E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי, שבת חזק - תשע"ב
הלכה ומנהג
שמיעתהרצאותמפינשים*
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב אזורי - עומר, אה"ק

כתבו הפוסקים: "קול זמר של אשה, בין בפנויה בין באשת-איש, אפילו של אשתו, הוא ערוה . . אבל קול דיבורה, כיוון שרגיל בו – אינו ערוה . . "[1]. משמע, שאם הוא קול שאינו רגיל בו, הרי זה ערוה.

וברשב"א[2] כתב בשם הראב"ד: " ..אבל קול דיבורה [של אשתו] שאינו זמר ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד. ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום . . ואסור לשמוע אפילו קול דיבורה, כדאמרינן בקידושין[3]: "..לישדר מר שלמא לילתא, אמר ליה: הכי אמר שמואל: 'קול באשה ערוה'". ואלא מיהו נראה, דדווקא קול של שאלת שלום או בהשבת שלום כי התם, דאיכא קירוב הדעת". וכן לשון תלמידי רבינו יונה שם: "בשעה שמדברת כדרכה – מותר". וכן הביא בהגהות מיימוניות[4]: "בתולה הרגילה בגילוי שיער לא חיישינן, דליכא הרהור, וכן בקול לרגיל בו"[5].

ובאוצר הפוסקים[6] הביאו מחיי אדם[7] שאם מתכוון ליהנות מקול דיבורה, דאע"ג דקול דיבור לא מיקרי ערוה, אפילו הכי אסור לכוון ליהנות מדיבורה, שהרי אפילו בבגדיה אסור להסתכל כדי ליהנות.

ומס' שפת המעיל[8] העתיקו שם מה שהביא מספר חסידים[9] ש"לא ייתכן לבחור ללמד לבנות ואפילו האב עומד שם ושומר פן יתייחד, לא ייתכן, פן יתגבר יצרו עליה או עליו, ו'קול באשה ערוה'", עכ"ל. ומשמע דאפילו קול של דיבור אסור [בניגוד לכל הנ"ל]. אך בס' תורת ההסתכלות[10] כתב על זה, דהכא הוי קול שאינו רגיל בו ועל-כן אסור, וכמו שכתב הרשב"א הנ"ל. וכתב דמתברר מספר חסידים דאסור למורים גברים ללמד נשים, משום 'קול באשה ערוה', ומשום התגברות היצר דאסור אף עם מאה נשים. ומה שכתב הספר חסידים 'בחור', אין הכוונה רווק אלא לאפוקי זקן, וזה לפי הטעם דיצרו מתגבר עליו, אבל להטעם ד'קול באשה ערוה' גם זקן בכלל[11], ומה שהספר חסידים לא הזכיר משום איסור הסתכלות, דמיירי בגוונא שאפשר ליזהר מהסתכלות, דמכל מקום אסור; אבל במורה הלומד עם כיתה - הדבר ידוע שא"א ליזהר... וכמו כן יש ליזהר מלהשתתף באסיפה שנשים נואמות, דאין לך 'קול באשה ערוה' גדול מזה, עיי"ש. ע"כ מאוצר הפוסקים.

והנה כמה רבנים בדורנו אסרו לאיש לשמוע הרצאה או נאום מאשה, "כיוון דבמשך נאומה דרכה להנעים קולה ולהחניף השומעים כידוע"[12], ויש מי שכתב לאסור משום הסתכלות, "ואפילו באקראי בעלמא"[13], וגם משום קול באשה, "דאף דדיבור של אשה לא הוי ערוה, מכל מקום לשמוע וליהנות מדיבורה הוה ערוה"[14].

והנה באג"ק[15] מתייחס הרבי לשאלה: "באם להשתתף בשיעורים[16] [כנראה – סוג של השתלמות מעשית בהוראה] אשר לומדים שם בנים ובנות במעורב ומורים ומורות במעורב", ועונה: "ולפלא הספק בענין מבואר ופשוט", אך מסיים: "מובן שאין הנ"ל דומה כלל לאם בא מורה אחד יושב מן הצד ומסתכל איך מתנהל שיעור לבנות[17] על- ידי מורה אחת או שתים פלונית[18], שאין בזה חשש, מה-שאין-כן באופן האמור". משמע שאם הצופה בשיעור הוא בודד (או אולי גם שניים?), וגם איננו מקהל-הייעד של המורה מוסרת השיעור, מותר לו להסתכל ולהאזין, ובמצב זה אינו נכלל ב"קול באשה ערווה".


*) באמור לקמן, אין בכדי לפסוק הוראה למעשה, ובכל מקרה יש להתייעץ עם רב מורה הוראה הקרוב למקומו ומכיר את המקרה לגופו.

[1]) שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' עה ס"ו.

[2]) ברכות כה,א.

[3]) ע, סע"א.

[4]) פ"ג מהל' ק"ש אות ס.

[5]) בשם ראבי"ה סי ' עו. ושם לפנינו: "בקולה לרגיל בו".

[6]) אה"ע סי' כא סעיף א ס"ק כ, סוף אות ב.

[7]) כלל ד ס"ה.

[8]) לאו"ח שם.

[9]) סי' שיג.

[10]) סי' ו (ב). הספר אינו תח"י. כנראה, המובאה מכאן ואילך (עד סוף הסעיף) היא מספר זה.

[11]) צ"ע א"כ למה אסר רק בחור, עכ"פ היה לו לכתוב "ובפרט בחור" וכדומה.

[12]) שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' יד.

[13]) שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ריח.

[14]) שם חי"א סי' נח.

[15]) כרך יד עמ' תמה.

[16]) ההדגשה שלי.

[17]) צ"ב למה מזכיר לבנות, הרי השיעורים הם במעורב.

[18]) כנראה הכוונה לשלול קבוצת מורות.