E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - תשס"א
לקוטי שיחות
קיימו האבות כל התורה קודם שנתנה [גליון]
הרב יעקב ליב אלטיין
חבר 'ועד להפצת שיחות' וראש מכון 'היכל מנחם', ברוקלין נ.י.

בגליון לפרשת תולדות [תתז - ע' 17] מפלפל הרה"ח רי"ד קלויזנר שי' במילה דאברהם שנימול ביו"כ, ודוחה סברת ה'אבן יעקב' דנחשב כמילה בזמנה.

ואישתמיטתי' מידידי הנ"ל - וכפי הנראה גם מחברי המערכת - מה שמפורש בלקו"ש חי"ז ע' 126 הערה 16, בדיוק כסברת האבן יעקב - דנחשב כמילה בזמנה. אלא שאח"כ בהערה *46 מבאר שבפנימיות הענינים הא שמלמעלה נקבע שמילתו תהי' ביו"כ הוא לפי שמילתו היתה למעלה מגדרי התורה עיי"ש. והדברים נתפרשו שוב בלקוטי שיחות חלק ל"ה ע' 59, עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות