E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' מרחשוון - ש"פ וירא - תשס"א
לקוטי שיחות
שבעת ימי אבילות ושבעת ימי משתה
הרב יהודה ליב שפירא
ראש הישיבה - ישיבה גדולה, מיאמי רבתי

בלקו"ש לפ' תצא תנש"א (שי"ל בקרוב בלקו"ש חל"ט) מביא כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מ"ש הרמב"ם בריש הל' אישות וז"ל: קודם מ"ת הי' אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה, מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהי' לו לאשה. כיון שניתנה תורה נצטוו ישראל, שאם ירצה האיש לישא אשה, יקנה אותה תחלה בפני עדים, ואח"כ תהי' לו לאשה, שנא' כי יקח איש אשה ובא אלי', עכ"ל.

ומקשה וז"ל: למה הקדים הרמב"ם כאן תיאור גדר האישות שקודם מ"ת, ולא התחיל בדין אישות שלאחר מ"ת: "אם ירצה האיש לישא אשה צריך לקנות אותה תחלה כו' ואח"כ תהי' לו לאשה כו'" ... וצ"ל שהקדמה זו בענין האישות דקודם מ"ת נוגע לדין אישות דישראל (שלאחר מ"ת)...

ונ"ל, שס"ל להרמב"ם, שעיקר חידוש התורה בענין אישות דישראל הוא רק בגדר קידושין... אבל בענין הנישואין, לא נשתנה מהות וגדר האישות מכפי שהי' קודם מ"ת, דענין הנישואין עצמם הוא המציאות דחיי אישות, דלשון הרמב"ם "מכניסה לתוך ביתו כו' ותהי' לו לאשה", ובזה אין שינוי (עיקרי) בין קודם מ"ת ללאחר מ"ת.

וזהו שדייק הרמב"ם בלשונו "כיון שניתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אישה יקנה אותה תחלה כו' ואח"כ תהי' לו לאשה והולך ומפרט ענין "ליקוחין" אלו, ולא הענין ד"לישא אותה" (נישואין) כי חידוש התורה אינו בענין "לישא אישה" ("ונהי' לו לאשה") גופא שענין זה נשאר כמו שהי' קודם מ"ת, אלא רק בליקוחין הקודמין לנישואין, "יקנה אותה תחלה (ואח"כ תהי' לו לאשה)".

וזה גופא הטעם שהקדים הרמב"ם ע"ז סדר ענין האישות "קודם מ"ת", שאין זו (רק) הקדמה להבין החידוש בקידושין של ישראל, אלא כדי לבאר שגם נישואין (גם עתה לאחר מ"ת), שזהו עיקר ענין האישות. עכ"ל בלקו"ש.

ואח"כ מוסיף בלקו"ש שם, שיש לומר שדבר זה (שגדר הבנישואין לא נשתנה אחר מ"ת) נוגע להלכה - כי זהו יסוד שיטת הרמב"ם בגדר חופה (שהיא העושה נישואין), עיי"ש בארוכה, ומסגנון הלשון משמע שגם אם לה הי' נוגע להלכה, מ"מ הי' אפ"ל ביאור הנ"ל, שכוונת הרמב"ם להגדיר גדר נישואין לאחר מ"ת, שלא נשתנה במהותו מכפי שהי' לפני מ"ת שהו"ע של מציאות דחיי אישות. ואף שפשוט שלאחר מ"ת חל ע"ז גדר הלכתי, הפירוש הוא שלא נתוסף ע"י מ"ת במהות הנשואין, כ"א רק זה שעכשיו חל על אותה המציאות עצמה גדר חיוב ומצוה וכו'.

הנה על יסוד דרך ביאור הנ"ל של הרבי בריש הל' אשות י"ל ביאור עד"ז בהרמב"ם ריש הל' אבל.

דהנה ז"ל הרמב"ם שם: מצות עשה להתאבל על הקרובים, שנא' ואכלתי חטאת היום היטב בעיני ה', ואין אבילות מהתורה אלא ביום ראשון בלבד שהוא יום המיתה ויום הקבורה, אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה, ואע"פ שנאמר בתורה (ויחי נ,י) "ויעש לאביו אבל שבעת ימים", ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, ומשה רבינו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבילות ושבעת ימי המשתה. עכ"ל.

ולכאורה צלה"ב למה הוסיף הרמב"ם "אע"פ שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל שבעת ימים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה" והרי ספר היד הוא ספר הלכות, ולא ספר של שקו"ט.

גם: למה כתב הרמב"ם "אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה" לכאו' הו"ל לכתוב "שאר הששה ימים" ואף שמובן שכוונתו היא "שאר (הימים) מהשבעה ימים", מ"מ למה לא כתב באופן פשוט "שאר הששה ימים"?

ועוד דיוק (אף שקושיא אינה): למה כתב "ואין אבילות מהתורה אלא ביום ראשון בלבד וכו'", לכאו' הול"ל "אלא יום אחד בלבד וכו'" שהרי מהתורה ישנו רק יום אחד ואי"ז יום ראשון, כי מהתורה אין לזה שני וכו', ואף שאי"ז קושיא, כי לפועל (מדרבנן) ישנם שבעת ימים, ולכן כותב הרמב"ם שרק ביום הראשון מהשבעה ימים האלו הוא מהתורה - מ"מ לכאו' הי' פשוט יותר אם הי' כותב "ואין אבילות מהתורה אלא יום אחד בלבד וכו'".

ולכן נ"ל שע"ד ביאור הרבי בריש הל' אישות, שהרמב"ם משמיענו שגדר נישואין ה"ה המציאות דחיי אישות כפי שהי' גם לפני מ"ת, כ"ה בנדו"ד, שהרמב"ם משמיענו שישנה למציאות של אבילות, שהוא דבר הנהוג אצל בנ"א מצד טבע העולם, וכפי שהי' גם קודם מ"ת, וזהו - אבל שבעת ימים. אלא שמתוך שבעת ימים אלו לא חייבה התורה להתאבל אלא ביום ראשון בלבד, ז.א. שגם מצד התורה ישנה מציאות של "אבילות ז' ימים", כתקופת אבילות, אלא שלא חייבה התורה להתאבל אלא ביום ראשון בלבד מז' ימים אלו (שישנם במציאות בלא"ה).

בסגנון פשוט: אף שישנו למציאות ז' ימי אבילות אין להכריח את האדם להתנהג כן, ומי שרוצה שלא להתנהג כן הרשות בידו, ע"ז בא חיוב התורה, שביום ראשון מהז' אין להפטר, ומחויב להתאבל.

מטעם זה הביא הרמב"ם מ"ש "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" לבאר שישנה גדר של "אבל שבעת ימים", אלא שאעפ"כ אי"ז מחייב בפועל ז' ימים מה"ת, כי ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, והתורה חייבה רק יום ראשון בלבד.

ועפ"ז כשתיקן משה רבינו שבעת ימי אבילות, לא תיקן דבר חדש של ז' ימי אבילות [ז.א. לא הוסיף מושג חדש של עוד ששה ימי אבילות], כ"א שהוסיף חיוב להתאבל בששה ימים אלו (שישנם כמציאות בלא"ה). היינו שהוסיף שאין להפטר מלהתאבל בכל השבעה ימים.

ולפי"ז מובן למה לא כתב הרמב"ם "ואין אבילות מהתורה אלא יום אחד בלבד", כי אז הי' נראה שאין גדר אבילות (מהתורה) יותר מיום אחד, לכן כתב הרמב"ם "אלא יום הראשון בלבד", להורות שגם מהתורה הז' יום ראשון של השבעה שישנם במציאות טבע העולם (ולכן כותב ג"כ "יום הראשון" בה"א הידיעה, ולא "יום ראשון", כי יום זה הוא הראשון מהשבעה הידועים אף לפני מ"ת).

ומטעם זה כותב "אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה" ולא כתב "אבל שאר הששה ימים", להורות שגם מהתורה ישנה תקופה אחת של שבעה ימים אלא שחייבים מהתורה רק ביום הראשון, ומשא"כ אם הי' כותב "שאר הששה ימים" הי' נמצא שישנם ב' ענינים נפרדים, יום א' מהתורה, ועוד ששה ימים, שהם ימים נוספים, כענין בפ"ע מחודש מדרבנן.

וע"ד - ולא ממש - מ"ש בלקו"ש (חכ"ח ע' 77 ואילך) בביאור הלשון (חגיגה יז, א) "תשלומין כל שבעה" בנוגע לקרבנות החג, דלכאו' רק ששה ימים הם תשלומין, כי יום הראשון הוא עיקר החיוב, ולא תשלומין והול"ל "תשלומין כל ששה"? ומסביר הרבי שהתורה נתנה מלכתחלה שבעת ימים להביא הקרבן, ולא שעיקר החיוב הוא ביום ראשון, עיי"ש בארוכה, ולכן כל שבעת הימים חיוב שוה הוא [ומה שנקרא "תשלומין" - כי מצד הגברא יש להזדרז ולהביא תיכף בתחלת יום ראשון], עד"ז בנדו"ד, שישנה מציאות א' של שבעת ימי אבילות, אלא שהחיוב מהתורה הוא רק ביום הראשון, ולא כתב "אבל שאר השבעה ימים".

ואף שלכאו' כל זה אינו נוגע להלכה, מ"מ הרי חזינן מסגנון הלשון בלקו"ש לפ' תצא הנ"ל, שגם אם אי"ז נוגע להלכה, מ"מ יש לבאר שהרמב"ם רוצה (בתחלת ההלכה) להבהיר שגדר נישואין לאחר מ"ת אינו שונה מכפי שהיתה לפני מ"ת כי כן הוא המציאות, עד"ז בנדו"ד, שהרמב"ם רוצה להבהיר הגדר דז' ימי אבילות, שאי"ז שמה"ת ישנו ליום אחד, ורבנן הוסיפו משלהם ששה ימים חדשים נוספים, כ"א שבעצם ישנם ז' ימים. והתורה חייבה ביום הראשון של הז', והרבנן הוסיפו לחייב הששה ימים האחרים (אבל לא הוסיפו מציאות חדשה לגמרי).

והנה יש להוסיף, שמזה שכותב הרמב"ם "משה רבינו תיקן להם לישראל שבעת ימי אבילות ושבעת ימי המשתה" שמשווה ז' ימי המשתה לז' ימי אבלות, משמע שכ"ה גם בנוגע לשבעת ימי המשתה, שמצד טבע העולם ישנו למציאות של שבעת ימי המשתה, והחכמים (משה רבינו) רק אמרו שחייבים לשמוח בהם [ז.א. שאא"פ ליפטר מלשמוח בהם] אבל גם לפני תקנה זו, היתה מציאות זו ממש.

וכמו שמציאות ז' ימי אבילות נלמד מהפסוק "ויעש לאביו אבל שבעת ימים" כנ"ל (ואי"ז חיוב כי "ניתנה תורה ונתחדשה הלכה") גם ז' ימי המשתה נלמד מפסוק (ויצא כט, כז) "מלא שבוע זאת וגו'" שנאמר בקשר לנישואי יעקב ולאה (ואי"ז חיוב כי "ניתנה תורה ונתחדשה הלכה").

והנה לא מיבעי אם נאמר שהרמב"ם ס"ל כהרמ"ה (הובא ברא"ש כתובות ה, א סי' ה) שגם יום הראשון מהשבעת ימי המשתה הוא מהתורה, הרי זה ממש בשווה לז' ימי אבילות, שבשניהם ישנו מציאות של ז' ימים, ובשניהם חייבה התורה רק ביום הראשון, והחכמים (משה רבינו) הוסיפו לחייב שאר הימים מהשבעה.

אלא אפי' אם הרמב"ם ס"ל כרוב הראשונים שגם שמחת יום ראשון הוא מדרבנן (שכן משמע מזה שהרמב"ם אינו כותב ששמחת יום ראשון דאורייתא), מ"מ שווה ז' ימי המשתה לז' ימי אבילות, בכללות גדרם, שבשניהם ישנו להמציאות בלי החיוב, והחכמים הטילו חיוב על מציאות זו (ובאבילות גם התורה הטילה חיוב עכ"פ על יום הראשון)

והנה עפ"ז יש לתרץ קושיית הפנ"י בכתובות שם (בקו"א או' ח) וז"ל: ולכאורה קשה, הא משמע דכולהו ז' ימי המשתה דאורייתא, דכתיב מלא שבוע זאת, ודרשינן מיני' דאין מערבין שמחה בשמחה, ודרשינן נמי בפ"ק דחגיגה ושמחת בחגיך, ולא באשתך, דאין מערבין שמחה בשמחה ומשמע דדרשא גמורה היא, אלא דאיכא למימר דודאי אורחא דמילתא לשמוח, אבל חיובא ומצוה ליכא, ואפ"ה שייך שפיר הך ילפותא דאין מערבין שמחה בשמחה וכו'.

מיהו אי קשיא לי הא ק"ל דבפ"ק דמ"ק דף ז' ע"ב מייתי הש"ס ברייתא וביום הראות בו כו' יש יום שאי אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן שנולד בו נגע נותנין לו ז' ימי המשתה כו', וכן ברגל, דברי ר' יהודא, רבי אומר אינו צריך, ה"ה אומר פינו את הבית וכו', ומסיק שם רבא דבר הרשות איכא בינייהו, משמע להדיא דר' יהודא סובר דלדבר הרשות אין ממתינין, אלא לדבר מצוה, וקחשיב חתן דנותן לו ז' ימים לדחות את הנגע, א"כ משמע להדיא דכל ז' ימי המשתה דאורייתא נינהו, ומצוה נמי איכא, ורבי לא פליג אדר"י בהא ועוד דאקדמי' לחתן מקמי רגל מילפותא דקרא דביום, אלמא מיהת דשקולין נינהו חתן ורגל, וכמ"ש בתוס' בשמעתין ד"ה מסייע לר' יוחנן ע"ש, אלא דמלשון כל הפוסקים משמע דמדרבנן נינהו, ותיקשי להו הך דאין רואין נגע ולדעתי צ"ע ליישב. עכ"ל הפנ"י.

והנה בנוגע לקושייתו הראשונה מהא דילפינן אין מערבין שמחה בשמחה מהפסוק "מא שבוע זאת וגו'" הרי תירץ הוא בעצמו שהוה רק אורחא דמילתא ומ"מ שייך שפיר ליליף מיני' שאין מערבין שמחה בשמחה, אבל לא הסביר דבריו; אמנם מוסבר הוא בלקו"ש ח"א (ע' 15) - אלא שלא ציין שם להפנ"י - ותוכן דבריו הוא, דאין למדין מלפני מ"ת כי ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, ולכן אין ללמוד כן שבעת ימי המשתה מפסוק זה. אבל בעניני של גילוי תכונת נפש האדם, אפשר ללמוד גם מלפני מ"ת, כי מזה אין חילוק בין לפני מ"ת ולאחר מ"ת, והיות ודין זה שאין מערבין שמחה בשמחה מיוחס ע"ז שמצד תכונת נפש האדם שמחה אחת מחלשת השמחה בענין הב', הנה זה אפשר ללמוד מלפני מ"ת. ובפשטות זוהי כוונת הפנ"י דהוה רק אורחא דמילתא ומ"מ שייך שפיר ליליף מיני' הא דאין מערבין שמחה בשמחה.

אמנם עדיין צע"ק, כי אולי שמחה סתם שמצד בנ"א מחליש א' את הב' אבל שמחה שנצטווה עלי' (ע"י החכמים וכיו"ב) אא"פ להחליש, כי מהות אחרת היא משמחה הבאה מענינים גשמיים ואיך אפשר ללמוד דין זה בנוגע מצות ז' ימי המשתה, מהשמחה שהיתה רק אורחא דמילתא.

אמנם עפהנ"ל ה"ז מובן: החיוב שמחה שהטילו חכמים לא שינה כלל מהות השמחה, כ"א שהחכמים רק אמרו ששמחה זו עצמו שנוהגים בעולם מצד הטבע, אא"פ לך להיפטר ממנה ומחויב אתה בזה (משא"כ לפני התקנה, אם מישהו לא רצה לקיים טבע זה, אין להכריחו בזה), וא"כ פשוט שאפשר ליליף משם תכונת נפש האדם בזה. [ובד"מ כבר למדים משם לשאר שמחות שנצטוו עליהם שאין א' מחליש הב'].

וכן יש לתרץ קושייתו השני' ובהקדים שלכאו' תוכן קושייתו הוא דאיך אפ"ל שז' ימי המשתה, שהם רק מדרבנן, יהיו נקראים דבר מצוה, חל עליהם הדין תורה שאין רואין אז נגעיו? ואף שאין למדין מן המקרא במיוחד בנוגע ז' ימי המשתה, נ"מ בכללות, שלדבר מצוה אין רואין, אפ"ה קשה, כי בפשטות ממבט התורה אין זה דבר מצוה. כי אינו מחויב בזה מהתורה (כ"א מדרבנן), וזהו קושייתו.

אבל באמת יש לציין בזה הרבה, כי י"ל שגם מצד התורה נק' חיוב מדרבנן דבר מצוה, וכפי שמצינו בתוס' (ע"ז כב, א) שאם מכשילין אדם לעבור על איסור מדרבנן ה"ה עובר אלפני עור דאורייתא. וכן ראה פרמ"ג (או"ח סוף סי' עב) דדייק מדברי המג"א דעוסק במצוה דרבנן נמי פטור ממצוה דאורייתא - מטעם עסק במצוה פטור מן המצוה (והפמ"ג לא ברירא לי'). וראה לקו"ש ח"א (ע' 272) ובכ"מ סברא שגם ספה"ע שסופר קטן מפני החיוב דרבנן נחשבת למצוה ואפשר להמשיך לספור מה"ת. ויתירה מזו מצינו שם שלא רק שנקרא "מצוה" סתם, כ"א שגם מצד התורה ה"ה המצוה הפרטית, כמבואר בלקו"ש ח"ז (ע' 355 הערה 4) דאם נמנע א' מלהלוות לפני שמיטה דרבנן עובר על מ"ש בתורה "השמר לך פן גו' קרבה שנת השבע שנת השמיטה גו' נתון תתן לו".

וא"כ י"ל שכ"ה בנדו"ד, שלאחר שתיקנו חכמים ז' ימי משתה, כבר הוה מצוה, עד שגם מה"ת אין רואין נגעיו אז מטעם שהוה דבר מצוה.

אבל אי"ז פשוט כ"כ, כי בכ"מ מסתפקים אם אומרים סברא זו (וכנראה בכמה מהמקומות של הדוגמאות הנ"ל).

לכן י"ל, שאף לפי הצד שבכלל אין אומרים כן, מ"מ אולי שאני בנדו"ד: כי בנדו"ד גם בלי התק"ח ה"ה מציאות מה"ת. והחכמים רק תיקנו שאין להיפטר ממציאות זו, א"כ בזה בודאי שגם ממבט התורה ה"ז נק' מצוה. ועדיין צ"ע בזה.

לקוטי שיחות
בענין ספר עזרא - פירוש חדש בגמ' בבא בתרא (טו, א)
הרב שמואל הלוי הבר
תושב השכונה

בלקוטי שיחות חי"ד ע' 370 כ' וז"ל (תרגום מאידיש) "כי בראש השנה צריך להיות (כמ"ש בעזרא - מובא בשו"ע) אכלו משמנים ושתו ממתקים".

ועל מ"ש "בעזרא" מובא בהערה שם וז"ל:

"פסוק הוא בנחמיה (ח, י) בב"י ובשו"ע אדמוה"ז (או"ח סתקפ"ג ס"ד) (וראה גם פירש"י ביצה טו, ב ד"ה אכלו משמנים) כותב "וכן כתוב (בספר) עזרא" - ע"פ מחז"ל (סנהדרין צג סע"ב) ונחמיה כו' לא איקרי סיפרא על שמיה, ולהעיר גם מב"ב יד, ב (שלא נמנה נחמיה לספר בפ"ע)". ע"כ לשון ההערה.

והנה לכאורה יש כמו כן להוכיח מגמרא סוכה לז, א דאמר "וכן בעזרא אומר צאו ההר והביאו עלי זית" כו', ופסוק זה הוא בנחמיה, ועי"ש בגליון הש"ס, ובפירוש (הג"ר מרגליות) מקור חסד לספר חסידים סימן תפב מביא מגמרא זו ומעוד כמה וכמה מקומות בראשונים, עי"ש.

ויש לומר דהרבי בהערה לא הביא מגמרא סוכה, כי אין כאן הוכחה דהכוונה על הספר שנקרא עזרא, כי צאו ההר וגו' אמר עזרא בלבד לבני ישראל - כדמוכח בקרא שם, ולכן שייך לומר וכן בעזרא אומר, ודווקא מלשון אדמוהז"ק שכ' "וכן כתוב בעזרא אכלו משמנים" וגו', מכאן יש הוכחה דהכוונה על שם הספר כי מלבד שכ' "וכן כתוב", הנה אכלו משמנים וגו' נאמר להם על ידי עזרא ונחמיה יחד כדמוכח בקרא. והמקור לזה מביא מגמרא סנהדרין.

ויש להעיר ולדייק בגמרא זו ויתברר לנו בזה ענין חדש, דהנה לשון הגמרא שם:

"מכדי כל מילי דעזרא נחמיה בן חכליה אמרינהו ונחמיה בן חכליה מ"ט לא איקרי ספרא על שמיה".

וכ' רש"י "רוב דברים שבספר עזרא נחמיה אמרם", וכוונתו פשוטה לכאורה כי דברי נחמיה מתחילים רק לאחר פרק עשירי, שבהם כתוב "דברי נחמיה בן חכליה" וגו' ואין זה כל מילי דעזרא אלא רובם כי לאחר דברי נחמיה יש י"ג פרקים ובסכום הפסוקים הם וודאי הרוב כי בעזרא יש 280 פסוקים ובנחמיה יש 406 פסוקים (וקצת תימה על שכתבו בסוף הספר סכום פסוקי עזרא ונחמיה 688 ונתנו סימן "חרפת", וצריך בירור בזה, לאחר זמן מצאתי שכבר העיר כן המנחת שי על נחמיה סוף פרק ז' וכ' שאכן הוי טעות הדפוס בספרים שלנו ואכמ"ל).

אלא שקצת תימה מדוע תאמר הגמרא "כל מילי דעזרא" ואין כאן אלא רוב בלבד.

ונראה לחדש ולומר דהכוונה בדווקא כל מילי דעזרא, והוא בהקדם דיש לבאר דברי הגמרא בב"ב טו. המצויין בהערה וז"ל הגמרא:

"עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו, מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה, ומאן אסקיה נחמיה בן חכליה".

והנה בפירוש הדברים "עד לו" נתלבטו המפרשים.

א) רש"י כ' "עד לו - עד שייחס עצמו, מסייע ליה לרב כו' שכתב דברי הימים עד שייחס בו את עצמו".

ותמה עליו המהרש"א וכ' "והוא דחוק דהא בדברי הימים לא מצאנו כלל מיחוס עזרא עצמו, גם קשה באמרו לא עלה עזרא כו' שתלה הדבר בעלייתו".

ודייק המהרש"א בדבריו "מיחוס עזרא עצמו" משום שיחוס אביו, שריה, נמצא בדהי"א ה, מ, אך לא מוזכר כלל שמו של עזרא ולכן מתמה המהרש"א וכ' דלא נמצא מיחוס עזרא עצמו כלל בדברי הימים.

ב) תוס' כ' בשם ר"ח "עד לו עד פסוק ולו אחים בני יהושפט (דהי"ב כא, ב) מסייע לרב שייחס עצמו ועלה שיחוס עצמו כ' לפני זה הפסוק, וקשה לפירושו דהול"ל "עד ולו" בוי"ו". ע"כ.

ומלבד קושית תוס' הרי פירוש ר"ח תמוה במאד דהרי יחוס עצמו היינו יחוס אביו נאמר כבר בדברי הימים א פרק ה פסוק מ, ומפסוק זה עד פסוק דידן יש קרוב למאה פעמים דכתיב "לו" ומנ"ל דדוקא הכוונה על פסוק זה, ועוד מדוע כ' עזרא רק עד פסוק זה בלבד שאין לזה כל הסבר. "אין זה אלא דברי נביאות בלא טעם" (לשון המהרש"ל).

ג) המהרש"א מפרש וז"ל "דבדה"י קחשיב היחוס מאהרן עד שריה שהוא אביו של עזרא ועזרא גופיה לא נתייחס שם בשמו, וז"ש עד לו, ולא עד בכלל, ואמר מסייע ליה (לרב) שלא יחס את עצמו עד שעלה דבספר עזרא כתיב עזרא בן שריה וכו' וחשיב יחוסו עד אהרן הכהן וסיים הוא עזרא עלה וגו' דהיינו שיחס עצמו ועלה" ע"כ.

וקשה לפירושו דאם כן יתכן שעזרא כ' כל ספר דבה"י, ומה תמיהת הגמרא "מאן אסקיה".

ד) המהרש"ל כ' על כל הפרושים דהם דוחק דאין כן לשון הגמרא לומר "עד לו", ולכן מחדש דיש לנקד "עד" בציירי מלשון עדות, והפירוש שעזרא כ' ספרו וכעדות לזה כ' ספר דברי הימים שיחס הכלל מראש עד סוף ובתוכו יחס כל עולי הגולה ויחס אביו ואחיו עד פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וזהו עדות ומופת למה שיחס כבר את עצמו בספר עזרא "..ותלמודא דאקשי מאן אסקיה, קאי על ספר עזרא ולא על דבה"י ואמר שנחמיה אסקיה" עי"ש. (כדמוכח בסנהדרין שם). ומהיד רמה נראה דכן גרס בגמרא להדיא "מאן אסקיה לעזרא".

והנה ברור שגם פירושו דחוק לומר מלשון עדות דגם זה אינו לשון הגמרא. ועוד גם לפירושו יקשה מנלן לגמרא דעזרא לא גמר ספרו דמקשה מאן אסקיה.

פירוש חדש

והנה לולא דמסתפינא היה נראה לע"ד לפרש פירוש חדש שלא מצאתיו עדיין בשום מפרש, והוא בהקדם עפ"י מה שכ' המלבי"ם בריש ספר עזרא, דעזרא כתב ספר דברי הימים קודם לספר עזרא ולכן מתחיל בעזרא ממה שמסיים בדה"י מהכרזת כורש ומתחיל הספר בוי"ו החיבור "ובשנת אחת לכורש", כי זה המשך לספר דבה"י שגם שם כ' בשנת אחת לכורש וגו', אלא שבסדר הכ"ד קודש סידרו שיהיה דבה"י בסוף כל הספרים.

ומעתה יובן דדברי הגמרא "עזרא כ' ספרו ויחס של דברי הימים עד לו" הוי כאילו אומר "כ' ספרו (לאחר שכ' "יחס של דברי הימים") עד לו", והכוונה ל"לו" שבספר עזרא, והוא מה שנאמר בפרק ז' פסוק ו' "הוא עזרא עלה מבבל… ויתן לו המלך".

ופירוש זה נראה יותר לאחר שבדקתי בכל ספר עזרא ומצאתי אשר תיבת "לו" הנ"ל היא יחידה בכל ספר עזרא כי בכל ספר עזרא לא נמצאת תיבת "לו" כי אם כאן.

(אף שעוד פעם אחת נמצא תיבת "לו" מיד בתחלת הספר "כה אמר כורש…פקד עלי לבנות לו בית", אך כבר כתבנו לעיל דפסוק זה והבא אחריו אינם אלא כדי לחזור למה שכ' אותם שני פסוקים בסיום דברי הימים).

ולפירוש זה דווקא יובן מדוע אין הגמרא צריכה לפרט לאיזה תיבת "לו" כוונתה. משא"כ אם נאמר הכוונה לתיבת "לו" שבדברי הימים ששם נמצא למעלה ממאה פעמים.

גם עפ"י פירוש זה יומתק ביותר מה שאומרת הגמרא "מסייע לו לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא עלה עזרא מבבל עד שיחס עצמו ועלה", כי (חמשת) הפסוקים שלפני תיבת "לו" הנ"ל מיחסים את עזרא עד אהרן הכהן כדכתיב "עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה… בן אהרן הכהן הראש, (ומיד בפסוק שלאחר כתיב) הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה אשר נתן ה' אלקי ישראל ויתן לו המלך כיד ה' אלקיו עליו כל בקשתו".

גם עפ"י פירוש זה יומתק מה המיוחד בתיבת "לו" שזה לא נכתב על ידי עזרא, והביאור מובן כי אם גם פסוק זה נכתב על ידי עזרא היה כתוב "ויתן לי המלך", ומזה שכתוב "ויתן לו" בגוף שלישי מוכח שמפסוק זה והלאה לא נכתב על ידי עזרא, ועזרא גמר את ספרו לאחר שיחס עצמו לאהרן הכהן, ולכן מקשה הגמרא מאן אסקיה, היינו מפסוק זה והלאה, ואמרינן נחמיה בן חכליה.

ואין לתמוה דלאחר פסוק זה נמצא כמה וכמה פעמים כתוב בלשון דגוף ראשון כמו (ז, כח) ואני התחזקתי וגו' וכיו"ב, כי כן דרך הכתובים המספרים מה שאמר עזרא, כמו ספר ישעיה שנכתב על ידי חזקיה וספר יחזקאל שנכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה בכלם כתוב אחר כך בלשון גוף ראשון.

עוד יש לומר דנכלל בתיבת "לו" דהכוונה לעזרא (כפירוש רש"י) כי פסוק זה אף שהוא בפרק ז הרי הוא פסוק הראשון שמזכיר את עזרא עצמו (מלבד תחילת הפרק שמזכירו כדי ליחסו).

ומה שאמרה הגמרא "ויחס של דברי הימים" לאחר ספר עזרא, יש לומר דרצתה לרמוז בזה דגם היחס שבספר עזרא הוא כתבם.

ובזה יומתק מדוע כתוב "ויחס של דברי הימים" ולא "ודברי הימים" דלכאורה לא מצינו שיקרא הספר בשם יחס של דברי הימים, ועפ"י הנ"ל יומתק כי רצתה הגמרא לרמוז ולכלול גם יחוס עצמו שכתבם בספר עזרא. ונחמיה אסקיה מפסוק זה ולהלן.

ולפירוש זה יהיה חידוש, דנחמיה מלבד שכתב את ספרו המתחיל דברי נחמיה הנה הוא גם סיים את ספר עזרא מפרק ז' שבו.

ומעתה יובן לשון הגמרא בסנהדרין "מכדי כל מילי דעזרא נחמיה בן חכליה אמרינהו" כי עד פרק ז לא מוזכר כלל שמו של עזרא ולא מסופר אודותיו כלל, ומפרק ז והלאה בלבד מתחיל להזכיר את עזרא, עליתו ופעולותיו, ונמצא דאכן כל מילי דעזרא מתחילה ועד סוף אמרם וכתבם נחמיה בן חכליה.

לקוטי שיחות
"ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון"
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בלקו"ש חלק י פ' בראשית (ע' 15) איתא: "כוונת הכתוב במה שאמר "והנחש הי' ערום וגו'" מובנת בפשטות: היות ותמוה הדבר איך הי' יכול הנחש להטעות את חוה שהיתה במעלה גדולה בהיותה "יצירת כפיו" של הקב"ה".

ובהערה 20 שם: וי"ל שזהו גם מהטעמים דרש"י לפרש (ג, ד) "דחפה עד שנגעה בו, אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה" - כי בלא"ה אינו מוסבר עדיין כל צרכו איך הי' יכול להטעותה, ולכן צ"ל שהראה לה שבפועל אינה מתה. עכ"ל.

והנה כיון "שזהו גם מהטעמים" - נראה לבאר בזה עוד [שהרי התמיה היא, איפה מרומז בכלל בפשוטו של מקרא כל הסיפור שדחפה עד שנגעה בו ואמר לה כשם וכו', והלא בפסוק לא נאמר יותר מאשר "ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון", וא"כ מנין לרש"י סיפור זה?!] - דהנה בפסוק שלאח"ז (ג, ה) נאמר: "כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלקים יודעי טוב ורע". פירש"י שם: "כי יודע: כל אומן שונא בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את העולם." "והייתם כאלקים: יוצרי עולמות", עכ"ל.

ולכאורה הסברה זו של הנחש דוקא מקלקל לעצמו מאד, ובודאי שלא האמינה האשה לדבריו ש"לא מות תמותון", כיון ד"כל אומן שונא בני אומנתו", וכיון שע"י אכילה מעץ הדעת יכולים להיות "יוצרי עולמות", א"כ אדרבה, זה דוקא מחזק מאד שכן "מות תמותון" - וכיון שה"נחש הי' ערום", ולא ערום סתם, כ"א "מכל חית השדה אשר עשה ה"א, ולכן הי' ביכלתו להטעותה" (לקו"ש שם ר"ע 16), א"כ אינו מתקבל על הדעת שיתן נימוק שיקלקל דוקא כוונותיו להטעותה?!

ואמנם פליאה זו מכריח בפשוטו של מקרא לומר שהוכיח והראה לה בפועל שאינה מתה, והיינו ע"י ש"דחפה עד שנגעה בו". והתועלת בדבריו ב"כי יודע אלקים כי ביום אכלכם . . והייתם כאלקים יודעי טוב ורע", היתה להסביר לאשה - אחרי שהוכיח לה בפועל שאין לחשוש (ח"ו) מאזהרתו של הקב"ה, ושאין הקב"ה מתכוון (ח"ו) באמת ל"מות תמותון", א"כ למה מעיקרא איכפת להקב"ה שכן יאכלו או לא יאכלו? ולמה גם בכלל כדאי לעבור על הציווי ולאכול, דאיזה תועלת יהי' מזה?

ולכן הי' צריך לומר ש"כדאי" לאכול כדי להיות "יוצרי עולמות" - וגם להסביר את איסורו מפני ש"כל אומן שונא בני אומנתו". וע"י ש"דחפה עד שנגעה בו" רצה להוכיח לה שאין סיכון (כביכול) בזה, וממילא כדאי לעבור על הציווי (ח"ו), וא"ש.

ועי' לקו"ש חלק ו' (ע' 144 הערה 9).

לקוטי שיחות
בביאור הסיפור ד"לך ואמור לאומן שעשני כו'"
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטון

בלקו"ש חט"ו וירא עמ' 125 מבאר סיפור הגמ' בתענית ד"כ סע"א ואילך מעשה שבא ר' אלעזר בר"ש כו' א"ל ריקה כמה מכוער אותו האיש כו' א"ל לך ואמור לאומן שעשאני וכו', ומבאר שם רבינו "מיט די ווערטער "ריקה כמה מכוער אותו האיש" האט ר' אלעזר געמיינט (בעיקר) דעם אמת'ן "ריקניות וכיעור" - אין רוחניות'דיקן זין - ער הא דערקענט אז יענער איש זייער נידעריק אין זיין רוחניות'דיקן ציור, ניט געפינענדיק ביי אים עפעס א מעלה אמיתית, רוחניות וכו'" עיי"ש.

והנה בתוס' בתענית שם כ' "במסכת דרך ארץ מפרש דאותו אדם היינו אליהו ולטוב נתכוין כדי שלא ירגיל בדבר".

ותמיהני אם יש מקום לבאר השיחה שיתאים גם עם המדובר הוא אליהו הנביא. והיינו אולי כשאליהו מתלבש בציור מסוים. אז בגדרי העולם עכ"פ מקבל התכונות הטבעיות של אותו ציור. ואבקש סיוע הקוראים בזה.

לקוטי שיחות
במצות הכנסת אורחים
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטון

בלקו"ש חכ"ה וירא עמ' 70 מבאר דברי הרמב"ם הל' אבל פי"ד ה"ב "וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה שנאמר וירא והנה שלשה אנשים".

ומבאר רבינו שם מהו המקור מפסוק זה, ומדוע שינה הרמב"ם מהמקור המפורש בגמרא (שבת קכז סע"א) "ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור וגו'" עיי"ש אריכות הביאור.

ואוי"ל דמובא בכמה ספרים בשם צדיקים דמהיכן ידע אברהם שגדולה הכנסת אורחים, ולעזוב השכינה ולרוץ לקבל האורחים. רק מזה גופא שהי' במצב "כחום היום" ובכ"ז הקרה לו הקב"ה שלשה אנשים - הבין שצריך לפנות מהשכינה לקבל פניהם שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה.

ואולי מרמז לנו הרמב"ם זה בהעתיקו המקור מהפסוק "וירא והנה שלשה אנשים" כי כנ"ל זה גופא שראה שלשה אנשים וכנ"ל שהקב"ה הביא זה לכך, מזה הבין שגדולה הכנסת אורחים וכו'.

ב) בלקו"ש שם מדייק בדברי הרמב"ם הכותב "מ"ע של דבריהם... וללוות האורחים" ולא בלשון הכולל "הכנסת אורחים" ועי"ש אריכות הביאור.

ואולי יש להעיר, דלהאכיל ולהשקות האורח, אין שייך בזה כ"כ לשון מצוה, כי סוכ"ס זה תלוי בהאורח אם ירצה לאכול ולשתות. [וע"ד הביאור במפרשים דאין מברכין על מצות צדקה. כי אולי העני לא ירצה לקבל - ואינו דומה ממש, כי שם הפי' שיפסיד הברכה לא כ"כ המצוה]. אבל חלק הליווי זה אינו תלוי בהאורח רק בהמארח שהוא מלוהו בגופו. ודעת האורח לכאו' אינו יכול לעכב בעדו. ולכן הרמב"ם בהגדירו המצוה כותב "וללוות האורחים" כי בזה המצוה מתיחסת לגמרי אל הבע"ב המארח.

לקוטי שיחות
האם ראה רש"י ת"י על התורה
הת' לוי יצחק הכהן זרחי
תות"ל - 770

בלקו"ש ח"י ע' 117 איתא" ... אם הי' כותב ""כתרגומו" (סתם) ותו לא - שגם תרגום ירושלמי בכלל זה". ובהע' 18: "שבנדו"ד הביאו רש"י בפי' לב"מ שם. וידועה השקו"ט הראה רש"י ת"י שעל התורה".

הנה הכוונה ב"ת"י" הוא ל"תרגום יונתן" ולא ל"תרגום ירושלמי", דהא התחיל ההערה באומרו "שבנדו"ד הביאו רש"י בפי' לב"מ שם", ושם (כא, א ד"ה) כריכות - עומרים קטנים, כמו מאלמים אלומים ומתרגמינן בירושלמי: מכרכן כריכן [בראשית לז].

[ואף דכשמדובר בתרגום עה"ת הר"ת דתרגום יונתן הוא (בד"כ) "תיב"ע" (דהא כמה פעמים בנ"ך1 רש"י כותב "ת"י", והכוונה לתרגום יונתן), ות"י לכאורה הוא "תרגום ירושלמי" - זה אינו, כנ"ל].

ובנוגע האם ראה רש"י תרגום יונתן עה"ת - ראה לקו"ש חט"ו הע' 28: ". . ולכן מביא רש"י "וזהו שתרגם אונקלוס כו'" - לשלול בזה תיב"י ות"י שתרגמו "גור בר אריון".

מדקאמר שרש"י רוצה לשלול תיב"ע ות"י2 משמע דראה אותם. אלא דמ"מ יש לומר (בדוחק גדול) שהוא שולל שאר תרגומים שלפחות הוא ת"י, ואם ראה תיב"ע כוונתו לשלול אותו ג"כ.

והנה, השיחה בח"י הוא מ(נר ה' דחנוכה) תש"ל וי"ל בליקוט בתשל"ד. וכן השיחה בחט"ו הוא מתש"ל (ש"פ ויחי), וי"ל בליקוט בתשל"ז.

והנה, בשיחת ש"פ האזינו תשל"ח סכ"ג (שיחות קודש - בלתי מוגה), כתוב: "בתור קס"ד הי' אפשר לתרץ דכוונת רש"י במ"ש "כל המקרא כתרגומו" היא לתיב"ע, ולכן כותב "כתרגומו" סתם, משא"כ בפסוק שלפנ"ז ושלאח"ז מפרש "אונקלוס".

אבל אינו, כי תמוה ביותר לומר שב"תרגום" סתם כוונתו לתיב"ע, ודוקא דאונקלוס יפרש. ע"כ.

ובהערה שם - שכנראה הוא מהרבי - כותב: "ברלינר (רש"י עה"ת - נ.י. תשי"ט - ע' 433) כותב ש"לא הי' מכיר (רש"י) את ת"י" "ואכ"מ להאריך בראיות".

אבל כל זמן שלא יתבררו ויבחנו הראיות - איפכא מסתברא, כי בכ"מ בפרש"י עה"ת בדבר שאין לומר שבלי מקור נאמר - אין מקור אחר לדברי רש"י כ"א תיב"ע, וכמו בראשית ד, טו ד"ה וישם (ובפרט דרש"י משנה בזה מפדר"א פכ"א שם).

ויש לחפש בספרים החוקרים עד"ז ואינם ת"י". ע"כ.

משמע דס"ל לרבינו דאכן ראה רש"י תיב"ע עה"ת.

אבל ראה שיחת ש"פ תולדות תשד"מ סמ"א (שיחות קודש תשד"מ ח"א ע' 441) שהרבי אמר:

- ס'איז דא א חקירה צי רש"י האט געזען תרגום יונתן3. בנוגע תרגום אונקלוס - ברענגט אים רש"י בכ"מ. עד"ז ברענגט ער פון ירושלמי, און מ'קלערט צי דאס מיינט מדרש אדער תרגום ירושלמי. אבער תרגום יונתן ברענגט ער ניט, דערפאר וויל מען זאגן אז רש"י האט אים ניט געהאט.

עכ"פ אפילו אויב רש"י האט ניט געהאט דעם תרגום יונתן - האט ער אבער געוואוסט וואס עס שטייט אין גמרא בנדה4 אז "הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוו". ע"כ.

א"כ אולי עדיין לא שלל הסברא (לגמרי) שרש"י לא ראה תיב"ע עה"ת.

ב. והנה, בהערה בתשל"ח שם כותב שכיון שלא הי' לרש"י מקור לפירושו לבראשית ד, טו ד"ה וישם, א"כ זהו הוכחה שראה תיב"ע עה"ת [ובפרט ששינה וכו'],

ואין להוכיח ממ"ש רש"י בפ' ברכה עמים הר יקראו - ופרש"י: "דבר אחר עמים הר יקראו על ידי פרקמטיא של זבולן, תגרי אומות העולם באים אל ארצו, והוא עומד על הספר והם אומרים הואיל ונצטערנו עד כאן נלך עד ירושלים ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה . . ", דבספרי (שנד) ליתא ל"והוא עומד על הספר", ובתיב"ע כתב "ארום על ספר ימא רבא שרן", דהא בהדיא כתיב "זבולון לחוף ימים ישכון", וק"ל.


1) ע"י המחשב מצאתי ר"ח פעמים ת"י, וצ"ז פעמים "תרגם יונתן".

2) וראה הנסמן בספר "כללי רש"י" (הוצאת קה"ת תנש"א) ע' 127 ואילך.

3) ראה פרש"י עה"ת הוצאת ברלינר (מהדו"ת) נ.י. תשי"ט ע' 433. וראה שיחת ש"פ האזינו תשל"ח סכ"ג בהערה שבשוה"ג [הועתק בפנים].

4) לח, ריש ע"ב.

לקוטי שיחות
השתדלות יוסף במילת המצרים
הת' שאול רייצס
תות"ל - 770

בסוף פרשת לך לך נאמר "המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך" וגו', והנה ציווי זה לא היה רק לאברהם, אלא כמפורש בפסוקים הקודמים שם "וזרעך אחריך" - ועפי"ז מבאר כ"ק אדמו"ר בלקו"ש ח"י (ע' 139) שיוסף הצדיק מכיון שהיה "השליט על כל הארץ", והיה נתון על כל הארץ, עד שבלעדו "לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים" - היינו שהמצרים היו נתונים תחת שלטונו כמקנת כסף, ולכן הסברא נותנת בפשוטו של מקרא (וגם ע"ד ההלכה) שיש על יוסף חיוב להשתדל שהמצרים יהיו נמולים. עיי"ש.

ולהעיר דבלקו"ש ח"א (ע' 99) נת' בקשר לכתוב בכתבי האריז"ל שצריך לתקן את מה שיוסף אמר "הא לכם זרע" (שבזה מרומז שמל המצרים) כי ע"י נתן והמשיך חיות בקליפות, וממשיך ומבאר - שהבעיה בזה היתה שיוסף עשה זאת מדעת עצמו ["יוסף האט דאס געטאן מדעת עצמו"] וצ"ע, דהרי עפ"י הנ"ל בלקו"ש ח"י הרי זהו ענין שנעשה עפ"י הלכה וכו'.

ופשוט דאין לומר שמאחר שהי' זה קודם מ"ת הרי זה שנהג ע"פ הלכה - עשה מדעת עצמו, שהרי מדובר אודות מצות מילה, ומשמע בפשטות מל' השיחה בח"י שם דציווי הקב"ה לאברהם על המילה ("וזרעך אחריך") - כולל גם הפרט ד"מקנת כספך". ויש להוסיף בזה - ולא באתי אלא להעיר.

לקוטי שיחות
"אין שם תכלית אלא רצון בלבד" [גליון]
הרב אפרים פיקארסקי
מנהל ביהמ"ד

בגליון ג' (תתה - 23) מביא הרב א.ח. מלקו"ש חי"ח ע' 231 הערה 24, וש"נ: "אולי יש ליישב עפ"ז הסתירה במו"נ ח"ג פי"ג לפכ"ה שם", עכ"ל הערה. וממשיך להביא הסתירה במו"נ (לפ"ד), ושואל האיך זה יתורץ עפ"י מ"ש בלקו"ש שגם המצות שיש עליהם טעם צריכים לקיימם מצד ציווי הקב"ה. עכת"ד.

והנה הסתירה במו"נ נ"ל (לפום רהיטא, כי ע"ד הרגיל אין מעיינים כלל במו"נ וכו') שהוא ע"ד שכתב הנ"ל וביתר ביאור קצת. דהנה בפי"ג מבאר הרמב"ם שא"א לשאול מה התכלית (הכוונה, המטרה) בהבריאה - הן בכללה והן בפרטי הנבראים, שהרי לכאורה אין תכלית וכוונה להבריאה הן בכללותה והן בהפרטים שלה. ז.א. שהבריאה היתה יכולה להיות בלי פרט מסויים זה וכדומה והן בכללותה אין אנו יודעים מה הכוונה והמטרה בהבריאה, ולכן מבאר הרמב"ם שאין תכלית (ז.א. כוונה והבנה בהבריאה מדוע נבראה, ובאופן זה דוקא) אלא רצון, ז.א. שכך רצה השם שיהי' הבריאה ויהיה באופן זה דוקא, וזהו.

ובפכ"ה אומר שא"א לומר שפעולות ה' הוא ללא תכלית וללא תועלת, אבל הכל מחכמת ה', ובלשונו "ואין מהם דבר להבל וכו' אבל פעולות חכמות גדולות וכו'" אשר מזה משמע שבכל דבר שבהבריאה יש בזה חכמה ותכלית ומטרה, ולא כמ"ש בפי"ג שזה רק מה שגזרה רצונו וללא תכלית. כן נראה לבאר הסתירה הנ"ל.

והנה בשיחה הנ"ל מסביר שגם המצוות שיש להם טעם צריכים לקיימם בדרך קב"ע, בפני שהם ציווי ה'. ועיי"ש בהערה 20: "כי הרצון גם כשיש עליו טעם נשאר במהותו ובפשיטותו".

וא"כ לכאורה הביאור במו"נ הנ"ל הוא בפשטות. שכמו במצות שהן (פנימיות) רצון ה', שיש עליהם טעם, היינו כוונה ומטרה מובנת ונגלית, כמו המצוות שבין אדם לחבירו שכוונתם לטובת ישוב העולם, והיה אפשר לומר שזהו כל התוכן והעצם של מצות אלה, אבל באמת אינו כן שאין הטעם והמטרה הנגלית של המצוה אמיתית המציאות של המצוה ועצם מהותה. אמיתית מהות המצוה - גם כשיש בזה טעם מובנת - היא רק שהיא רצון ה' (ומצד הרצון הי' יכול להיות שירצה דברים שהם - לעינינו - ללא תועלת כלל, וכהלשון המפורסם "אילו נצטווינו לחטוב עצים"), ורק שרצון זה יכול להתלבש גם בטעם ובחכמה, אבל (כנ"ל הערה 20) הוא נשאר במהותו ובפשיטותו שהוא רצון.

ועד"ז הוא בהבריאה בכללותה (שהיא [חיצונית] רצון ה'), שאף שרואים בהבריאה דברים מובנים שיש להם תכלית ומטרה ואנחנו משיגים התועלת שבזה, עד"מ שיש לאדם עיניים וכו' - אבל בעצם לא זהו מציאותו ומהותו האמיתי (מה שיש לאדם עיניים) רק הטובה שיש לנו מזה, כי הלא היה אפשר להיות באופן אחר וכו', אבל בעצם כל מה שיש בעולם הוא רק מצד הרצון שלמעלה מהחכמה שכך גזרה רצונו ית', אבל לפועל כמו במצות שהרבה מצוות שהם רצונו ית' נתלבשו בחכמה ובטעם, כמו"כ בהבריאה שהרבה דברים נתלבשו בחכמה ובטעם המושגת לנו.

ולכן כמו בקיום המצוות שהוא מורכב מב' בחי'. שמצד א' מקיימים מצוות מצד שזהו רצון ה' - שזה צד השוה שבכל המצוות, אבל מ"מ צריכים להשתדל להבין הכוונה פרטית (והתועלת), שבכל מצוה, כמו"כ הוא גם בהבריאה שמצד א' הבריאה היא בעצם למעלה מחכמה ותכלית (ובלשון החסידות - נתאווה), אבל מ"מ יש בהבריאה חכמה וכו' מצד זה שהרצון נתלבש בהחכמה וד"ל.

לקוטי שיחות
"כהנים זריזין הן" [גליון]
הב' יחזקאל שרגא איליאוויטש
ברוקלין נ.י.

בקובץ הערות ובאורים גליון תת (ע' 29) הביא הרב אפרים הלל העלער שי' מלקו"ש חל"ז (אמור א) לחקור בכללא דחז"ל בשבת ח, א כהנים זריזין הם, האם זה מצד טבעם, שיש בהם טבע שזריזין הם. או מטעם שהם עובדים בבית המקדש ואימת שכינה עליהם, וזה גורם ופועל עליהם זריזות (ורצה להתאים זה עם ב' אופנים בפי' ד"זריזין הם" - זהירות, או זריזות כפשוטה, ע"ש בדבריו). ומצאתי בע"ה בכמה מקומות העוסקים בזה וזה החלי:

בס' נתיבות התלמוד (לבוב תרפ"ח) להג"ר יקותיאל ארי' קאמעלהאר ז"ל לימוד ג' כתב: בהא דאמחז"ל ברכות נב, ב אוכלי תרומה זריזין הם, ובכמה מקומות מצינו כהנים זריזין הם. והנפק"מ בזה לענין בנות כהנים שאינן בכלל כהנים זריזין הם ואיתנייהו בכללא דאוכלי תרומה זריזין הם, כיון שגם הם בכלל אוכלי תרומה. משא"כ בעבודת ביהמ"ק אינם שייכים, לכן אינם בכלל כהנים זריזין הם. ע"כ דבריו. ומשמע מדבריו דכהנים זריזין הם הוא מחמת עבודתם בבית המקדש דווקא, ולכן בנות הכהנים אינם בכלל זה.

הגאון האדיר ר' יוסף ענגיל ז"ל בגליוני הש"ס שבת כ, א (שצוין בהשיחה שם) מאריך בכללא דכהנים זריזין הם ומביא משו"ת חכם צבי סי' ס"ט דהמצויין אצל מילה זריזין הם, והביא ראי' מהא דכהנים ובני חבורה זריזין הם עיי"ש. ומשמע ג"כ מדבריו דהא דכהנים זריזין הם הוא מפאת עבודתם במקדש, ולכן המצויין אצל מילה זריזין הם כיון שמוטל עליהם עבודת המילה.

בספר דברי יואל ח"ד ע' שיא מבאר דברי רש"י בפר' תשא עה"פ ואתה דבר אל בני ישראל אעפ"י שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. דהרי אמרו חז"ל בפסחים סה, ב דאין שבות במקדש, והטעם משום דכהנים זריזין הם, ולא יבואו עי"ז לימשך לעבור על איסור תורה. ולפי"ז אפשר לומר דכיון דבבנין ביהמ"ק היו כל בני ישראל עסוקים, א"כ היו כל בנ"י זריזין במלאכתם, ובמקום זריזות לא חשו חכמים לאסור שבות. ע"כ כתבה התורה מיעוטא דאך את שבתותי לאסור דברין שהם משום שבות, דלא דחיא מלאכת המשכן. ע"כ דבריו. מוכח מזה דהזריזות בא מפאת עבודתם במקדש, ולכן בבניית המשכן היה גם הישראלים זריזין כיון שגם הם עסקו בבנינה.

ומכל הנ"ל מוכח דכהנים זריזין הם הוא מפאת עבודתם בבית המקדש, וזה פועל עליהם זריזות מפני אימת שכינה. ולפי כל הנ"ל אפשר לחדש דגם הלוים שעסקו בבית המקדש היו זריזין, כיון שכל הטעם דכהנים זריזין הם הוא מפאת עבודתם במקדש, א"כ גם בלוים אפשר לומר שהיו זריזים.

ואפשר ליישב בזה מה שהקשה חכ"א בקובץ אור ישראל (רבעון תורני) גליון כא, על התוס' ר"פ החליל - ד"ה "שאינו", דהקשה אמאי לא מחללין בחליל בשבת והא קיי"ל דאין שבות במקדש. וקשה הא הטעם דאין שבות במקדש הוא משום דכהנים זריזין הם (עי' שו"ת ריב"ש סימן קס"ג), ויודעים להשמר מלעבור על איסור תורה. וא"כ מאי שייך זה להכא דהלווים היו מנגנים בשמחת בית השואבה (מתני' נא, ב) ובלווים לא מצינו האי כללא דזריזין הם? ע"כ. ברם לפי כל הנ"ל אפשר לומר דגם אצל הלוים אמרי' זריזין הם, כיון שעבדו בביהמ"ק. כך חשבתי בדרך אפשר ואשמח לתגובות.

ומה שהקשה הרב הנ"ל על הא דאמחז"ל בפסחין סה, א דאגב זריזותייהו דעבד משתפך, ולכאו' הלא כהנים זריזין הם מפורש בכ"מ זהירין וא"כ למה נשפך. והבין שבכהנין תרתי איתנייהו בהו זריזות וזהירין.

ובגליון תתא ע' 31 כתב הב' מ. ג. שי' להשיג ע"ז דכהנים זריזין פירושו "זהירין" ותו לא. והביא כמה ראיות מש"ס ע"ז, ובין היתר בא הדבר לידי ביטוי גם בכך שעשו את עבודתן בזריזות.

והנני להעיר מרש"י ביצה יח, א ד"ה זריזין הם דזריזין מלקבל טומאה לכליהן וע"כ פירושו "זהירין" כמובן וע"כ שזריזין כוונתו זהירין.

ברם יל"ע קצת, דאם הפי' דכהנים זריזין הוא זהירות, למה נקט תמיד זריזין, אע"ג שהוא מכח הזהירות מ"מ במקומות שהכוונה הוא זהירות הו"ל למינקט זהירין, ובפרט שזריזות וזהירות דברין שונים הם. ועי' רש"י חולין קז, ב ד"ה לא, ויל"ע קצת בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות