובנפלאותיו ... והוא המין הנכבד בתפלות וראוי להאריך ולהתמיד בו". עכ"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות