E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשנ"ט
נגלה
לאן היו "נכנסים" ללמוד אצל משה?
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

עירובין נד, ב: ת"ר כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה. נכנס אהרן... נכנסו בניו... ביחד ארבע קבוצות. והביאו רש"י בפ' משפטים לד, לב.

ואינו מבואר מה פירוש "נכנס" לאן היה אהרן נכנס?

ואולי זה המקור להרמב"ם בתחילת הקדמה לפיה"מ שכותב "היה בא לאהלו, נכנס אצלו אהרן", כלומר שהיה מלמד באהלו.

ומקור מפורש לזה יש להביא מפ' תשא לג, ז: והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד (אהלו של משה) אשר מחוץ למחנה. ועפ"ז מרויק ל' הרמב"ם שם בהמשך שכותב על קבוצה הרביעית "ואח"כ נכנסים המון העם כל מבקש ה'" - והוא ממש ע"ד לשון הפסוק.

אמנם הרא"ם בפירושו לרש"י פ' משפטים שם מצטט הפסוק בתשא לג, יא: ודבר ה' אל משה ... ושב אל המחנה, ומפרש רש"י "לאחר שנדבר עמו, היה שב משה אל המחנה ומלמד לזקנים מה שלמד", הרי שלימד לא באהלו אלא במחנה. [וקצ"ע למה מזכיר רש"י רק את הלימוד לזקנים, ולא לכל ארבע הקבוצות?]

פירוש הרמב"ם לפסוק זה יהיה ע"ד מש"כ בנו ר' אברהם בפירושו לפסוק "שב אל המחנה לבקר על עניני ישראל ולעסקיו הנחוצים לו", אבל לא לשם לימוד.

וע"פ כל הנ"ל נבין אולי את הרש"י בעירובין שם שמפרש: "נכנס אהרן. וישב לפני משה, כדכתיב והיו עיניך רואות את מוריך, וכן כולם בשעת שמועתן היו יושבין לפניו", ואינו מובן מה נתקשה לו לרש"י עד שהיה צריך להוסיף את כל זה? ואולי נתקשה לו הלשון "נכנס" (שהרי אינו יכול לפרשו כהרמב"ם), ומפרש נכנס מלשון התיישב.