E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - שבת חנוכה - תשס"ג
שונות
ביטוי הנקודות בלה"ק
אורן פופר
תושב השכונה

בסידור "תהלת ה'" "הוצאה חדשה ומתוקנת עם תרגום אנגלי" שי"ל לאחרונה ע"י המל"ח ברוב פאר והדר, בחרו המו"ל להעתיק כמה ברכות וקטעי תפילה בלה"ק באותיות לאטיניות, אך דא עקא - אשר מכיון שלה"ק לא נתנה להכתב בכתב לאטיני, הנה כל מו"ל שבוחר לעשות כנ"ל עושה זאת באופן אחר, ובד"כ מוסיף הוראות כיצד לבטא את האותיות הלאטיניות בהם בחר להשתמש.

ובסידור הנ"ל, למרות שכבר בעמ' 26 מופיע קטע כנ"ל (Transliteration) - קדיש דרבנן, המפתח לקריאת הכתב הלאטיני נמצא רק בעמ' 622. ואילו הי' המפתח הזה מאפשר לאלו המתקשים בקריאת אותיות עבריות לבטא את לה"ק מתוך קריאת הכתב הלאטיני - החרשתי, אך תמהני מי הוא זה שלימד את מחבר המפתח הנ"ל ביטוי הנקודות בלה"ק.

דמלבד שפירש את ביטוי נקודת חולם כ-o במלה tone באנגלית - דהרי ישנן קהילות בישראל (יוצאי אשכנז) שכך מבטאים נקודת חולם, אף שמעולם לא שמענו מרבותינו נשיאינו מבטא כעין זה לנקודת חולם -

הנה בנקודת קמץ בחר להשתמש ב-ö ופירש את מבטאה כמו O במלה Of באנגלית. ולכאורה שתי בעיות יש בזה: 1. ביטוי נקודת קמץ (ע"י יוצאי מדינות אשכנז, ליטא וכו') דומה יותר ל-o שבמלה born באנגלית, שאז נקמצים השפתיים, ולא ל-o ב-of שמבוטאת בשפתיים פתוחות יותר.

2. השימוש בסימן ö - (o בתוספת ב' נקודות מעליו - אומלאו"ט בלע"ז) מטעה, בפרט כאשר המפתח להבנתו נמצא רק אי שם בדפים האחרונים של הסידור. דהנה רוב הקוראים במדינות המערב הרואים אות ö מדמים שמבטאה הוא כמבטאה בלשון אשכנז (וכמדומני אף בשפות אחרות המשתמשות באות זו כגון טורקית, הונגרית ועוד) - ואף שאין כדוגמת מבטא זה בלה"ק, בד"כ מדמים זאת ביותר למבטא סגול (המבטא דומה יותר ל-u במלה turn באנגלית).

ומסתמא בהוצאות הבאות יתקנו הנ"ל לתועלת המשתמשים, בפרט שברור מאופן עריכת הסידור שאין הוא מיועד לאנ"ש, אלא למקורבים בבתי חב"ד שמסתמא לא ישתמשו בפסקי הסידור כפי שנדפסו בהוצאות הקודמות של סידור "תהלת ה'", ולכן בהוצאה זו נדפסו באופן מרוכז קרוב לסוף הסידור. וממילא, דוקא בסידור שמיועד לקהל זה יש להזהר בכפליים שלא להטעותם בהברת הנקודות והאותיות.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות