E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע מצורע - ב' אייר - תשס"ד
הלכה ומנהג
בענין בדיקת הציצית בכל יום [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

בגליון תתעח (ע' 121) מקשה הת' ש.ב. על מה שכתבתי בגליון תתעז (ע' 68) שמעיקר הדין לא צריך לבדוק את הציצית בכל יום, ומקשה ע"ז מהלשון של כ"ק אדמו"ר הזקן, שמשמע שזהו חיוב ע"פ דין, ע"ש. והנה באמת הלשון שכתבתי הוא לא מדויק, ולא היתה כוונתי שבפועל אינו חייב ע"פ דין, אלא כוונתי היתה שמעיקר הדין לא היה צריך להיות חיוב לבדוק בכל יום מאחר שיש חזקה, אלא שמצד שאי אפשר להעמידו לעולם בחזקת כשרות, לכן תקנו שצריכים לבודקם בכל יום, אבל אין הכוונה שהחזקה נתבטלה, ועדיין ישנה החזקה, ולכן במצבים מיוחדים הסירו התקנה, והעמידו על עיקר הדין איך שהי' צריך להיות מצד החזקה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח