E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אדר - ש"פ תרומה - תשס"א
שונות
מחותנו של כ"ק אדמוהר"ש נ"ע
הרב מנחם מענדל פעלער
א' השלוחים - טווין סיטיז, מינסוטא

לאחרונה הגיע מבית הכורך הספר "אוצר ספורי חב"ד - מפי חסידים - אדמו"ר המהר"ש", והוא חלק יח מ"אוצר" זה (בדף השער שנת הדפוס הוא תש"ס וה"פתח דבר" נושא התאריך כ' מנחם-אב תש"ס).

בעמוד 211 מביא "קינה" על אדמו"ר מהר"ש (הנכתב בחרוזים המתחילים באותיות שמו הק') שנכתב ע"י א' ממשפחת החתם-סופר שהי' ממחותני רבינו - אדמוהר"ש. ולפני כן מביא חקירה לזהות בדרך אפשר מי מהמשפחה הי' המחותן. מקורו הוא "כרם חב"ד גליון 1 עמוד 59" - שנדפס לקראת תשרי תשמ"ז!

אלא שמני אז נדפס בשנת תשנ"ג ס' אגרות קודש מאת כ"ק אדמו"ר מהור"ש נ"ע ובו באותיות יט וכ' ישנם ההזמנות להחתונה ונתברר בדיוק מיהו המחותן (ר' עקיבא קארניצער).

[בחקירה הנ"ל שיער שגיסו ר' עקיבא, - הלא הוא ר' ישראל דוד שמחה בונים שייבער, שהוא כתב הקינה, הוא המחותן, מפני שכותב "מחותני", אמנם בפשטות כותב "מחותני" מפני שבת אחותו התחתנה עם הרמ"מ בן אדמוהר"ש, כי ר' ישראל הנ"ל הוא בנו של הרה"ג ר' שמעון בנו של החת"ס, ור' עקיבא - מחותן - הוא חתנו (של ר' שמעון וגיסו של ר' ישראל) - עי' אג"ק שם]. ושגיאות מי יבין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות