E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אדר - ש"פ תרומה - תשס"א
שונות
בענין ההבדלות
הת' שמואל פינסאן
תלמיד בישיבת תות"ל - מאריסטאון, ניו דזערזי

פרשתינו כו, לג "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים", ולא ראיתי שיקשו למה כתוב "בין הק' ובין הקה"ק" ולא להיפך "בין הקה"ק ובין הקודש", דלכאו' כן הוא בכל ההבדלות, כמו בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, שמקדים העליון החשוב יותר לבין הירוד ממנו. ומסתברא שכן צ"ל כי עיקר ענין ההבדלה הוא כדי להגין על העליון שלא יתחלל מהתחתון, וישאר בדרגתו, שהקודש לא יתחלל מהחול ולא כדי שהחול לא יתקדש, ד"מי יתן כל עם ה' נביאים".

ושמעתי מאבי מורי שי' [בדרך אפשר] דהיא הנותנת, דבכל שאר ההבדלות כן הוא, דההבדלה הוא להגין על העליון ולכן אומרים בין העליון להתחתון שלא יתחלל ממנו, אמנם בההבדלה הזאת של הפרוכת דאין אנו זקוקים להגין על הקה"ק שהוא מקום הארון ש"אינו מן המדה", והשכינה שם בהתגלות, ואין שייך שהקודש ישפיע עליו להורידו מדרגתו, רק זקוקים אנו להגין על הקודש שלא יתבטל ממציאותו, דזה שאנו צריכים להגין עליו, הוא בא בתחילה.

ויומתק ע"פ מדרש בראשית רבתי שמדייק ל' "(והבדילה הפרוכת) לכם" וז"ל "לא בשבילי אני אומר שתעשו פרוכת להבדלה אלא בשבילכם כדי שלא תסתכלו ולא תמותו כי לא יראני האדם וחי כו'".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות