E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - שבת חנוכה - תשס"ג
פשוטו של מקרא
"ואלכה לנגדך"
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י פרשת וישלח ד"ה "ואלכה לנגדך" (לג, יב): "בשוה לך, טובה זו אעשה לך שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט כאשר אתה צריך, זהו לנגדך, בשוה לך". עכ"ל.

ואם כן, לפי זה צריך להבין, איזה תשובה ענה לו יעקב על זה - "...אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי וגו'" (שם יג) - הלא עשיו אמר ליעקב לכתחילה שהוא מסכים לילך "לאט כאשר אתה צריך". ועוד שעשיו קיבל תשובת יעקב על זה*.


*) בפשטות י"ל, שמ"ש עשיו "ואלכה לנגדך", היינו כפי האריכות שצ"ל מצד יעקב ומשפחתו (בלבד), שגם זה לוקח הרבה יותר זמן מכפי הליכת עשיו ואנשיו. וע"ז הסביר לו יעקב, כי גם זה לא יספיק, מצד הצאן וגו' עלות וגו', ולכן זה יקח הרבה יותר זמן וכו', ולכן יעבר נא וגו', ופשוט. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות