E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך לך - תשס"ה
רמב"ם
אין בונים בו עץ כלל
הרב מנחם מענדל כהן
שליח כ"ק אדמו"ר - סקרמנטא, קליפארניא

כתב הרמב"ם הלכות עבודה זרה פ"ו ה"י, (בהמשך לאיסור נטיעת אילן אצל מזבח ה' שלא יהי' בדומה לעצי אשירה) "אסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושים בחצירות, אעפ"י שהוא בבנין ואינו עץ נטוע, הרחקה יתירה היא שנאמר כל עץ, אלא כל האכסדראות והסככות היוצאים מן הכתלים שהיו במקדש של אבן היו לא של עץ.

והשיג ע"ז הראב"ד "לשכת העץ בית היתה, בימה של עץ שעושין למלך בשעת הקהל, לשעתה היתה, וכן גזוזטרא שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה".

ועד"ז מצינו המחלוקת בהלכות בית הבחירה פ"א ה"ט - שהרמב"ם כותב "ואין בונין בו עץ בולט כלל, אלא או באבנים או בלבנים וסיד", ומשיג שם הראב"ד "והלא לשכת כהן גדול של עץ היתה, ובשמחת בית השואבה הקיפו כל העזרה גזוזטרא, אלא לא אסרה תורה כל עץ אלא אצל מזבח ה', והיא עזרת כהנים משער ניקנור ולפנים. אבל בעזרת נשים ובהר הבית מותר".

והנה בצפנת פענח על הרמב"ם, ועוד, תירצו שיטת הרמב"ם1 דאפי' דלשכת העץ דכהן גדול הי' של עץ, אבל הי' מכוסה באבנים וסיד, והאיסור אינו אלא כשהעץ בולט וניכר - בלי כיסויים - ובלשון הרמב"ם בהלכות בית הבחירה. "ואין בונין בו עץ בולט כלל", ומקורו של הרמב"ם הוא ממס' ר"ה (ד, א) מובא שם לשון הפסוק. "ששלמה בנה החצר הפנימית שלשה טורי גזית, וטור כרתות ארזים".

ומפרש בגמ' ששלמה שקעי' בבניינא וסיידי' בסידא - ובזה עשה שלא יהי' עץ בולט.

ובלקו"ש חכ"ח בשיחה לפ' מסעי - כותב בהע' 22 דלפי ביאור הצפע"נ מובנת קושיית הראב"ד על הרמב"ם כי לדעתו לא הי' טוחה בסיד וכו' והוי עץ בולט, וצריך ביאור בפלוגתתם, למה להרמב"ם לשכת העץ הי' מכוסה, ולהראב"ד לא הי' מכוסה?

והנה בשיחה הנ"ל, מקשה, למה באמת הנה לשכה זו (שבה הי' כהן גדול מכין את עצמו שבעה ימים לעבודת יום הכפורים.) שונה מכל שאר הלשכות שהיו של אבן.

ומביא שם מאביו בתורת לוי יצחק ע' רפ"ז: דבימי בית ראשון נקרא לשכת העץ. כי הכהנים גדולים האריכו ימיהם. (דלא כבזמן בית שני שהיו מחליפין כל שנים עשר חדש). ועץ מורה על אריכות ימים. כמ"ש בישעי' סס"ה פסו' כ"ב "כימי העץ ימי עמי".

ומבאר שם בתורת לוי יצחק דכהן גדול שייך לאריכות ימים עפ"י קבלה ומביא לזה סמוכין מספרי פ' מסעי "רוצח מקצר ימיו של אדם וכהן גדול מאריך ימיו של אדם אין בדין שיהא מי שמקצר ימיו של אדם, לפני מי שמאריך ימיו של אדם".

ומבאר בזה כ"ק אדמו"ר, כי מכיון שזהו ענינו של כהן גדול אריכות ימים, לפיכך נבנה לשכתו מעץ דוקא. ומקשה כ"ק אדמו"ר דא"כ למה הי' מכוסה, ומבאר שם בארוכה דמכיון שעכ"פ עיקר ענינו זה התשובה ותשובה היא התחדשות אמיתי, ובלשון הרמב"ם בהלכות תשובה "אינו אותו האיש שעשה אותן מעשים" ממילא אין זה ענין של אריכות ימים, - כי נעשה מציאות חדשה. ואעפ"י שזה הי' בזמן בית ראשון והכהנים גדולים היו צדיקים, ולפיכך נקרא לשכתם לשכת העץ. אבל מצד ענין התשובה דיום הכפורים, הי' צריך להיות מכוסה דוקא, - יעו"ש באריכות הביאור.

וי"ל בזה עכ"פ בדרך אפשר, עפ"י מה שנתבאר בארוכה בלקו"ש חל"ד, נצבים ב' דלהרמב"ם העיקר היא לשנות ולברר שכל העולם, וכו' ולהראב"ד העיקר היא האמונה והקשר להקב"ה.

לפיכך הרמב"ם סובר דלשכת העץ הי' מכוסה. כי מה שראו כשנכנסו להלשכה הי' אבנים וסיד המורה על ענין התשובה וההתחדשות ובירור וזיכוך העולם.

משא"כ להראב"ד דהעיקר היא האמונה והקשר להקב"ה. וממילא סובר דקשר כזה להקב"ה הקשור עם ענין העץ - קשר למעלה משינויים, לא היו מצניעים באבנים וסיד, אלא אדרבה, ובמילים אחרות, דלהרמב"ם הבליטו הבירור והשינוי שהכה"ג פעל בעולם ובשכלו, ע"י תשובתו ביום הכפורים, ולהראב"ד הבליטו, קשר האמיץ הבלתי משתנה של הכהן גדול עם הקב"ה, ענן העץ אריכות ימים.

וי"ל בזה עוד, דהנה הראב"ד פוסק דהאיסור של עץ בעזרה היא לא בכל המקדש רק בעזרת כהנים, משא"כ להרמב"ם האיסור הוא בכל המקדש2.

וי"ל דזה תלוי בהביאור דלקו"ש חי"ז קדושים ד' דלהרמב"ם מסייע מקבל חשיבות הדבר שמסייע לו משא"כ להראב"ד מסייע אינו כעיקר הדבר. ולפיכך מחלק הראב"ד בין עזרת כהנים, דשם הקריבו הקרבנות, לעזרת נשים והר הבית, דאינו אלא מסייע לעזרת כהנים. משא"כ להרמב"ם האיסור דבניית עץ הוא בעזרת כהנים, ובכל הר הבית. דהמסייע. (עזרת נשים והר הבית) מקבל החשיבות דעזרת כהנים.

וי"ל בזה עוד, דהנה המפרשים מרכבת המשנה ועוד, הקשו על הראב"ד דסותר את עצמו, דבהלכות ע"ז כתב שבהנוגע להגזוזטרא של שמחת בית השואבה, שמשם לא קשיא, כיון שלא הי' בנין קבוע ובלשונו "לשעתה היתה" ובהלכות בית הבחירה מוכיח מהגזוזטרא, דהאיסור של עץ היא רק בעזרת כהנים, ולא בעזרת נשים ובהר הבית?3.

וי"ל בזה דהנה בלקו"ש חכ"ח הנ"ל הערה 41, מביאר הטעם עפ"י קבלה למה לא הי' עצים במקדש - רק אבנים וסיד - כי המקדש מברר המטה מטה ביותר ענין הדומם, יעוי"ש.

ומבאר שם, "דעפי"ז יומתק (בפנימיות הענינים) זה שהרמב"ם הביא דין זה (דאין בונין אכסדאות של עץ במקדש) הן בהלכות עבודה זרה והן בהל' בית הבחירה", דבהלכות עבודה זרה הרי"ז אסור רק משום דהוה דומיא דעצי אשירה ובהלכות בית הבחירה הרי"ז אסור, משום תוכן הרוחני של המקדש שמברר המטה מטה ביותר ענין הדומם.

ועפי"ז יש לתרץ הסתירה בהלכות עבודה זרה. דהאיסור היא לא להיות דוגמת עצי אשירה. מסכים הראב"ד דלא קשה מגזוזטרא כי הי' עראי ואין בזה דוגמא כלל לעצי אשירה. אבל בהלכות בית הבחירה, דהאיסור מצד תוכן רוחני דמקדש דמעלה המטה מטה ביותר הדומם. מקשה הראב"ד דא"כ גם הגזוזטרא הי' צריך להיות של אבן.

ואל יקשה בעיניך ליישב ענין בנגלה, (למה כפל הרמב"ם ההלכה דאף בהלכות עבודה זרה ובהלכות בית הבחירה, - והסתירה בראב"ד מהלכות הנ"ל) עפ"י המבואר בקבלה, דמקדש הי' צ"ל מדומם דוקא, להעלות המטה מטה ביותר, ולא מצומח - עץ. כי כידוע הראב"ד הי' מקובל גדול, והוא ובנו חיברו כמה ספרים בקבלה (ויש פירוש על ספר יצירה המיוחס להראב"ד, ושמעתי שכמה מספריהם נשארו בכתובים ולא ראו אור הדפוס) והעיד על עצמו בהשגותיו על הרמב"ם דרוח הקדש הופיע בבית מדרשנו הלכות לולב פ"ח ה"ה, וכן הרמב"ם הי' מקובל (בנסתר) וכידוע השקו"ט בזה, - והביאו ראיות מריבוי מקומות ברמב"ם דהמקור היחיד לזה הוא ספר הזהר.

וי"ל בזה עוד, דחילוק זה דין הרמב"ם והראב"ד - דהרמב"ם הי' מקובל בנסתר והראב"ד הי' מקובל בגלוי, אפשר להסביר עפ"י מה שנתבאר בלקו"ש חל"ד נצבים ב' דלהרמב"ם העיקר לברר שכל העולם, ובמילא הי' מקובל בנסתר, והעיקר מה שבלט אצלו הי' ענין השכל, הן בספרו 'היד'4 ובפרט במורה נבוכים5. משא"כ הראב"ד שהעיקר אצלו ענין האמונה והקשר עם הקב"ה. הי' מקובל בגלוי.


1) ועי' באגרות קדש ח"ב אגרת קע"ב, מביא שם דלדעת הרמב"ם האיסור דלא תטע היא רק א) בבנין של עץ ב) וגם צ"ל קבע, ג) לדעת הכסף משנה בהלכות בית הבחירה צריך להיות ג"כ קבוע בבנין.

וצריך ביאור למה לא כתב תנאי רביעי שיהי' בולט ולא מכוסה באבנים וסיד, (ובפרט דלפי ביאור הרבי בלקו"ש חכ"ח פ' מסעי הערה 22 גם הראב"ד מסכים לתנאי זה רק דסב"ל דלשכת העץ לא הי' מכוסה באבנים וסיד. רק הי' בולט).

2) ובאור שמח על הרמב"ם הלכות בית הבחירה, ובמים חיים, הקשו על הראב"ד מדברי הירושלמי מגילה פ"א ה"ד דהקהל אינו דוחה שבת מפני הבימה. (שאי אפשר לבנות הבימה למלך בשבת) ומקשה הירושלמי ויעשו אותה מאתמול, ומשני על שם לא תטע לך אשירה כל עץ אצל מזבח ה'. – (דאם היו בונין הבימה כמה ימים לפני"ז, אז יהי' בנין של קבע ואסור משום לא תטע). והרי הבימה הי' בעזרת נשים. (עי' סוטה דף מא, ב) ורואין ירושלמי מפורש דגם שם יש הלאו 'דלא תטע' היפך דברי הראב"ד ז"ל. ונשארו בצ"ע.

ועי' בערוך לנר סוכה דף נא, ב. ד"ה ומתקנין. תירץ לשי' הראב"ד דהנה בירושלמי שם מביא ב' טעמים, למה אין הקהל דוחה שבת, והרי אפשר לבנות הבימה מאתמול. א) דאז הי' בנין קבע, והיו עוברין משום 'לא תטע'. ב) שלא רצו לדחוק העזרה והיו בונין הבימה בו ביום, וסב"ל להראב"ד דשני טעמים אלו נחלקו לדינא אי יש 'לא תטע' בעזרת נשים. והראב"ד פוסק כטעם השני שלא רצו לדחוק העזרה, אבל לא מצד הטעם ד'לא תטע', דליכא בעזרת נשים.

והרי"ז מתאים עם מה שפסק הראב"ד בהשגותיו בסיום הלכות חגיגה. דהרמב"ם כותב שם "דיום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת מפני תקיעת החצוצרות והתקנות שאינן דוחין את השבת". והשיג ע"ז הראב"ד "ופירשו בירושלמי מפני הבימה שבעזרה. ויעשו אותה מערב יו"ט ומשני שלא לדחוק את העזרה".

3) והנה בערוך לנר הנ"ל מיישב הסתירה בדברי הראב"ד: דההשגה, בהלכות עבודה זרה, ובהלכות בית הבחירה, השגה אחת ארוכה היא. וזה כוונתו:

דהראב"ד טוען להרמב"ם דהנה זה שמבואר לעיל הערה 2 מהערוך לנר דאני פוסק כהמ"ד שהסיבה שלא בנו הבימה מאתמול היא שלא לדחוק העזרה, אבל לא הי' בעי' ד'לא תטע' כי האיסור ד'לא תטע' לא קיימת בעזרת נשים.

משם ליכא להקשות על הרמב"ם כי הוא סובר כמ"ד השני שהסיבה שלא בנו הבימה מעיו"ט הוא כדי לא לעבור על 'לא תטע', ויש איסור ד'לא תטע' בעזרת נשים. ואם היו בונין הבימה מערב יו"ט, הי' נחשב בנין של קבע והיו עוברין על 'לא תטע'.

(ולזה התכוון הראב"ד בלשונו "לשעתה היתה" והי' בנין עראי ולא היה איסור דלא תטע) "אבל אלמה פסקת בפ"ח מהלכות לולב הי"ב דבנו הגזוזטרא מערב יו"ט אה"נ דאין אתה חושש לדחיקת העזרה אבל זה בנין של קבע ועוברין על לא תטע, לשיטתך דיש איסור דלא תטע בעזרת נשים".

וצ"ע בדבריו כי איך לא הרגיש הראב"ד, שהרמב"ם סובר לא כהמ"ד דחייש לדחיקת העזרה, ולא כהמ"ד דחייש ללא תטע, אלא כפי שפסק בשלהי הלכות חגיגה, דהקהל אינו דוחה שבת מפני התקיעות והתחינות. הובא לעיל הערה 2.

וכפי שביאר הכסף משנה בהלכות בית הבחירה, דלהרמב"ם דוקא בנין של קבע אסור לא גזוזטרא שזה עצים מונחין על הזיזין שיצאו מהכתלים.

4) וידוע הסיפור שכ"ק אדמו"ר הזקן אמר שמשיח לא יהי' מהחסידים כי אז לא יבואו המתנגדים. - רק יהי' אן עולמישע'ן אידען, ויפתח ספר הרמב"ם, ויתחיל להגיד יסוד היסודות ועמוד החכמות. ויגיד רזי דרזין דאורייתא. היינו ענין מקובל בנסתר.

5) ומעניין לציין שבעוד שהגר"א יצא בתוקף נגד הפילוסופיה של הרמב"ם בספר המורה, הרי כל גדולי החסידות. העריצו מאד המורה נבוכים, ועוד חזון למועד.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
· old
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות