E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך לך - תשס"ה
שונות
הלכות הצריכות שבשלחן ערוך אדה"ז
הרב שלום דובער לוין
ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד

בחלק חושן משפט שבשוע"ר באים יג קבצי "הלכות הצריכות מלוקטות מחושן משפט"1:

א. הלכות הלואה

ב. הלכות עדות ושטרות ושליש[ו]ת.

ג. הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרופוס.

ד. הלכות אונאה וגניבת דעת.

ה. הלכות מדות ומשקלות והפקעת שערים.

ו. הלכות מציאה ופקדון.

ז. הלכות עוברי דרכים וצער בעלי חיים.

ח. הלכות הפקר והשגת גבול.

ט. הלכות גזילה וגניבה.

י. הלכות נזקי ממון.

יא. הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם.

יב. הלכות שמירת גוף ונפש ובל תשחית.

יג. הלכות שאלה ושכירות וחסימה.

בנוסף לי"ג הלכות שלפנינו, הגיעו לידינו גם שני קבצי הלכות מלוקטות, שנדפסו בדפוס ראשון בצירוף לחלק חו"מ, ובדפוסים הבאים נכללו בחלק יו"ד:

יד. הלכות רבית והלכות עיסקא2.

טו. הלכות תלמוד תורה3.

ועוד צויינו בשוע"ר4 כמה הלכות (השייכות לאו"ח יו"ד ואהע"ז), שלא הגיעו לידינו:

טז. הלכות דרך ארץ5.

יז. הלכות צניעות6.

יח. הלכות בית הכנסת7.

יט. הלכות ע"ז ועובדיה8.

כ. הלכות כיבוד אב ואם9.

כא. הלכות כבוד רבו ות"ח10.

כב. הלכות צדקה11.

כג. הלכות אישות12.


1) מלשון שער חלק חו"מ דפו"ר.

2) שנדפס לראשונה בדפו"ר חלק חו"מ (ובשער דפו"ר: וגם מהלכות רבית).

3) שנדפס לראשונה בשנת תקנ"ד, ואחר צורף לדפו"ר חלק חו"מ (ובשער דפו"ר: וצירפנו לזה גם הלכות ת"ת הנדפס).

4) ציונים אלו הם בשוע"ר מהדורא בתרא (או"ח סי' א-ד) או בהלכות הנזכרות לעיל (שכנראה נכתבו כולם אחרי שנת תקמ"ד, ראה הל' הלוואה סל"ו). אמנם בשאר חלקי שוע"ר (מהדו"ק), גם כשמציין להלכות אלו עצמן, מצוינים הם לפי סימני השו"ע (ולא לפי שמות קובצי הלכות אלו). ראה לדוגמא בסי' לח ס"ט: כמ"ש ביו"ד סי' רמ [סי"ב], כשהכוונה להלכות כיבוד אב ואם. וכן מציין לשם בסי' רנ קו"א ס"ק ב.

5) צוין בחאו"ח מהדו"ב סי' א ס"ו. וראה במצויין שם, שהלכה זו מבוארת בהל' שמירת גו"נ ס"ה.

6) צוין בחאו"ח מהדו"ב סי' ב ס"א.

7) צוין בהל' ת"ת פ"ד ה"י והי"ב.

8) צוין בהל' רבית סע"ה, ובהל' נזקי גו"נ ס"ט.

9) צוין בהל' מכירה ס"ז.

10) צוין בהל' מציאה סל"ד.

11) צוין בהל' ת"ת פ"א ה"ז ופ"ג ה"ד, ובהל' הלוואה ס"א, ובהל' מכירה ס"ד וס"ח.

12) צוין בהל' הלוואה סכ"ג.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
· old
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות