E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - ש"פ קרח - תשס"ב
רשימות
הטבת הנרות מצד מערב
הת' מנחם מענדל וולבובסקי
תלמיד בישיבה

ב'רשימת המנורה', בפרק שמבאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את סדר ההטבה לר' אליעזר בר שמעון (שסבירא ליה שמנורה צפון ודרום היתה מונחת), אומר רבינו, שכדי לברר את סדר ההדלקה לדעת ראב"ש, צריך לברר קודם מאיזה צד דהמנורה מתחיל הכהן להדליק את הנרות, אם מהנר שלצד צפון או מהנר הסמוך לכותל היינו נר היותר דרומי.

ומביא רבינו מ"ש בסידור יעב"ץ שתלוי מאיזה צד בא כהן המטיב, אם בא מצד הצפוני דהמנורה (דהוא צד ימין כאשר הולך ממזרח למערב), ובמילא פוגע בנר הצפוני ברישא ובי' מתחיל (דאין מעבירין על המצוות), או שבא מצד דרומי של המנורה (שמאל) ובמילא פוגע בנר דרומי ברישא ובי' מתחיל. והיעב"ץ מביא ב' ראיות דצריך להיות שכהן המטיב פוגע בנר צפוני ברישא. א) דבין כותל דרומי למנורה (שמונחת ליד כותל דרומי) א"א לכהן לעבור ד"משחרי מאניה" (בגדיו משחירין מעשן המנורה שהשחיר את הכותל) ובמילא מוכרח ללכת מצד צפוני. ב) דהרי "כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין", ובמילא כאשר הולך ממזרח למערב הוי צפון דרך ימין. ובמילא פוגע בנר צפוני ברישא ובי' מתחיל.

ולכאורה ע"כ סובר רבינו (כבר בראיה הא' שהביא מהיעב"ץ), דכהן המדליק את המנורה עומד בצד מערב של המנורה ופניו למזרח כלפי פתח ההיכל, היפך מהליכתו למנורה שפניו כלפי קדה"ק), דאל"כ מהו ראיית היעב"ץ שהולך בצד צפון מהא שא"א לכהן לעבור בין מנורה לכותל דרומי ד"משחרי מאניה", למה צריך לעבור בין מנורה לכותל. הרי מיד שמגיע לנר דרומי יוכל להדליקו בלי שיעבור ובמילא בעי שיושחרו בגדיו. אלא ע"כ דסבירא לי' לרבינו דעומד ממערבה של המנורה (וכמ"ש היעב"ץ בפירוש ש"אבן שלפני המנורה" במערבה היתה).

ולפי"ז צריך להבין קושיית רבינו על טעמו הב' של היעב"ץ ("כל פינות שאתה פונה לא יהי' אלא דרך ימין"), ששואל, דלפי היעב"ץ יוצא - דמטיב הנרות מצפון לדרום ("דפגע ברישא בנר צפוני ובי' מתחיל") והיינו מימינו לשמאלו (כאשר עומד ממזרח המנורה), ויותר טוב שההטבה עצמה תפנה משמאל לימין (כל פינות כו' לימין), מאשר ההליכה כדי להטיב את הנרות, ובמילא מטעם זה היה צריך אמנם לילך לשמאלו ולהתחיל מנר דרומי, כדי שההטבה תהיה משמאל לימין (כאשר עומד ממזרח כנ"ל), ולכאורה קשה, דהרי כבר מראייתו הא' של היעב"ץ מוכרח דעומד ממערב המנורה כנ"ל.

ואמנם בתירוצו הכריח רבינו - דכהן עומד ממערב המנורה, כיון דפי נר האמצעי פונה למערב ושאר הנרות פיהם מצדדים אליו, ובמילא אם יעמוד הכהן ממזרח המנורה, הרי כאשר ידליק נר האמצעי יש חשש שידלקו בגדיו. אבל עדיין צלה"ב מה היתה הקושיא בכלל, ובפרט שבסידור היעב"ץ גופא (הובא שם בהערה 147), מביא למה יתחיל בנר צפוני ברישא (חוץ מהטעמים דהובאו לעיל): "דפונה לימינו", היינו שלפי שיטת היעב"ץ לא רק הליכתו לימין אלא גם סדר הטבתו היא (משמאל) לימין, כיון שלשיטתו עומד הכהן ממערב המנורה.

ואם לא הסכים רבינו בקושייתו לשיטת היעב"ץ - דיעמוד ממערב המנורה, וכמ"ש רבינו דלא פירש מקורו, (ורק מצד ההכרח דלא ידליק בגדיו חידש כן), הרי היה לו לתמוה כבר על ראייתו הא' של היעב"ץ (דמשחרי מאניה) וכנ"ל. ויל"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות