E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע מצורע - ב' אייר - תשס"ד
הלכה ומנהג
דעת המ"א בענין כלי שלא הוטבל בעי"ט
הרב מאיר צירקינד
מיאמי, פלורידה

בספר 'דרכי תשובה' על יורה דעה בסי' קכ ס"ק קז בנוגע למי ששכח להטביל כלי מערב יום טוב כתוב וז"ל: "וכ"כ במ"א סי' תנט (צ"ל תקט) ס"ק יד דאם הוא באופן שא"א להטבילו שרי להשתמש בו לצורך יו"ט בלא טבילה . . אבל אין מורין כן עיי"ש", עכ"ל.

ובמחכ"ת לא דק בדברי המ"א, דהנה המחבר שם בסי' תקט סעי' יד כתב: "להטביל כלי חדש בי"ט דינו כמו בשבת", וכתב המ"א ע"ז: "ואם א"א להטבילו מעי"ט שרי . . ועיין סעי' א דאין מורין כן", ובסעי' א כתב הרמ"א דמכשירי אוכל נפש שלא הי' אפשר מעי"ט (שהשפוד המדובר שם נשבר ביו"ט) מותר לתקנו ואין מורין כן לרבים.

וכל השקו"ט של איסור טבילת כלים הוא בשביל שהוא מתקן כלי, וא"כ כשהמ"א כתב "שרי" היינו דשרי לתקנו היינו לטבול הכלי, ולא דשרי להשתמש בו בלי טבילה.

וכן הוא בשו"ע אדה"ז בסי' תקט סעי' טו וז"ל: "ואם לא הי' אפשר להטבילו מעי"ט מותר להטבילו בי"ט לד"ה שרי אבל אין מורין כן כדין מכשירים שא"א לעשותן מעי"ט", עכ"ל. וכן פירש המחצית השקל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח