E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - ש"פ קרח - תשס"ב
לקוטי שיחות
כיסוי הארון בפרוכת
הרב אליעזר גרשון שם-טוב
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - אורוגוויי

בלקו"ש ח"ח במדבר (ב), מבאר כ"ק אדמו"ר זי"ע את רש"י ד"ה "ולא יבואו לראות כבלע את הקדש", ומאריך בענין ההבדל בין 'מכסה' ו'בגד'.

ובעמ' 11, שולל את האפשרות לפרש - שרש"י באמרו 'במכסה פלוני', כוונתו לפרוכת המסך, - היות ולא הי' במציאות שהפרוכת תכסה את הארון מכל צדדיו. והראי': הדרך היחידה לאפשר לפרוכת לכסות את כל הארון מכל צדדיו - כולל מקום חיבור הבדים לארון - הוא ע"י עשיית נקב (או סדק) בפרוכת לאפשר להוציא הבדים לחוץ. והיות ובפרוכת - המבדילה בין קודש לקה"ק - לא הי' יכול להיות שום נקב, אינו סביר לומר ש'מכסה פלוני' שצריך לכסות את הארון מכל הצדדים - הוא פרוכת המסך. עכתה"ד בקיצור. עיי"ש באריכות.

פירוש הדברים: למה הפרוכת איננה יכולה לכסות את הארון מכל צדדיו, הוא לכאורה - היות ואורך הבדים הי' עשר אמות, וכמו"כ אורך פרוכת המסך הי' עשר אמות, א"כ מובן שכשפורשים את הפרוכת על הארון והבדים, נשאר פתוח משני הכיוונים בריוח שבין הבדים. ולולא האיסור בזה הי' אפשר לפותרו ע"י נקיבת הפרוכת.

ולא זכיתי להבין, דהרי לכאורה יש אפשרות לכסות את הארון מכל צדדיו עי"ז שיניחו את הפרוכת עליו באלכסון, ואז יכסה את הארון גם בין הבדים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות