E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - תשס"א
חסידות
הרהור לאו כדיבור דמי
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

בגליון תתו ותתז הסביר הרב יעקב יוסף שי' קופערמאן לתרץ מה שהקשה הרב יעקב משה שי' וואלבערג בכוונת אדמה"ז בלקו"ת ואתחנן ד, א "דדעת היא העמקת הלב, משא"כ הרהור בעלמא לא עביד מידי דהרהור לאו כדיבור דמי", דלכאו' מהי השייכות דין דהלכד"ד למה שמחלק בהמאמר בין העמקת הדעת להרהור בעלמא.

והאריך הרב שי' הנ"ל לדחות דברי המתרצים בזה, והביא ביאור מדיליה ובתוך הדברים העיר בכמה עניינים דהרהור והסבירם יפה. יסוד דבריו: דהרהור המבואר כאן (אינו הרהור בלב לבד, אלא) מה שמצייר במחשבתו האותיות כפי שהן בדיבור. ומבאר עפי"ז שזהו כוונת בלקו"ת "דהרהור לא עביד מידי דהלכד"ד", דבא להוכיח מהשקו"ט דהרהור הוא ענין חיצוני קרוב לדיבור ואין בכוחו לפעול פעולה פנימית באדם שלזה צריך דוקא העמקת הדעת שהאמונה תקבע בלבו בנוגע להנהגתו בפו"מ וכמבואר שם.

הנה נראה בפשטות דברי אדמה"ז בזה ובעוד מקומות דהא דמשתמש ב"הרהור לא עביד מידי" אינו לומר שהיא פחותה ממחשבה ולכן אינו פועלת כמוה (באופן פנימי) אלא אדרבה שאין היא כמו דיבור הפחותה ממנו ואינו פועלת כמותה.

בתניא בקו"א ע' 306 "ומ"ש בזהר ח"ג דק"ה דהרהור לא עביד מידי כו' והיינו אפי' לטב...דהיינו לאתערא לעילא שיומשך משם לתתא רק מחשבתו נשארה שם", והא ד"ומוסיפה שם אור גדול בתוס' וריבוי האור באצי' ע"י לימוד מקרא ומצות מעשיות שב"עשי'" ... רק ה"פירות" הם בעוה"ז ע"י המשכת אור מעט מזעיר למטה הוא על ידי הדבור והמעשה משא"כ בהרהור לא נמשך כלום", ובשיעורים בספר התניא מובא הערת כ"ק אדמו"ר ש"לפעמים "מח" ולפעמים "הרהור"". "והביאור: "מח' - כולל כל הדרגות שבמח' ... משא"כ הרהור: שמחשב: 1) איך לדבר4, 2) באותיות הכתובות או המדוברות...", דמכל זה נראה ברור: דמימרא זו "הרהור לא עביד מידי", עניינו הוא מחשבה והרהור דשניהם לא עביד מידי והוא משום דאין זה כדבור ומעשה ויש הצד השווה למחשבה.

ועד"ז: לקו"ת מטות פ"א ג' דאתדל"ת תלוי במצות מעשיות דוקא "בעשייה גשמיות וגם ע"י דיבור התורה דעקימת שפתיו הוי מעשה, משא"כ הרהור לכד"ד והרהור לא עביד מידי, מפני שכח המעשה והדיבור נלקח מכל האכילה שאוכל שעי"ז מתחזק כחו לדבר ולעשות כו' וממשיך במעלת המעשה והדיבור לגבי ההרהור והמחשבה ומשתמש במימרא זו "דהלכד"ד והרהור לא עביד מידי". ובלקו"ת שה"ש יז ג': "...והענין הוא דהנה באדם הרהור דהיינו מחשבה לא עביד מידי...".

וא"כ נראה דוחק לפרש דכוונת אדמה"ז כאן להשתמש עם "הרהור לא עביד מידי" דהרהור לכד"ד, בדיוק להיפך מפשטות משמעות דהרהור "לאו כדיבור" (לומר דיש להם שייכות לדיבור יותר ממחשבה) ולומר "דהרהור לא עביד מידי" כוונתו כאן היא להיפך מפשטות משמעותו בשאר מקומות דמפורש שם דעניינו הוא (לא השייכות לדיבור וענין החיצוניות שבזה, אלא אדרבה) שייכותו למחשבה ומה שאינו ענין דדיבור ומעשה, לומר שכאן כוונה הוא בדיוק ההיפך מזה.

ויש להוסיף: דבכללות הדבר מה שמסביר דהרהור הוא ענין חיצוני הקרוב לענין הדיבור ואין בכוחו לפעול פעולה פנימית, וההוכחה מהשקו"ט דהלכד"ד או שהוא כדיבור דמי אינו מחליט וקובע כשלעצמו על ה"שאין בכוחו לפעול פעולה פנימית באדם". ולאידך מוצאים לדוגמא ע"ד ענין דשקו"ט במאמרים בענין "הגיון" שהוא ע"ד ענין ההרהור המדובר בהערת הרב קופערמאן שי' מה שחושב איך לדבר והיא מקור הדיבור ופנימיותו ונקרא איזה מאמרים שהיא "ממוצע בין מחשבה לדיבור" (לדוגמא: תרס"ה טו"ט, תש"ג ע' 40). ובדרגא זו אינו מוגדר במאמרים אלו כ"ענין חיצוני" ובפשטות נראה שאין קביעות "דהרהור לאו כדיבור" אינו מבטא ענין זה.


4) דא"ג: מה שתי' הרב י"י קופערמאן שי' על שהערתי עמ"ש שכ' אדמה"ז בטעם דאין מברכים ברה"ת בהרהור משום דהלכד"ד דלכאו' גם כד"ד אין לברך משום דאין מברכים על דברים שבלב, ותי': מיוסד אהגהות מלא הרועים לחלק בין ביטול שוא בלב ממש, ובין הרהור שע"י אותיות המחשבה שמחשב כל אות ואות", דצריכי לטעם דהלכד"ד לענן שכשצייר במחשבתו האותיות כמו שהן בדיבור, מ"מ אינו מברך משום דהלכד"ד.

הנה לא ראיתי דברים הנ"ל בתוך הספרים שציין. אבל: לכאו' אינו נראה לומר כן בפשטות ההלכה וכן בדברי אדמה"ז, דא"כ הוי להו לחלק בביטול חמץ גופיה: דכשמהרהר באותיות המחשבה בנוסח הביטול יש לו לברך וכיון דלא מצינו חילוק זה בב"י אדמה"ז לכאורה אין נראה לחלק כן.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות