E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשנ"ט
שונות
ספר "תורה אור"
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בבית רבי חלק א' פכ"ז מונה את ספריו של רבינו הזקן, וכשמתאר את ספר תורה אור כותב: "נדפס בפעם הא' ע"י הרה"ח ר' אהרן זלה"ה חתן אדמו"ר האמצעי נ"ע", ואינו מזכיר כלל שהיתה איזו השתתפות של אדמו"ר הצ"צ בהדפסת התורה אור. [ורק מזכיר לפני זה שמאמרים אלה נכתבו ע"י מהרי"ל והוגהו ע"י אדה"ז וכן הוגהו ע"י הצ"צ].

ולכאורה הוא דבר פלא, שהרי מפורש באגרת הקודש של אדמו"ר הצ"צ (שנדפסה בהוספות לתורה אור ולקו"ת הוצאת קה"ת) שהוא זה שאסף וליקט את דרושי התורה אור וכו', ויש ע"ז גם תשובה בשו"ת צ"צ, וכן מפורש באגרת אדמו"ר הריי"צ, ועוד. ובפרט שהבית רבי קיבל הרבה מאדמור"י קאפוסט, ומביא דברים רבים ממה ששמע מ"נכדי" הצמח-צדק, ותמוה קצת שלא קיבל מהם שהצ"צ התעסק בהוצאה לאור של התורה אור.

שונות
הדרושים שב"סידור עם דא"ח"
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בבית רבי חלק ב' פרק א' הערה ג כותב אודות דרושי אדמו"ר האמצעי, וז"ל:

"בכלל נמצא ממנו ג' מיני רשימות, הא' מהדו"ק שהי' רושם הדברים ששמע מאביו כמו שהם, הב' שרשם אח"כ באריכות גדול מאד בהסבר הדברים, והג' שמהאריכות הי' עושה אח"כ קיצור כמו בדרושי הסידור וכדומה".

ולכאורה הדברים הללו צריכים עיון, כי לפי הידוע עתה יש שני סוגים בדרושי אדמו"ר האמצעי, והם הנחות מאמרי אביו אדה"ז, שמהם נדפסו המאמרים בסידרת מאמרי אדה"ז, ההוספות לתורה אור, וכן כמה דרושים בתורה אור ובלקו"ת, וכן דרושי הסידור ודרושי הביאורי הזוהר (ועוד), ומה שרשם באריכות גדולה בהסבר הדברים והוא מה שאמר בעצמו (כגון דרושי התורת חיים בראשית, עטרת ראש שערי אורה ועוד). ומהיכן לקח הב"ר שדרושי הסידור הם "קיצור" מן האריכות.