E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מקץ - חנוכה - תש"ע
שונות
בענין מנהג ארץ ישראל לאנ"ש וכיו"ב
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - לונדון, אנגלי'

בקשר להשקו"ט בשנים האחרונות ע"ד תוקף מנהג ארץ ישראל לאנשי שלומנו ההולכים לאור תורת רבותינו נשיאנו נבג"מ זי"ע, איקלע לידי עדותו של הרב טובי' משה ויסברגר שהדפיס ב'קובץ אורייתא' (נתני', כסלו ה'תשנ"א) עמוד קלט, וז"ל: שמעתי מפ"ק של מו"ר כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק אבדק"ק צאנז קלויזנבורג שליט"א לגבי הרבה ענינים שנשתרשו בא"י והפכו להיות מנהג א"י והסיבה לכך דהישוב הי' ברובו מאחינו בני הספרדים או מתלמידי הגר"א זי"ע או מתלמידי התניא זי"ע ופסקו של מרן הב"י או הגר"א או התניא ובמיוחד בדבר שהם כולם בדיעה א' במשך הזמן נהי' זה למנהג אר"י אך עכשיו שעלו לארה"ק קהלות שלמות שנהגו מדורי דורות לפי פסקו של רמ"א צריכים להחזיק במנהגיהם כמקדם כמנהגי הרמ"א ואינם צריכים ליגרר בזה אחר מנהגי אר"י, עכדבה"ק, עכ"ל הרב ויסברגר. ולא באתי אלא לציין, והבוחר יבחר.

Download PDF
תוכן הענינים