E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשס"א
הלכה ומנהג
עניית קדיש וקדושה בתפילין של ר"ת
הרב אלימלך יוסף הכהן סילבערבערג
שליח כ"ק אדמו"ר - וועסט בלומפילד, מישיגן

בשו"ע או"ח סי' כה סעיף י "אם סח לצורך תפילין אינו חוזר ומברך, אם שמע קדיש או קדושה בין תפילה של יד לתפילה של ראש לא יפסיק לענות עמהם, אלא שותק ושומע ומכוין לומר שאמרם", עכ"ל. ועי' במ"א ס"ק יז "ומ"מ משמע דהמניח בלא ברכה רשאי לענות דליכא איסור אלא שגורם ברכה", ע"כ. אבל עי' בהגהות רעק"א שהביא שדעת המהרא"י דאף בחול המועד אסור, דאין הטעם משום ברכה שאינה צריכה אלא משום דכתיב "והיה" - שיהיה הוי' אחת לשתיהן, וכתב שם דמה"ט הרי לדידן המניחים תפילין דר"ת מספק בלא ברכה לא יפסיק.

עיין בשו"ע רבינו סעיף כב שהביא גם טעם השני "וכן המניחין תפילין דר"ת צריכים לתכוף ולסמוך תש"י לתש"ר בלי שום הפסק שיחה בינתיים שנא' והיה לך לאור על ידך ולזכרון בין עיניך ולא נאמר והיו לזכרון בין עיניך, משמע ששתיהן נחשבים להוי' אחת ועשי' אחת מחמת שצריך לתוכפן זו אחר זו בלא שום הפסק אבל מ"מ מותר לענות קדיש קדושה וברכו כו' בין תש"י לתש"ר בתפילין דר"ת כו' כיון שאינו גורם לברך ברכה שאינה צריכה על תש"ר" עכ"ל.

והנה רבינו הזכיר בתחילה "בלי שום הפסק שיחה" שמזה משמע שרק שיחה אסורה בין התש"י להתש"ר, אבל לאחרי זה הרי כותב דמשמע ששתיהם נחשבים להוי' ועשי' אחת מחמת שצריך לתוכפן זו אחר זו בלא שום הפסק, ולכאורה משמעות דבריו שאסור להיות שום הפסק אפילו אינו הפסק של שיחה. ולכאורה ראשית דבריו הוא בסתירה לסוף דבריו.

והנראה לומר ד"לא נתנה תורה למלאכי השרת", וע"כ א"צ לתכף התש"ר להתש"י באופן שאין שום שהייה כלל, אבל בנוגע שיחה אסור להיות שום הפסק של שיחה - ובזה לא קשה הרישא להסיפא, אבל מ"מ אם אדם מפסיק בין התש"י להת"ר בעניית קדושה, אפילו אם הוא מכוון במחשבתו לבד יש חסרון של העדר של "הוי' אחת". ולכאורה אין שום חילוק בין עניית הקדושה במחשבתו או בדיבורו, דבשתיהן יש החסרון של "הוי' אחת" ואם מותר לכוון להקדושה במחשבתו (וכמובן מסעיף י בשו"ע), מותר גם ע"י דיבורו, וצ"ל דענין עניית קדושה מכריע הענין של הוי' אחת, וע"כ אף שרבינו מביא הטעם "והיה שיהיה הוי' אחת לשתיהן", מ"מ סובר רבנו שמותר לענות אמן בתפילין של ר"ת בין תש"י לתש"ר (אמנם לכאורה צ"ב, דא"כ יכול לענות הקדושה באותו הזמן שהוא מניח התפילין של ר"ת, וא"כ אין שום חסרון של העדר התכיפות? ואפשר שאין לעשות זאת משום אין עושים מצות חבילות חבילות. ועצ"ע).

וכן עיין בהמשנה ברורה ס"ק לו "ובחול המועד או המניחין תפילין דר"ת שמניח תפילין בלא ברכה יש להקל ולהפסיק לענית איש"ר, אך אח"כ יזיז הש"י ממקומו קודם שיניח הש"ר כדי שתהיה הוי' אחת" (והוא מהאורחות חיים). אבל לפי דברינו אין חילוק בין אם עונה בדיבור או במחשבתו, וא"כ כמו דלא מצינו בסעיף י של השו"ע שום רמז שהוא צריך למשמש בתפילין במקום שהוא מכוון לקדושה - א"כ לכאורה אין שום צורך למשמש בתפילין אם עונה הקדושה בדיבור.

הלכה ומנהג
אמירת 'אתה הראת' שלפני קריה"ת ביחיד
הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

הנה אחד התיקונים שהכניס כ"ק אדמו"ר בסידור 'תהלת ה' במשך הזמן - אף שבסידורים הראשונים לא תיקנו - הוא שבתפלת חול קודם "ויהי בנסוע הארון" הוסיפו שורה 'כותרת' "סדר קריאת התורה בחול", שבסידור "סדר העבודה" (שסידור תהלת ה' הוא צילום ממנו), וכן בסידורים הראשונים בהוצאת המל"ח, הנה מקום שורה זו הי' קודם "א-ל ארך אפים", בראש העמוד.

וכן תוקן בתפלת שבת אחר 'שיר של יום', שבסידורים הראשונים לא נכתב כלום, אמנם בסידורים האחרונים הוסיפו שורה אחר "אתה הראת" קודם "ויהי בנסוע" - "סדר קריאת התורה".

ויל"ע: האם משמע מזה שפסוקי "אתה הראת" אינם מ'סדר קריאת התורה' - שעפי"ז לכאו' יחיד המתפלל צריך לאמרו אחר שיר של יום; או שבאמת מקומה של השורה הנ"ל צ"ל קודם אתה הראת, ואכן יחיד אינו צריך לאמרה?

הלכה ומנהג
ס' רבוא עוברים בו בכל יום [גליון]
הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

בגליון תתיז [ל"ג בעומר ש.ז. - ע' 58) כתב הרב שדב"ל שי' בענין מ"ש בשו"ע אדה"ז סי' שמה סי"א גבי "ס' רבוא עוברים בו בכל יום", ויפה העיר שמכל המראי מקומות שמצוין עה"ג לשו"ע אדה"ז שם משמע שאין צ"ל עוברים "בכל יום" אלא רק שיש בה ס' רבוא אנשים.

והנה בדפוס ראשון משו"ע אדה"ז נסמן רק "רש"י ותוס'", אבל הדף לא נסמן, ובהוצאות האחרונות נוספו הדפים להמ"מ, ושם ציינו לעירובין ו, א וע"ב.

אבל לכאורה אפשר לומר שהכוונה לרש"י עירובין דף נט, א ד"ה 'עיר של יחיד' "שלא היו נכנסין בה תמיד ס' רבוא של בני אדם, ולא חשיבא רה"ר דלא דמי לדגלי מדבר", עכ"ל. וראה בתוס שם ד"ה עיר.

עוד יש להעיר במאי דשקו"ט בענין זה אם צריך ב' התנאים - גם שיהי' ס' רבוא, וגם שיהי' ברוחב ט"ז אמה - ממ"ש בחידושי 'המאירי' למס' עירובין ו, א (הוצאת 'מוסד הרב קוק' ע' לו) "אין אנו קפדין בדריסת ששים רבוי", ועיי"ש מה שמביא בשם רבינו אפרים תלמיד הרי"ף, שחולק בזה על הרי"ף, עיי"ש. וראה עוד בענין הנ"ל בספר השלמה על מס' עירובין (הוצאת הרב מ.י. הכהן בלוי).

ובענין שאלה זו כבר עמדו רבים בקונטרס "תקנת עירובין במנהטון" משנת תשי"ג ואילך. וראה גם מ"ש הרה"ג הר"ר מנחם כשר בקונטרסו בענין זה.

הלכה ומנהג
שומע כעונה בספה"ע ובשאר מצוות
הרב משה אהרן צבי ווייס
שליח כ"ק אדמו"ר - שערמאן אוקס

בגמ' מנחות סה, ב: ת"ר וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד, ופרש"י "שכל אחד ואחד חייב לספור", עכ"ל. ובשו"ע סי' תפט סעי' א וז"ל "ומצוה על כל אחד לספור לעצמו", עכ"ל.

ונחלקו הפוסקים אם בספירת העומר אמרינן שומע כעונה ואם שמע ספירת העומר מאחר יצא יד"ח. דראה בחק יעקב סי' תפט ס"ק ד דכתב דבספירת העומר אין דין שומע כעונה מכיון שיש פסוק מיוחד - "וספרתם לכם" שיהא ספירה לכל אחד ואחד, כמו דדרשינן גבי לולב שתהא לקיחה לכל אחד ואחד.

ואולם בא"ר שם חלק וכתב דלא דמי ללולב, דהתם לא תלוי באמירה משא"כ כאן בספירה דהוי אמירה אמרינן שומע כעונה, והפסוק וספרתם לכם הוא לאפוקי ספירה דשמיטה דנמסר לב"ד, ע"ש.

וראה בביאור הלכה ריש סי' תפט דהעלה דבאמת מחלוקתם היא מחלוקת ראשונים: דהרי"ץ גיאות והאור"ח ס"ל דיוצא יד"ח בשמיעה, ולהרשב"א אין יוצא יד"ח, והדברים ארוכים, וראה בס' ברכת מועדיך סי' מב דמבאר סברת פלוגתתם בטוטו"ד עיי"ש, ובכ"מ.

והנה אדה"ז בשלחנו סי' תפט סעי' יב לענין השומע הספירה מאחר כתב דיצא יד"ח בעצם השמיעה, שהשומע כעונה, וכתב עוד שם וזלה"ק "ואפילו אם לא ספר עמהם כלל, אלא ששמע הספירה מן אחד ומן הציבור שספרו ולא נתכוין כלל להוציאו וגם הוא לא נתכוון לצאת בשמיעה זו אלא שמע לפי תומו, לא יברך כשיספור בלילה, שהשומע כעונה, ואפילו אם הי' מחשב אין אני מתכוין לצאת בספירה זו אין זה כלום להאומרים שמצוות א"צ כוונה כלל, אא"כ מחשב אני מתכוין שלא לצאת פה", עכ"ל.

ומפשטות משמעות דברי אדה"ז משמע לכאו' דכל ששמע ספירה מאחר יצא יד"ח, למ"ד מצוות דרבנן א"צ כוונה1, דמי ששמע הברכה והספירה מאחר כל שלא כיון מפורש לא לצאת, אין לו לחזור ולספור בלילה זו בברכה, כיון דלמ"ד מצוות א"צ כוונה כבר יצא יד"ח בלילה זו, אף שלא הי' לו כוונה לצאת בברכת וספירת השני.

ומזה נמשך לכאו', דהשומע הברכה והספירה מפי הש"ץ, כנהוג ברוב תפוצות ישראל שהש"ץ אומר הברכה והספירה דאותו יום ורק אח"כ הקהל חוזר ומברך וסופר כל א' לעצמו - הנה אם השומעים אינם מכוונים בפירוש לא לצאת בספירה זו ובברכה זו אין להם לברך לעצמם כי כבר יצאו בברכת הש"ץ!

וכן הוא ג"כ בהלוח הנפלא של הגרי"ש גינזבורג שליט"א (נדפס בתוך עלון התקשרות גליון ש"כ ש.ז.) דמי ששמע הספירה מאחר טרם שספר הוא לא יברך וכו' ע"ש. וכן עמא דבר שצריך לכוון בעת ברכת הש"ץ של ספירת העומר לא לצאת בברכתו, ובאם לאו משמע מדברי אדה"ז אלו שאין לברך.

וגדולה מזו מצינו לשיטת אדה"ז דלא רק בספירת העומר אלא בכל הברכות הדין כן. והוא באו"ח סי' ריג סעי' ד - בתוך חצאי עיגול - וזלה"ק "ולדברי האומרים שמצות של דבריהם א"צ כוונה אע"פ שלא נתכוין המברך להוציאו וגם הוא לא נתכוין לצאת בה יצא בין בברכה אחרונה בין בברכה ראשונה, כגון מי שנטל פרי בידו לאכלו או מצוה לעשותו וקודם שהספיק לברך שמע ברכה זו מפי אחר המברך לעצמו אין צריך לברך, ויש לחוש לדבריהם וליזהר שלא ליכנס בספק ברכה לבטלה", עכלה"ק. חזינן, דשיטת אדה"ז הוא כנ"ל לכאו', דכל ששמע הברכה בין שהוא ברכת הנהנין או של מצוה מאחר אין לו לברך.

ולכאו' כל זה קשה להבין2 ובפרט דברובא דרובא לא ידעי אינשי על כל זה, ובספיה"ע ובשאר מצוות כמו הלל ביו"ט (ובפרט לדעת הרמב"ן בסהמ"צ שהוא מדאורייתא) ובקידוש ובלחם משנה וכו', חוזרים ומברכים לעצמם אף ששמעו הברכה מאת הש"ץ?

ובספרי האחרונים המביאים דעת אדה"ז והמ"א מתרצים שהוא דעה יחידאה וכו', אבל אנו ההולכים לאור תורת רבינו מה נעני בתרי', וכי כולם יודעים הלומדות שצריכים לכוון להיפך ובאם לאו א"א לברך מחשש ברכה לבטלה? הרי מעשים בכל יום ממש - ששומעים ברכת המוציא וכדו' או ברכת ציצית וכדו' מאחרים וממשיכים לברך!

ואשר נראה לבאר בזה, ובאופן פשוט מאוד, שלשיטת אדה"ז אף אם לא כוונו לא לצאת בברכת הש"ץ מותר לחזור ולברך, וכן בשאר מצות.

ובהקדים קושי' פשוטה, "קלאץ קשי'": למה הביא אדה"ז דין זה דשמע ספירה מאחר, במקרה לא רגיל, במי ששמע חבירו סופר בבין השמשות (שהוא נידון דסעי' יב, עיי"ש), וממנו אנו למדים ממי ששמע מהש"ץ בזמן ערבית רגילה אחר ציה"כ, הי' לו להביא דין זה מפורש במקומו, דמי ששמע הברכה מהש"ץ ולא כוון בפירוש לא לצאת אין לו לחזור ולברך! - והרי זה מעשים בכל יום ממש, ולא מקרה יוצא מן הכלל דיש להתפלל תפילת ערבית במנין עם ש"ץ, ולכתחילה לאחרי צאה"כ, וכל לילה מימי הספירה יש ש"ץ שמברך וסופר!

אלא עכצ"ל דכל שמכוון בשמיעת הש"ץ לחזור ולברך לעצמו, אין בכך כלום מה ששומע הברכה והספירה מהש"ץ, כי זה כוונתו, לחזור ולברך תיכף ומיד, ורק באופן ששמע במקרה הברכה והספירה, ובלשון אדה"ז "לפי תומו", ובאופן שמפורש שאינו רוצה אז לחזור ולברך ולספור כגון ביהשמ"ש, הנה אז, ודוקא אז רמי' עלי' שיטת האומרים דמצוות א"צ כוונה וכבר יצא אם לא כוון להיפך, ואין זה מעשים בכל יום.

בסגנון אחר: באופן רגיל ובסדר קבוע שהמתפלל מכוון לחזור ולספור בברכתו הוא, מותר לו לחזור ולברך, וזה ששמע הספירה מהחזן לא גורע אצלו שום דבר - אף שלא התכוון בפועל לא לצאת, רק במקרה ש"תפסו" אותו בלי מכוון הברכה והספירה אז אין לו לברך.

וראי' מפורשת וברורה לזה מדברי אדה"ז עצמו, והוא בסי' תפט סעי' יד שם וז"ל "מי ששואל אותו חבירו בבין השמשות כמה ימי הספירה בלילה זה יאמר לו אתמול הי' כך וכך, שאם יאמר לו היום כך לא יוכל הוא עצמו לחזור ולמנות בברכה לפי שכבר יצא יד"ח במה שאמר לחבירו וכו', אבל השואל יכול לספור בברכה אף ששמע כבר הסיפור מהמשיב, מ"מ בשעה ששמע הי' בדעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה זו, אבל המשיב לא הי' בדעתו בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שנית אחר כך, אף שבאמת כן הוא, מ"מ כיון שלא הי' בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שא"צ כוונה", עכ"ל ועיי"ש.

נמצא דהיכא דהי' בדעתו לחזור ולספור אח"כ בעצמו (שהרי בשביל כך הוא שומע) הוי כמו דמחשב בפירוש לא לצאת בשמיעה זו. וציור זה (השואל מחבירו) הוא ממש כמו הציור שלנו במי ששמע הספירה מהש"ץ, דאפי' אי נימא שרוצה לשמוע כמה ימי ספירה בלילה זה אין בכך כלום, כי כל אחד רוצה לחזור ולספור ולברך מעצמו.

והוא הדין והוא הטעם נמי לכל שאר מצוות כגון הלל ולולב וכו', דהיכא דיודע ורוצה לשמוע מפי אחר ובדעתו לחזור ולברך בעצמו, כמנהגינו, אין בזה שום חשש ולא אומרים בזה דיצא אף להדיעה דמצוות אי"צ כוונה.

ומעתה יובן כמין חומר מדוע אדה"ז (וכן המ"א) מביא ענין זה דוקא במי ששמע מחבירו בביהשמ"ש, דשם מיירי במי שלא התכוין לשמוע מהשני ובאקראי בעלמא ("לפי תומו", או בל"א 'בהפתעה'), שמע הספירה מחבירו בזמן שלא הי' כוונתו אז לברך בעצמו, הנה במצב כזה מחדשים המג"א ואדה"ז דלמ"ד מצוות אי"צ כוונה כבר יצא בע"כ וא"א לו לברך.

ולכן לא הביא אדה"ז והמג"א דין זה דמי ששמע הברכה והספירה מהש"ץ כרגיל בכל ביהכנ"ס, כי בזה לא אמרינן דא"א לו לברך כיון שעל דעת כן שמע מהש"ץ.

נמצא הרצאת הדברים כך הוא, דהיכא ששמע ברכת הספירה (או שאר ברכת המצוות כגון זה או אפי' ברה"נ), בלא כוונה או בהפתעה הנה למ"ד מצוות אי"צ כוונה כבר יצא יד"ח, אבל אם יודע ומוכן לזה וכוונתו לברך בעצמו (אפי' בלי' כוונה מפורשת לא לצאת) - בזה שפיר מותר לברך.

ועפ"י כהנ"ל יובן היטב מש"כ בסי' ריג סעי' ד3 דמי שנטל פרי בידו לאכלו או מצוה לעשותו וקודם שהספיק לברך שמע ברכה זו מפי אחר, דשם מוכרחים לומר דמיירי דלא ידע מראש שהשני יברך, אבל במי שהי' מוכן לזה שהשני יברך, שפיר יכול לברך ולא אמרינן בזה שיש ספק ברכה לבטלה, דאל"כ העומד בביהכנ"ס להתעטף בטליתו או להניח תפילין או לברך על לולבו - ויודע שיש אחרים בביהכנ"ס שמברכים על מצוותם - ושמע ברכת חבירו העומד על ידו שבירכו בקול רם - וכפי שהרבה אכן נוהגים, או היושב לאכול סעודתו עם בני ביתו וא' מבניו או אורחיו מברך בקול רם יהי' אסור לו לברך אחריו (אם לא שהי' לו כוונה מפורשת לא לצאת) מחשש ברכה לבטלה, ודבר זה א"א לאמרו.

אלא כל היכא דיודע ומוכן שאחרים גם מברכים ודעתו לברך ג"כ בזה לא אמרינן דהיות דמצוות אי"צ כוונה כבר יצא, אלא יכול לברך.

ורק במקרה יוצא מן הכלל שעומד לעשות מצוה או לאכול פרי וכיו"ב ובהפתעה ובלי ידיעתו שומע אותו ברכה מאחר (כהציור דבין השמשות), בזה מחדש אדה"ז ומג"א דהיות דלמ"ד מצוות אי"צ כוונה כבר יצא - אי"צ לו לברך בעצמו וכנ"ל, וכן נוהגין. ואין לזה שום קושיא או אי הבנה בשיטת אדה"ז אלא הכל ברור ומיושב.


1) יסוד זה, דכל ששמע הברכה מאחר בלי כוונה יצא יד"ח - למ"ד מצוות א"צ כוונה - הוא כדעת המ"א, אבל יש הרבה אחרונים שנקטו דבמצוה דבענין לצי"ח ע"י דין שומע כעונה לכו"ע בעי כוונה. אבל כאמור דעת אדה"ז מפורש דלא בעי כוונה, ואכמ"ל.

2) וכפי שהרבה מקשים על שיטתו זו של כ"ק אדה"ז, ואומרים שלכאו' אי"ז נוגע למעשה וכו' ונשארו בזה בצע"ג.

3) ואין צריכים לדחוק כמו שרצה בס' ברכת מועדיך לומר - שכיון הוא בחצאי עיגול וכו' אינו ברור שזהו מסקנתו.

הלכה ומנהג
דין ידו הפשוטה לחוץ
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בשוע"ר סי' שמז ס"ז: העומד בפנים ופשט ידיו או אחד משאר איבריו לחוץ אפילו הן למטה מעשרה הן מקום פטור ... הנחה על היד אינה חשובה הנחה אלא לחפץ שהונח עליה ממקום אחר אבל חפץ שהיה עליה בתחלה ברשות זו והושיטה לרשות ב' כיון שאין הושטה זו חשובה כאן הנחה ליד עצמה שהרי היא תלויה כאן באויר הוא הדין שאינה חשובה הנחה להחפץ שבה ... ויש אומרים שידו הפשוטה לרשות אחרת הרי היא לגמרי כאותה רשות אם רשות היחיד רשות היחיד אם רשות הרבים רשות הרבים והוא הדין לאחד משאר אבריו אע"פ שאגודים בגוף העומד ברשות אחרת (הגה"ה. ומה שהפושט ידו מרשות לרשות וחפץ בידו אינו חייב עד שיניח הוא החפץ על גבי קרקע או ליד חבירו העומד שם אבל אם חבירו נטלו ממנו אף הוא פטור אף על פי שהחפץ מונח בידו שהיא חשובה כאותה רשות לגמרי והרי הוציא מרשות לרשות זהו לפי שלא היתה עדיין הנחה לחפץ זה באותה רשות שהנחת החפץ ביד אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה כמו שנתבאר. ע"כ).

ולכאורה תמוה מה שכותב בסוף ההגה"ה "אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה", והיינו שאם אמנם העומד בחוץ הניח חפץ על יד העומד בפנים, הפשוטה לחוץ, חשובה הנחה ברה"ר, וכשמכניסה העומד בפנים הוא חייב; והרי מפורש במשנה ריש מכילתין שהוא פטור. ולא ראיתי מי שיעיר על זה.

ולכאורה מוכח מהסוגיה, שלפי דעת הסוברים שידו הפשוטה לחוץ היא כרשות הרבים, על כרחך אינם מחלקים בחילוק שבין היה בה מתחלה ובין חפץ שהונח עליה ממקום אחר, שבכל אופן אמרינן שאינה הנחה; ואיך זה א"כ כותב רבינו חילוק זה גם בדיעה הב'.

ובאמת יש להוכיח גם משוע"ר עצמו, שלפי הדיעה הב' אין לחלק בחילוק הנזכר, ובהקדים:

על מה שמוסיף רבינו בדיעה הב' "והוא הדין לאחד משאר אבריו" מצויין עה"ג: משמעות תוס' (שבת) יא, (א ד"ה לא כו') ועירובין כ, (א ד"ה לא) בתירוץ ב. ומבאר הרב אשכנזי במ"מ וציונים מהי המשמעות "עיי"ש דשותה ופיו ברשות אחרת חשיב עקירה והנחה בחד רשותא". אמנם צ"ע, שהרי לשון זה מצינו רק בתוס' בעירובין שם (בתירוץ הב') ולא בתוס' בשבת שם.

על כן נראה שעיקר ההוכחה היא ממה שכתב בתירוץ זה, שכששותה ופיו ברשות אחרת חשיב הנחה מטעם דבליעתו היינו הנחתו (ולא כמו בתירוץ הא' שבעירובין שם, שהוא כיון שבשתייתו הוי המים חפץ שהונח עליה ממקום אחר), והיינו כיון שתירוץ זה שבתוס' סבירא לי' כדיעה הב', שידו הפשוטה לרה"ר היא כרה"ר, ואז בודאי אי אפשר לחלק בין היה בה בתחלה לבין הונח עליה ממקום אחר, ודוקא השותה מים נקרא הנחה מטעם בליעתו הוי הנחה.

ומבואר הדבר יותר לקמן סי' שנ ס"ב, גבי עומד ברה"י ומוציא פיו לרה"ר ושותה, אעפ"י שעוקר המים מרה"ר ונכנסים למעיו שברה"י, ומתרץ לדיעה הא' שלפנינו, כיון שנחו המים קצת בפיו שהוא מקום פטור, ואח"כ שואל לדיעה הב' שלפנינו שפיו הוא כאותה רשות שהוציאו לשם "ונמצא שנחו המים באותה רשות וכשבולעם ומכניסם למעיו שברשות אחרת הרי הוא מוציא מרשות לרשות", ומתרץ "שבליעת המים זו היא הנחתן לגמרי ואין לחוש כלל מה ששוב נכנסים למעיו".

ומזה מובן לענינינו בדין שבמשנה, גבי פשט בעה"ב את ידו לחוץ ונתן העני לתוכה והכניס, שמפורש במשנה ששניהם פטורים, ולפי הנ"ל צ"ל חייב, שהרי היתה הנחה בידו של בעה"ב הפשוטה לרה"ר, ואח"כ הכניסה לפנים. אלא ע"כ צ"ל שלא סבירא להו האי סברא שהונח עליה ממקום אחר, ולכן פטורים, כיון שההכנסה היתה ע"י שניהם.

ואחרי כל זאת תמוהה ביותר ההוספה שבסוף ההגה"ה "אינה חשובה הנחה הואיל והיה בה מתחלה", וצע"ג.

הלכה ומנהג
מ"מ וציונים לשוע"ר אדה"ז
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בשוע"ר סי' שמז ס"ו: כמו שנתבאר. ובמ"מ וציונים צויין: ס"א במוסגר. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: ס"ב.

קו"א שם ס"ק א: נמשכו אחר פירש"י. ובמ"מ צויין: עירובין ל"ג ע"א ד"ה והא אי. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: שבת ט, א ד"ה דרך עליו.

שם: בפירש"י דף צ"ב ע"א. ובמ"מ צויין: ד"ה הוציא. וצ"ל המוציא (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר).

שם: בס"פ הבונה. ובמ"מ צויין: ק"ד ע"ב. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: בס"פ הזורק (קב, א) עיי"ש בתוס' (ד"ה והוציאו).

שם: בפ' הפרה. ובמ"מ צויין: ב"ק נ' ע"ב. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), ואוצ"ל: ב"ק נא, א (מכריסא דתורא לארעא כמה הוי ארבעה). וראה רשב"א שם.

שם: פ"י דעירובין. ובמ"מ צויין: צ"ב ע"ב. אמנם לא מצאתי שם כלום מעניינינו (ופלא שכן הועתק הציון גם בהוצאת עוז והדר), וצ"ל: צח, ב.

והפלא הוא על מהדירי הוצאת עוז והדר, אשר העתיקו את הציונים מספר מראי מקומות וציונים - כסומא בארובה, מבלי לבדוק בעצמם, ומבלי להודיע בהקדמתם מבטן מי יצאו הדברים.

הלכה ומנהג
מדריגות - אם הם מחיצה לשבת [גליון]
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בגליון האחרון דנתי בענין המדריגות, והבאתי מ"ש התוס' עירובין כב, ב סד"ה ואיזהו שיש לזה דין מחיצה הנדרסת שבעירובין שם פט, ב דלא הוה מחיצה לכו"ע.

שוב ראיתי כי רבינו הזקן מסתפק בקו"א סי' שנה ס"ק ג, אם מחיצה הנדרסת לא הוה מחיצה מה"ת או רק מדרבנן. ומביא גם את דברי התוס' הנ"ל.

מ"מ נלענ"ד, שזהו רק במחיצה ממש שהיא נדרסת, והיינו כלשון התוס' שם "שלא יהא עשוי כעין מדרגה דלא תהוי מחיצא נדרסת", ומיירי התם במדרון המתלקט עשרה טפחים בפחות מד' אמות. אמנם במדריגות ממש, הבאנו שם משוע"ר סי' שמה סכ"ב, שאנו דנים על כל מדריגה בפני עצמה, שאין בה גובה עשרה, ולא אמרינן בזה מתלקט מתוך ד' אמות.

וכיון דאתי לידן נימא בה מילתא:

בקו"א הנ"ל, בדפוס הראשון הגירסה היא: "ועיין גמרא ריש פרק ט' דעירובין ... בעירובין דף כ"ב ע"ב סוף ד"ה ואיזהו", ובדפוסים שלנו שינו והוסיפו וא"ו המחבר והדפיסו "ובעירובין דף כ"ב ע"ב סוף ד"ה ואיזהו", מחמת שהוקשה להם המשך סגנון הלשון.

אמנם לענ"ד נראה ברור שצ"ל כבדפוס הראשון, והיינו שמקשה על האמור בקו"א שם מעירובין פט, ב ומתרץ עפ"י התוס' שם כב, ב (שלא שייך ביניהם וא"ו המחבר, כפשוט).

הלכה ומנהג
באכילת דבר המזיק בברה"נ בדברי אדמה"ז
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

הנה בסי' רב ס"י כותב אדמה"ז: "עיקר הפרי לכך נטעוהו ענבים להוציא מהן יין וזיתים להוציא מהן שמן, לפיכך פרי הוא...", "והשמן אין מברכין עליו בפה"ע כששותהו לבדו כמות שהוא שהרי הוא מזיק לגופו ואינו נהנה כלל בשתייתו ואין לברך בה"נ כלל על שתיה זו...". הנה מקור דין זה הוא מגמ' ברכות לו, ב "אלימא דקא שתי ליה אוזוקי אזיק ליה...", ולפי הרבה ראשונים וכן הוא פסק השו"ע סי' רב הנה פשטות כוונת הגמ' הוא דלא יברך כלל (ודלא כהרמב"ם דפוסק דמברך שהכל נהיה בדברו, דנראה שפי' קושיית הגמ' אברכת בפה"ע). וא"כ ישלה"ב למה כתב אדמה"ז דטעם מה שאינו מברך שום ברכה הוא משום ב' העניינים (מזיק ואינו נהנה כלל).

ונראה שמיוסד ע"ד דברי הב"ח בסי' רב שמסביר דעת הרמב"ם שגם בדבר המזיק מברך שהכנה"ב כיון שנהנה בשעה ששותה: א- לא גרע מחומץ דמזיק ואעפ"כ כ' הר"י דמברך שהכל (דלא כשיטת הטור דאינו מברך כלל), משום ד"בשעה ששותהו נהנה ממנו אע"ג דמזיק ליה בסוף חייב לברך על מה שנהנה בשעת שתייה...". ב- ראיה מהא דמברך שהכנה"ב בקמח שעורים (ברכות שם) אע"פ דקשה לגוף ומזיק לבסוף, מ"מ כיון דאית הנאה בשעת אכילה חייב לברך שהנה"ב.

והנה אדמה"ז בנוגע לחומץ פסק כדעת השו"ע רד ס"ב דעל החומץ אינו מברך כלום מפני שמזיקו, אלא דאדמה"ז הוסיף בהגדרת ההלכה שם "...חומץ גמור... אין מברכין עליו כלל מפני שהוא מזיקו ואינו ראוי לשתיה כלל...".

עוד כותב אדמה"ז בסוף הסעי' י בסי' רב "...אבל אוכלים ומשקים שהחיך נהנה מהם אע"פ שהם מזיקים וקשים לגוף, צריך לברך עליהם ברכה המיוחדת להם", אלא שהוסיף כאן "ואם אין החיך נהנה מהם אע"פ שהם יפים ומועילים לגוף אין מברכין עליהם כלל כמ"ש בסי' רד". והיינו: דאם החיך נהנה מהם (לא רק שמברך עליהם שהנה"ב גם אם מזיקו, אלא עוד זאת) מברך ברכה המיוחדת שלה.

ואפשר לומר שלכן פי' אדמה"ז כוונת הגמ' בשמן דהא דאוזיקי מזיק ליה פוטרו מברכה הוא (לא רק משום דמזיק, אלא גם) משום דאינו "נהנה בשתייתו כלל", דאם היה נהנה היה מברך שהנ"ב ואם היה החיך נהנה היה מברך אפי' ברכה המיוחדת עליהם. ולזה כיוון לומר "שאינו נהנה בשתייתו כלל....", שאין בשתיה שום הנאה כלל1. ובחומץ - דכתב אדמה"ז דמזיקו ואינו ראוי לשתייה כלל - נראה הכוונה (לא משום שאין החומץ משקה, אלא) דאין לו הנאה כלל כיון שאינו כלל לשתיה.

אבל לכאו' א"כ קשה לאידך: למה כתב הגמ' בטעם דאינו מברך משום ד"מזיק" ולא כלל גם מה ש"אינו נהנה כלל" (שיש לטעות מזה דמה דמזיק מספיק כדי שלא לברך כלל ד"אין זו אכילה" (-רש"י) או ע"ד הבנת הרעק"א שם דלא תיקנו לברך להשי"ת על מה שמזיק לגופו כו').

יתירה מזה צלה"ב לכאו': הרי בסי' רד סי"ד מבאר בדברים שאוכלן לרפואה ש"אם הם רעים שאין לו הנאה אע"פ שמתרפא מהם אינו מברך לא בתחילה...", הרי דלכאו' מה "אין לו הנאה" מספיק לומר שלא מברך כלל, וא"כ למה הוצרכו לטעם "דאזוקי מזיק" כטעם לגבי מה שאין מברכים ברכת השמן.

ואולי י"ל ע"פ ההמשך בההלכה שם בסוגריים: "ואם אינם טובים ולא רעים לגמרי יש מי שאומר שלעולם מברך עליהם שהכל". דמה שאינו נהנה (היינו "טוב" לכאו' הכוונה במה "שטעמן טוב והחיך נהנה" כבתחי' הלכה יד) אינו מספיק לגמרי לשלול לגמרי ברכת שהכל אם יש איזה תועלת להאדם שמתרפא מהם וכיוצא, ולכן בשמן אפשר דהגם שאינו נהנה מהם אין זה "טעם רע" והרי שותה לרפואה, ולכן כדי לשלול ברכת שהכנה"ב צריכים לטעם ד"אוזוקי מזיק ליה" - דכיון דמזיק לגופיה, הרי בנוסף שלא נהנה חיך בזה הרי מזיקו אינו מברך כלל (ע"ד מה שאינו מברך על רפואה שטעמו רע). ולכן כתב הגמ' העיקר מה ששולל לגמרי מלברך והוא מה שמזיק (דזה שאין לו הנאה זה אינו מספיק לשלול ממנו שהכנה"ב, וצריכים לטעם דמזיק וזהו הדגשת הגמרא)2.

ועדיין צלה"ב קצת: דהנה בסי' רח ס"ד פסק הרמ"א דבאוכל שעורים שלמים דנאכלים ע"י הדחק דמברך שהכל. והצ"צ בפסקי דינים סובר כאבודרהם שלא יברך כלל משום הגמ' ביומא דאכילת שעורים הוא מזיק והוי כשמן. אבל לפי הנ"ל צלה"ב לכאו': הרי כיון דנהנה (דזהו הטעם מה שסובר הרמ"א שיש לברך, וכמבואר בהב"י) א"כ אין מה שמזיק מספיק לשלול ממנו לברך שהכנה"ב אע"פ שנהנה (ולכאו' הול"ל בפירוש שחולק על סברת הב"י שנחשב כנהנה).

ואולי י"ל בשיטתו, דהכוונה היא דאם ההנאה היא קטנה מאד וההיזק גדול יותר אין זה נחשב כהנאה כלל3. ולזה הביא ראיה מגמ', ויוצא דבאכילת שעורים שלימים הוי היזק כזה שפוטרו מלשלם חומש דמראה שהוא היזק גדול שלכן לא הוי ההנאה הקטנה שיש לו באכילתו כאכילה כלל4.


1) והיינו דסובר דשיטת הראשונים דאינו מברך כלום אשמן הוא משום שסוברים שאין בזה הנאה כלל אבל הרמב"ם יסבור שגם בשתיית שמן ייחשב הנאה.

2) ולהשיטה דאם אינו טובים ולא רעים אינו מברך כלל, אולי י"ל דבשמן זית דיש לו חשיבות מיוחדת הו"א לברך גם כשאין לו טעם טוב.

3) ראה ריטב"א לגבי לשמן "..בעיניה אזוקי קא מזיק ליה .. האי מפסיד השמן הוא וחשוב כמזיק ולא חשיב הנאה כלל", ומשמע דמה שמזיק הוא ענין א' בזה דאינו הנאה כלל.

4) ולפי"ז יש לפרש עד"ז בנוגע לשמן זית: אף אם נאמר שיש לו הנאה קטנה בשתייתו כדברי הב"ח לשיטת הרמב"ם מ"מ ההיזק שבזה מפקיע לגמרי מההנאה זו משם אכילה (רש"י). ועדיין יל"ע להתאים זה עם דברי אדמה"ז שאין בשתיית השמן הנאה כלל.

הלכה ומנהג
קידוש בליל הסדר [גליון]
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

בגליון תתטז העיר ידידי הרח"ג שי' שטיינמעץ במה שכתבתי בגליון די"א ניסן בקידוש בליל פסח. והנה א' הנקודות היא במה שכתבתי שיכול לקדש קודם הלילה ולא היה בזה חסרון דקידוש במקום סעודה, וכתב ידידי שי' שלפי דעתו ז"א, כיון דאדמה"ז הדגיש בסי' תעב ס"ב דגם הקידוש צריך להיות בלילה (ודלא כהח"י). ויש להוסיף: ממקור הל' זו (מובא בב"י) התרה"ד קל"ז: "...וקידוש נמי הואיל וכוסו בכלל ד' כוסות מן הרמוזים בל' גאולה ... א"כ כולהו צריכין שיהא לילה ממש", דקאי בברור על הקידוש דמפני "דכוסו" הוא מן הד' כוסות שהן דרך חרות לכן צ"ל בלילה (וכבר דנו בזה כו"כ). וכותב הנ"ל דלכאו' מוכח מאדמה"ז שהוא דין מצד קידוש דצ"ל על כוס מד' כוסות ולא רק דין בהכוס דצ"ל אחר אמירת קידוש, ולכן נעשה הקידוש חלק ממצות לילה זו וצ"ל בזמן מצה.

הנה, למרות שברור באדמה"ז שגם אמירת הקידוש צ"ל בלילה, לפענ"ד אינו מוכח כלל שהוא דין בקידוש אלא דתיקנו משום הכוס שיהיה הא' על הקידוש. וזה פשטות לשון התרה"ד ואדמה"ז דמפני הכוס "הואיל וכוסו" צ"ל בלילה לכן צ"ל גם קידוש בלילה. והיינו - דאין הפי' דאמרו דאין שייך חפצא דקידוש בתוס' יו"ט פסח, אלא הכוונה דצריך לקדש בלילה כמו כוסו שצ"ל בלילה. ולענ"ד נראה ברור מההלכה בסי' תפג ס"ד (שציין ידידי עצמו) דכשלא יקיים ד"כ יכול לקדש בפת. והא דצריך לקדש על יין אם יש לו אינו משום דקידוש אינו יכול להיות בפת ובפסח תיקנו חכמים הלכה אחרת בהלכות קידוש (דא"כ לא היה יכול לצאת בדיעבד בפת), אלא הלכה בדין ד' כוסות שתיקנו שיהיה על הקידוש.

ובמילא כיון דנדון האמור במה שכתבתי הוא על שעת הדחק בפועל ממש בסדרים צבוריים, ד(לע"ע) אי אפשר בע"א (וכפי שהעידו אלה שהשתתפו במבצע חשוב וגדול זה) א"כ אולי י"ל דאפשר לקדש לפני הלילה כדי שיוכלו לטעום ולאכול כו' (רעא ס"ט) ויצאו דין קידוש דכל השנה כולה (דשייך גם בפסח וכנ"ל ממי שאין לו יין).

אלא שיישאר לעיין ולברר אצל גדולי ההוראה שי' אם לפי אדמה"ז שייך בשעת הדחק לקיים ד' כוסות על סדר אחר (היינו על דרך ה'דגול מרבבה' וכיוצא), או דלשיטתו וכוונתו במה שצריך "על הסדר שיתבאר" (סט"ו) שולל לגמרי אופן אחר או דילמא העיקר לעיכובא שם הוא שלא יהיה שתייה "זה אח"ז" כו'.

ואולי יש להוסיף לעיין באו"א: גם אם נאמר שצריך להיות כוס על ברכת קידוש לעיכובא, אולי ישלה"ע אם יכולים לעשות קידוש פעמיים - א' לפני לילה ממש כדין קידוש כל השנה בתוס' שבת ויו"ט (ובפרט משהגיע ביה"ש או התפללו ערבית), וקידוש פעם ב' לקיים דין כוס א' שיהיה על סדר הקידוש.

הלכה ומנהג
הערות לספר "שבח יקר" - הלכות תפילין
הרב טוביה זילברשטרום
ירושלים עיה"ק ת"ו

פ"ב ג בסופו - "להניחן לפני עטיפת הטלית": ובכף החיים פרק כא, ס"ז הביא דעת האריז"ל ללבוש ציצית קודם התפילין בכל אופן.

פ"ג ג הערה 5 - "לכסות הזרוע עם הטלית בשעת הנחת תפילין של יד": הערה זו מתייחסת לשעת הנחת התפילין וכך נוהגין בעיקר הספרדים. אבל כאן נכתבה לשעת ברכת התפילין וכפי מנהגינו שמכסים בעת הברכה, ולא ראיתי שמכסים בשעת ההנחה.

שם הערה 7 - "לכוין לפטור של ראש": כדאי לציין גם כאן המובא לקמן בהערה 10 שיש גם לפטור תפילין דר"ת.

שם הערה 11 - "ולא כשהן בכיסן": קשה להתעלם מכל אלו שסברו לפרש דברי הזוהר אף שמונחין בכיסן והדברים בזוהר מבהילין, וכפי שהעתיק דבריהן בכף החיים סימן כז, יב. ולכאורה הרי אדמו"ר שאצלו נחתך בתיק התפילין אולי גם ס"ל הכי.

שם ס"ד הערה 16: רק בהערה העתיק הנהגת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע לקשור רצועות הש"י, כדי לקיים "וקשרתם" לפני ש"ר. וכ"כ האריך בזה הגרא"ח נאה בהוספות לקצוה"ש, וכדאי שהנהגה זו תובלט בפנים הספר.

שם הערה 32 - "אדמו"ר לא דייק בזה": מאז שזכיתי לראות הנהגתו בקודש והוא משנת תשל"ד ואילך, היה תמיד מקפיד ע"ז, ומסיר הכריכה העליונה כמ"פ במשך התפלה, ובמיוחד בעת הכריכה על היד שנעשה ברבים בביהמ"ד בעת אמירת איזהו מקומן.

שם הערה 38 - "כיסוי של אדמו"ר היה חתוך ופתוח מכל צדדיו": גם כאן שמעתי מרבים וטובים, עד שזכיתי לראות בקודש משנה הנ"ל ואילך שהמכסה היה סתום מכל צדדיו, ואפילו לא היה חור העליון שקיים אצל כולנו, כי היה לו הקופסא האדומה המשמשת גם בתור תיק למגן.

שם יג - "צד השחור כלפי חוץ": רבים נוהגין להכניס הרצועה לתוך הגארטל או מכנסיים וכיו"ב, בכדי שלא יתהפך. שמעתי מהרב גורליק ז"ל רבה של כפ"ח ש"בליובאויטש הקפידו לא לעשות כן", וכן ראיתי הנהגת כ"ק אדמו"ר שרק היו משתלשלות מעל בגדיו ללא תפיסא כל שהוא (למרות המובא - בספרו לעיל ע' 31 "טוב שישים ... כדי שלא וכו'").

ולעיל גבי באורך הרצועות, אולי יש להוסיף הנהוג אצל רוב אנ"ש שי' שאורך הימיני נשתלשל עד הברך והשמאלי עד המילה, למרות שלא מצאתי לע"ע מפורש, אבל אולי זה מחמת הנ"ל שיהא ארוך יותר ומ"מ לא יגיע וכו'.

פ"ה ז - "שמפסיקים": יעוין מה שהאריך בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סכ"א שגם לאמן דברכת כהנים (לא של הברכה) מפסיקין בברכות ק"ש.

פ"ז ד - "אדמו"ר נהג למשמש באמירת לא ניגע לריק": כך סברתי שנים ע"ג שנים ומחמת אותו מקור שציין מפרע"ח. אבל עתה שיש וידיאו מתפילת הרבי רואים במפורש שאחר תיבות "שנשמור חוקיך בעוה"ז", מנשק, וממשיך "ונזכה".

ולכאורה מקורו מה שבירכו אקב"ו לשמו חוקיו בעת שחלצו התפילין (ירושלמי - שו"ע או"ח סכ"ט).

פ"ט ב - "יאמר איזה מזמור": לכאורה כדאי לציין '- אמירת קריאת שמע' כמובא לקמן פכ"ד.

שם ה - "יניחם בין הפרקים": יש להעיר דאם כבר בירך על התפילין לפני התפלה, אזי לא יברך בין הפרקים אלא יניחן ללא ברכה ולאחר התפלה ימשמש בהן ויברך.

פי"ח ב - "מנהגנו שלא לחלוץ עד לאחר אך צדיקים": חשוב ונחוץ לציין מנהגנו - וכך נהג כ"ק אדמו"ר כל השנים 'וברבים' ובמיוחד כש"ץ - לא לחלוץ עד אחר אמירת שיעור תהילים היומי, ולפניו תהילים המתאים למספר שנותיו, וכמצוין לקמן כ"ב ג' (אבל שם הוא באופן שונה וכמובן).

בסיום נדפסו ב' מאמרים 'איתא במדרש תהילים'. - ע"פ הנכתב בעמ' 150 ללמוד ב' או ג' מאמרי חסידות כו' כדאי אולי לצרף גם מאמר נוסף, לדוגמא מדרך מצותיך, מסידור, או "וארשתיך לי לעולם' משנת ה'תשכ"ח שמאמר זה נהגו ללמוד בישיבה במי ששכח רח"ל, ומסיימים בטוב.

הלכה ומנהג
מנהג חב"ד לקצר בשחרית דערב פסח
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בספר 'אוצר מנהגי חב"ד' - ניסן מביא בעמ' צב: "ויש שנהגו למהר בתפילתם בכל ערב-פסח". אך מובא זה כמנהג שאינו של חב"ד.

ויש להוסיף (עכ"פ בהמהדורה הבאה) את המובא ב'כפר חב"ד' (גליון 871 עמ' 28) דברי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תש"ב להשד"ר הרה"ח ר"ש (ז"ל) הלוי לויטין "מנהג ישראל הוא שבערב פסח לא מאריכים בתפילה", והי' זה נוגע למעשה כי הרש"ל הי' מתפלל אחרי פטירת הרבנית ש"ש ע"ה (שנלב"ע בי"ג שבט תש"ב).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות