E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"א
שונות
זיהוי ספרים בכתבי רבותינו נשיאינו [גליון]
הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

בגליון הנ"ל ע' 85 מציין הרב נ.ג. בענין הספר "מגן דוד" הנזכר בפרדס להרמ"ק שער ד פרק ד, דהצ"צ העיר על זה שלא מצא ענין זה בספר "מגן דוד", שהכוונה לספר בשם זה שחיבר המקובל רבינו דוד בר' יהודה בעל מחבר ספר לבנת הספיר. [וראה במבוא להוצאה הראשונה ירושלים תרע"ג, שהרב שלמה אהרן ווערטהיימר מביא כמה מקובלים הראשונים כמו הר"י מגיקטליא והרח"ו ז"ל ועוד מביאים דבריו],

הרב נ.ג. מציין למ"ש מהדירו של קונטרס "אור עולם" שלא ראיתי ואינני יודע באיזה שנה נדפס.

ויש לציין שכבר בשנת תרצ"ג כתב זה אחד מחוקרי הקבלה ונדפס בקרית ספר שיוצא ע"י הספרי' בירושלים שנה ט' ע' 258. שהכוונה להמחבר של לבנת הספיר ואור זרוע הנ"ל. וכמו שכתב החוקר הנ"ל שאי אפשר לומר שהכוונה לספר מגן דוד להרדב"ז, שהרי הפרדס מציין "לר' דוד ז"ל", והרי הרמ"ק נסתלק בשנת ש"ל, והרדב"ז נסתלק בשנת שמ"ג.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות