E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשס"א
שיחות
יגעת ומצאת
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בריבוי מקומות בשיחות רבינו הובא מאמר רז"ל (מגילה ו, ב) "יגעתי ומצאתי תאמין". ולכאורה בגמרא שם כלל זה מוגבל רק ללימוד תורה לחידודי, אבל במילי דעלמא או בלימוד תורה לגירסא "סייעתא מן שמיא היא", ופירש רש"י "ויש יגע ואינו מוצא" (ויש לעיין אם כוונת רש"י היא לשלול את היפוכו של דבר, שיש המוצא ללא יגיעה מחמת סייעתא דשמיא). ואולי יש לומר שזוהי רק דעת ר' יצחק שם, אבל לפי דעת בעל המימרא כלל זה חל תמיד.

וכמדומה העיר רבינו על זה באחת השיחות ואבקש מקוראי הגליון לציין המ"מ.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות