E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - תשס"א
נגלה
טעה"ד ברש"י ד"ה אלא אנוסים מאי טעמא
הת' שלום דובער אלישביץ
תלמיד בישיבה

ברש"י כתובות יט,א ישנם כמה קשיים שהעירו ע"ז בגליון הגמ': א) בד"ה אנוסים מ"ט לא, הוסיף רש"י תיבת לא שאינה נמצאת בגמ'. ב) אח"כ בא ד"ה אא"כ נעשה בגדול, אע"פ שע"פ סדר הגמ' צריך לבוא קודם ד"ה אנוסים.

ונראה ליישב שד"ה אנוסים אינו ד"ה בפ"ע*, כ"א המשך אחד מד"ה שקדם לו - בשלמא פסולי עדות שברש"י זה מפרש כל המשך הגמ' עיי"ש. ועפ"ז מיושב הנ"ל. ודוק.


*) ראה בהקדמה לש"ס הוצאת "עוז והדר" שעד דפוס אמשטרדם, משנת תע"ד-תע"ז לא היה כלל סימן הפסק בין לשון הגמרא לפירוש רש"י, ופעמים יש להסתפק מהיכן מתחיל מילות הפירוש.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות