E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג השבועות - תשנ"ט
שונות
ספר "תורה אור"
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בבית רבי חלק א' פכ"ז מונה את ספריו של רבינו הזקן, וכשמתאר את ספר תורה אור כותב: "נדפס בפעם הא' ע"י הרה"ח ר' אהרן זלה"ה חתן אדמו"ר האמצעי נ"ע", ואינו מזכיר כלל שהיתה איזו השתתפות של אדמו"ר הצ"צ בהדפסת התורה אור. [ורק מזכיר לפני זה שמאמרים אלה נכתבו ע"י מהרי"ל והוגהו ע"י אדה"ז וכן הוגהו ע"י הצ"צ].

ולכאורה הוא דבר פלא, שהרי מפורש באגרת הקודש של אדמו"ר הצ"צ (שנדפסה בהוספות לתורה אור ולקו"ת הוצאת קה"ת) שהוא זה שאסף וליקט את דרושי התורה אור וכו', ויש ע"ז גם תשובה בשו"ת צ"צ, וכן מפורש באגרת אדמו"ר הריי"צ, ועוד. ובפרט שהבית רבי קיבל הרבה מאדמור"י קאפוסט, ומביא דברים רבים ממה ששמע מ"נכדי" הצמח-צדק, ותמוה קצת שלא קיבל מהם שהצ"צ התעסק בהוצאה לאור של התורה אור.