E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשס"א
אגרות קודש
גילוי אחיה השילוני והה"מ ממעזריטשגדול מגילוי אליהו [גליון]
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בענין מ"ש בגליון תתטז (ע' 69) אודות מה שמביא ב'כתבי הרח"א ביחובסקי' (ע' מט) מכ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע, שגילוי אחיה השילוני גדולה מגילוי אליהו, העירני הרב ברוך בליזינסקי שי' למה שדן בזה כ"ק אדמו"ר זי"ע ב'אגרות קודש' חלק יא (ע' שיא-שיב):

"מ"ש בסיום מכתבו הנמצא אצלו בספר כתוב בכ"י ישן מאמר הצ"צ בהנוגע להבעש"ט הרה"מ ורבנו הזקן [שהבעש"ט קיבל מאחיה השילוני, ואילו האריז"ל קיבל מאליהו הנביא שקיבל מאחיה השילוני, וא"כ הבעש"ט גדול יותר מהאריז"ל והמגיד ממעזריטש גדול יותר מהרב רבי חיים ויטל], הנה אף שלא שמעתי סיפור זה, אבל ראוים הדברים לאומרם, אף שלא כל אחד ביכולתו וגם ברשותו לאמר את זה. ורב חילי' - צ"ל, וגוברי'. וכיון שכנ"ל לא שמעתי זה מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וכן לע"ע לא מצאתי רשום בין הכתבי יד, אין בכחי לאמר ולאמת הסיפור, אבל כנ"ל אפשר שיאמרו דברים כאלו מכ"ק אדמו"ר הצ"צ...

"בענין אליהו הנביא והבעש"ט - במש"כ בכ"י ישן הנ"ל, יש להעיר מסיפורו של כ"ק אדמו"ר אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, וז"ל: דער בע"ש האט גיזאגט אז ער האט בכח עולה זיין בסערה השמימה כמו אליהו, רק איך וויל דורכגיין דעם כי עפר אתה ואל עפר תשוב, ווארום אזוי ווי די התהוות פון עפר נעמט זיך דאך פון עצמות דוקא כו' אזוי איז אין מדרי' העפר אויך פראן כח העצמות (תורת שלום ע' נ'. עיי"ש)", עכ"ל ממכתב ה' מנ"א תשט"ו.

ועד"ז יש גם המעלה בהה"מ ממעזריטש לגבי אליהו. ויומתק לפי"ז גם מה שהבאתי שם מספר 'שארית ישראל' בשם המגיד מקאזניץ זצ"ל, שגילוי הה"מ ממעזריטש גדולה מגילוי אליהו עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות