E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע מצורע - ב' אייר - תשס"ד
הלכה ומנהג
מקור לדברי ה"נתיב החיים"
הרב מאיר צירקינד
מיאמי, פלורידה

בספר 'שדה חמד' מערכת חמץ ומצה סימן ד' אות כז כתוב וז"ל: "ערב פסח שחל להיות בשבת, אם מבשל לשבת זה בכלי פסח, אין לערות רותח לתוך כלי חמץ, אם לא שלא ישתמש בפסח בקדרה זו שעירה ממנה עד לאחר הפסח. כ"כ בקונטרס דרך החיים . . בסי' קכא . . אות ו . . והראני ידידי הר' המו' ר' צבי ארי' וילקי שו"ב (יצ"ו) [ע"ה] בנתיב החיים . . (לבעל השער הכולל) שכתב ע"ז: "ואדמו"ר סי' תנג סעי' נט כתב שאין לאסור אלא כשמערה על כלי חמץ מתוך הקדרה עצמה ולא נפסק הקילוח עכ"ל", ואמר לי (היינו ר' צבי ארי' אמר להמחבר ספר שדי חמד) שעיין שם ולא מצא מה שכתוב בשמו".

ותמהני – במחכ"ת – שחששו שהנתיב החיים טעה בדמיונו, ולא עלה על לבם שהוא (רק) טעות הדפוס והוא בסי' תנא סעי' נט.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח