E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תש"ע
פשוטו של מקרא
"על פי ה'" [גליון]
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בגליון תתקפא (עמ' 174) שאל הרב ש.פ.ר. שי' על מה שרש"י בפרשת במדבר ד"ה על פי ה' (ג, טז) לא פירש כלום בשאר המקומות שנאמר בהם על פי ה'. וביאר דזה שנאמר על פי ה' בשאר מקומות מובן מעצמו שזה להודיענו דזה שמשה מנה את הלוים בלי שקלים זה הי' ע'פ ציווי של הקב"ה.

ועל זה כתבתי בגליון תתקפב (עמ' 72) בזה"ל: "דלכאורה גם הלוים נמנו בשקלים כמו שאר בני ישראל. שהרי בתחילת פרשת כי תשא פרש'י בד"ה ולא יהי' בהם נגף: שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם.

וכי במנין הלוים אין צריכים לחשוש לזה. ואם מצד איזה טעם אין צריכים לחשוש לזה במנין הלוים, למה במנין בני ישראל יש עדיין חשש זה", ע"כ מה שכתבתי שם.

ועל מה שכתבתי שם "דלכאורה גם הלוים נמנו בשקלים" כתב הרב הנ"ל בגליון הקודם בזה"ל:

ולא הבנתי דבריו כי זה פשוט שהלוים לא נמנו בשקלים, דא"כ הי' משה יכול למנותם ע"י שקלים ולא הי' צריך ליכנס לכל אהל ואהל של הלוים!

עד כאן בנוגע למה שכתב כהרב הנ"ל בגליון הנ"ל.

א) ולא הבנתי "הפשיטות" שלו.

וכי באופן זה (על ידי הכנסת משה לכל אהל ואהל) מנה גם הגדולים? והלא הכנסת משה לכל אהל ואהל הי' רק למנות התינוקות. והטעם מובן בפשטות לכאורה,כי לא היו יכולים לבוא למקום המסוים שמנו הלוים, והי' גם טרחא גדולה להביאם שם.

והרי רש"י פירש בפרשת במדבר בד"ה על פי ה' (ג, טז): "...והשכינה מקדמת לפניו ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באוהל זה".

ולדבריו הי' לרש"י לומר: "כך וכך לוים יש באהל זה".

ואין הכי נמי, התינוקות לא נמנו בשקלים. אבל אין שום ראי' מכאן לכאורה שהגדולים לא נמנו בשקלים.

ב) האיך יתרץ זה שכתוב בתחילת פרשת כי תשא: "ולא יהי' בהם נגף", וכנ"ל באריכות.