E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - תשס"א
הלכה ומנהג
השבה בכפייה
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל - מאריסטאון

הטור בחו"מ סי' לד פי' עד"ז בכוונת דברי הרמב"ם פ"י ה"ד פי"ב ה"ד מהל' עדות במה שכתב "...כגון הגנבים והחמסנים אע"פ שהחזיר הרי הוא פסול לעדות מעת שגנב או גזל", "דאע"פ ששילמו כיון דבכפיית ב"ד שילמו, פסולין עד שישובו בעצמן". וכן כ' בפי"ב ה"ד: "...שאר פסולי עדות שהן פסולין משום הממון שחמסו או גזלו אע"פ ששילמו צריכין תשובה והרי הן פסולין עד שיודע שחזרו בהן מדרכן הרעה". (הכס"מ לומד בכוונתו שאפי' החזיר מרצונו עדיין פסול לעדות "שאע"פ שהחזירו הממון מ"מ עבירה דעביד עביד וצריכים תשובה ממנו").

לכאו' יש לעיין קצת בזה1 והרמב"ם לפי הטור: הרי לפי המבואר ברמב"ם עצמו בהא דמועיל כפיה ע"י ב"ד ואומר "רוצה אני" בגיטין הוא משום שבאמת כל יהודי רוצה לקיים רצון ד' לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות אלא שיצרו תקפו וכשכופים אותו ומתישים יצרו ואומר רוצה אני, הרי זהו רצונו האמיתי א"כ למה אומר הרמב"ם לפי הטור ש"השבה בכפיה" אינו השבה מעליא, והרי כיון שכפו ב"ד על זה משום שהתורה והקב"ה מצווים אותו להחזיר א"כ זהו רצונו האמיתי וא"כ למה אינו מקיים "השבה מעליא". וגם לשא"פ שאין מדגישים הסבר הרמב"ם שטעם הכפיה הוא משום שזהו רצונו האמיתי כו', אלא הוא משום שיש רצון משום "אגב אונסי' גמר ומקני" א"כ כיון שיש רצון להחזיר החפץ, הגם שבא ע"י כפיה, סו"ס החזיר ברצון ולמה לא נחשב "השבה" מעליא.

והנה בשלמא לדעת הכס"מ שגם אם החזיר מרצונו אין זה מספיק לעשותו כשר לעדות כיון דאין כשרותו נעשית עם עצם החזרתו אלא צריך גם תשובה ובנוגע לתשובה אין כאן "כפיה" שהכפיה היא לענין החזרת החפץ ולא לעשיית התשובה, כיון שאין שייך כל כך לכוף אותו לעשיית התשובה שהוא דבר התלוי לגמרי בלב מובן שאין כאן תשובה כשמחזיר בכפיה2.

אבל לשיטה הסוברת דהחזרתו ברצון מחשיבו ומחזירו לכשרות (והיינו דלאו לא תגזול ניתק לעשה ובעשיית העשה דהחזרה מנתק הלאו), אלא שהחזרתו באונס אינו מחשיבו לכשר, לכאו' צריך ביאור לפי שיטת הרמב"ם הנ"ל: דכיון דאומר שזה רצון האמיתי ובהתשת היצר ע"י הכפיה מספיק שייחשב לרצון בעשיית הדבר, א"כ כמו"כ נאמר לענין החזרת החפץ: דכיון שכפו להחזירו, אע"פ שבא בכפיה, כיון שבא ע"י ציווי התורה הרי זהו רצונו האמיתי ויוחזר לכשרותו. (וכן לתוס' דורש ביאור כנ"ל).

והנה אפשר לת' הרמב"ם לפי מה שביאר הצפע"נ, ומביאו כ"ק אדמו"ר בלקו"ש חי"ז קדושים א' ע' 209-210, דגזילה אינו לאו הניתק לעשה אלא לאו הניתן לתשלומין: כיון דבגזילה ישנו פעולה נמשכת כל רגע שלא מחזיר הנגזל והנגנב הרי הוא כמי שגוזלו וגונבו עוד הפעם, לכן מסתבר דהחזרת החפץ מתקן הלאו רק מכאן ולהבא ולא למפרע.

וא"כ כיון שאין גזילה לאו הנל"ע נשאר עליו שם גזלן לגבי למפרע וצריך לשוב בתשובה בנוסף על החזרתו. אבל אם סוברים כפשטות הגמ' חולין קמ, א דגזילה וגניבה הוי "לאו הניתק לעשה" א"כ לכאו' צריך ביאור: דכיון דהחזרה מתקן למפרע מעשה הגזילה א"כ כיון דמחזיר החפץ וזהו רצונו האמיתי א"כ כפיית ב"ד ייחשב שמגלה רצונו האמיתי בזה וא"כ ייחישב כהחזיר ברצון ויוכשר בדבר.

ונראה לומר בכ"ז ע"פ מה שיש להבהיר דהרי באמת יש לעיין קצת (וכמשמעות המהרי"ט "שצריך לעשות תשובה מדעתו"): למה לא נאמר שכפיה מועלת גם לענין מצות התשובה שכשכופין אותו (להחזיר החפץ ו)לעשות תשובה ואומר רוצה אני: הרי כיון שרצונו האמיתי של כל יהודי הוא לעשות מצות ד' וכיון שהקב"ה ציווהו לשוב א"כ כשכופין אותו לשוב הרי הוא שב ברצון ובאמת. וכמו"כ לענייננו: כשכופין הב"ד אותו להחזיר הרי היה צריך להיות נכלל בזה גם מה שכופין אותו לשוב לד' ונראה מאלו הסבורים שאין חזרה בפכיה מכשירו וכן לשיטה הסבורת דצריך תשובה ביחד עם חזרת החפץ, דלכאו' למה לא נאמר שכשכפו אותו הב"ד להחזיר שבזה כפו גם לשוב בתשובה שייעשה כשר כיון שבנוסף לחזרת החפץ שב בתשובה.

ואולי נראה מזה שאין כפיה ממש מועיל לענין "תשובה" ואפי' כשהיא לקיים מצות ה'. ואולי אפשר לומר בהסבר הדבר: שאין כפיה שייך אלא על דבר שבמעשה או שבדיבור אבל אינו שייך על דבר שבמחשבה ושבלב. אבל לכאורה יש להבין: כיון דהכפיה רק מתשש כח היצר ובמילא מתגלה רצונו האמיתי א"כ אפשר לומר שהכפיה מגלה ומאפשר שישוב בתשובה שלימה לקיים רצונו יתברך.

ולכן נראה לומר ע"פ מה שאומר הצ"צ בתשובותיו (ומובא ע"ד נקודה זו בדא"ח):

יו"ד סקנ"ח: "...שאינו חפץ לתכליתם מ"מ נקרא רצון שהרי לכמה דברים מצינו אף שהרצון מחמת כפיה נקרא רצון כמו כופין אותו עד שיאמר רוצה אני...".

ובאבהע"ז רס"ג: "...והוא שהרצון יש בו ב' עניינים, הא' נקרא רצון, הב' נקרא חפץ. והרצון יוכל להתפרש אף שאינו חפץ בזה כלל, כ"א שמוכרח בזה, וכמו כופין אותו עד...נקרא זה ג"כ רצון אף דאנן סהדי דאינו חפץ בזה באמת בזה, כ"א שמוכרח מחמת הכאות לרצות כן עד שיאמר רוצה אני3. ואף לפי מה שפירש הרמב"ם ספ"ב מה"ג וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני גירש מרצונו, מ"מ אין לו בזה תשוקה וחפץ כלל, אלא שמוכרח לרצות, ולשאר זהו ע"ד תלוהו וזבין דאע"ג דגמר ומקני וחשיב רצון מ"מ הרי הוא בא ע"פ הכרח. אבל חפץ זה מה שחפץ ומשתוקק לזה ויש לו תענוג ברצון זה בלי שום הכרח, אדרבה זהו רצונו וחפצו האמיתי ומתענג בזה...".

וי"ל שבזה מובן בפשטות מה שאינו שייך כפיה על ענין התשובה: כל ענין התשובה הוא השבה של האדם לה'. תשובה אמיתית הוא כששב באמיתית ופנימיות רצונו. מה ששב ב"רצונו" המוכרח לרצות אינו רצון וחפץ המוכרחים לענין "תשובה" של האדם לה'. אין הוא עוזב החטא באמת כשחסר לו חפץ והתענוג לשוב לה'.

ואולי י"ל בזה גם בהסבר שיטות הסוברים שאין מקיימים "והשיב הגזילה" בהשבת והחזרת הדבר בכפיה. שהרי כיון ש"השבה" מחייב (לא רק שהחפץ מוחזר להנגזל, אלא עוד) שהגזלן משיבו ומחזירו א"כ אין זה נחשב שהוא מחזירו אלא כשיש לו גם החפץ והתענוג להחזירו ולכן אם מוכרח הוא להחזיר, גם ע"י ב"ד לקיים מצות ה' (שהוא רצונו) מ"מ אין זה "חפץ" וחסר בענין ה"השבה" של הגזלן את החפץ לנגזל.

והנה יש לסתור כל הנ"ל מהמבואר בלקו"ש ח"ו וארא ע' 54 בהסבר הענין דתשובה ביהודי דכיון שבאמת עשיית העבירה הוא היפך הרצון האמיתי של היהודי, שלכן כשיהודי מחליט שלא לשמוע ליצה"ר, הרי הוא שב למציאות האמיתי שלו כפי' המלה של "תשובה".

וממשיך שם בהסבר דתשובה מאהבה מועיל ד"נעקר עונו מתחילתו", והא דתשובה מיראה מועיל "מכאן ואילך", שהזדונות נעשות כשגגות, שבנוגע הזמן ד"מכאן ואילך" עכ"פ, ובנוגע לחלק זה דרע, זה נתבטל ע"י תשובה, כיון שיהודי אין לו שייכות מצד עצם מהותו לרע, והעבירה שעשה הוא רק משום ש"יצרו תקפו" לכן ע"י התשובה ש"תשש יצרו" נתגלה מהותו, ובמילא מתבטל הרע מציאותו. ובהע' 46 על "נתגלה זיין מהות" כ' הרבי "...שזהו גם בתשובה מיראה. וכמובן ממ"ש הרמב"ם בהל' גירושין בה"ג ספ"ב הנ"ל - אף שאמירתו "רוצה אני" הוא מצד שהוכה. וראה ב"ביאורים לאגה"ת...שגם התשובה שמצד יראת העונש פנימיותה ואמיתתה היא התשובה שמצד עצם הנשמה...".

אבל אולי אפשר לומר בכוונתו הק': דכמו שרואים לענין "רוצה אני" ששייך ע"י כפיה במכות, כמו"כ שייך תשובה הגם שבא ונגרם ע"י ומיראה. אבל לא שכפיה פועל תשובה, כיון שבתשובה צריך שישוב ויתגלה מציאותו האמיתי בבחינת "חפץ", ואחרת אין כאן "גילוי" רצונו האמיתי ו"תשובה" למציאותו האמיתי.


1) הנה עד"ז בתוס' כתובות ח"י ע"ב, גיטין נ"א, ב"מ ה' כתבו שמה שגזלן משיב ב"כפיה" אינו השבה מעליא וטובה, שלכן פסול הוא לשבועה (ועדות) משום "רשע" דגזלן. אבל נראה לפרש בשיטת התוס': דהמדובר שם הוא לענין שבועה, וכהסבר התוס' והראשונים דמה שחשיד אממון "לא חשיד אשבועה" דע"י השבועה יפרוש אלא דאם הוא כבר גזלן ידוע מכבר, אין חיוב השבועה גורם שיפרוש. ובפשטות הביאור: משום דרק אם ע"י הפרישה לא יהיה נקרא ונחשב לגזלן הרי הוא פורש מלגזול, אבל אם הפרישה לא ימנע מה שנחשב לגזלן לא יפרוש. ולכן לעניייננו: כיון שכבר גזל, ואינו חשיב כאדם כשר, לא יפרוש ע"י השבתו, כיון שבעיני הבריות עדיין נחשב לגזלן, דמה שהחזיר היה בכפיה. אבל המדובר בפנים בשיטת הרמב"ם הוא בדיני עדות דכ"ז שלא השיב ברצון עדיין "רשע" בעצם, דורש ביאור כבפנים.

2) וראה במהרי"ט ח"ב סי' צ שמביא ב' השיטות שאינו נעשה כשר כשחוזר בכפיה או אפי' כשמחזיר מרצונו כותב "...והשתא דברי הם, אע"פ שהחזירו מאיליהן דהיינו לאחר שנודע בעדים, דלא תימא כיון דלא הוצרכו לכפיה כשרים א"נ אפי' ע"י כפיה הוי רבותא דלא תימא כיון דנתקו הכתוב לעשה דכתיב והשיב את הגזילה אשר גזל, כיון דהשיב תיקן את הלאו ולא מיפסיל כלל דומיא דלאו דלא תקח האם על הבנים...אם קיים את העשה אפי' לאחר כמה ימים תיקן את הלאו ולא לקי, קמ"ל דלאו גזילה אע"פ שניתק לעשה לא תיקן את הלאו בכך ומשעת גזילה נפסל ואף לאחר שהחזיר לא הוכשר אלא א"כ עשה תשובה מדעתו".

והיינו: או כהסבר הסמ"ע סי' ל"ד סקע"א דהוא במקום העונש שסובלים מחייבי מלקות בגופם כשעוברים עבירה או משום סיבה אחרת (דחוששים דנעשה לו כהיתר) מצריכים גם תשובה בדרכם הרעה בנוסף לעצם החזרה. או דההסבר הוא כפשטות לשונם: דבעבירות דחמס ממון יש העבירה הפרטית ויש בזה מבחי' עבירה כללית שיש בזה יותר מענין ד"דרך הרעה", ולכן העבירה הפרטית מתתקן ע"י השבת הגזל וניתקה בזה אבל ה"דרך הרעה" שעל ידי הגזל נתקן רק ע"י תשובה וחזרה "מדרך הרעה".

בסגנון אחר: שבזה שהתורה חידשה סוג פסול רשע דחמס חידש בזה התורה שיש בו הרשעות של העבירה עצמה, ויש בזה גם מה שהעבירה הפרטית מהוה "דרך הרעה" וכדי לתקן זה צריך תשובה. ואף שלתקן הענין הפרטי מספיק החזרת החפץ שלכן נחשב "ניתק לעשה" ב"והשיב הגזילה" מ"מ לגבי ה"דרך הרעה" צריך תשובה מדרך הרעה. ויש לומר שהמקור לדבריהם הוא מפסוק ביונה ג "וירא אלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה" (שם ג, י). ולפנ"ז בפסוק ח "וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם". וישל"ע בזה.

ויש לקשר זה גם עם המבואר בחז"ל על עון המבול "כי השחית כל בשר" שהוא מצד הענין הגזל. והיינו שבנוסף על העבירה שיש בגזל ומה שהדבר נחסר אצל הנגזל הרי זה "משחית" הבשר של אלו העוסקים בדרך זה ונעשה "דרך רעה" מיוחד וכשעושה תשובה אינו מספיק מה שמחזיר לנגזל אלא צריך גם להשיב מ"דרכו הרעה" ו"השחתה" כו'.

3) ויש להעיר בכללות הדבר: בב"ב דף מח ד"ה 'אלא' מקשים התוס' למ"ל פסוק "יקריב אותו" ללמד דכופין אותו, הרי מסברא ידענו ד"אגב אונס גמר ומקני". ומת': "...דאי לאו האי קרא הו"א אע"ג דגמר וקמני כיון דאינו מתרצה אלא ע"י כפיה פסול הוא לגבי המזבח דזבח רשעים הוא קמ"ל שהקרבן נרצה".

ונראה שזה מתאים לכללות שיטת התוס' דהחזרת החפץ בכפיה אינו מועיל ובפרט מובן למבואר בתוס' דהכפיה במצות מועיל רק מטעם "אגב אונסי גמר ומקני" ולכן חסר ברצונו העצמי עד שיהא כ"זבח רשעים" שחסר ב"רצון וחפץ" בדבר וקמ"ל שגם זה נחשב ל"רצון" לגבי קרבן.

אבל לרמב"ם שטעם כפיה במצות הוא משום שזהו רצונו האמיתי אינו גלאטיק כל כך לומר שהו"א דהוי "כזבח רשעים" משום שבא בכפיה, כשכל טעם מה שמועיל בכפיה הוא משום שזהו רצונו האמיתי. ואפשר לומר: שלפי שיטתו ההו"א היתה כדברי הצ"צ כאן: שהו"א שצריך "רצון" בבחי' חפץ ורצון, לענין קרבן להקריב עצמו לד' כו' קמ"ל שגם בזה מספיק רצון הבא בכפיה מן הב"ד.

(וראה גם במפרשים המפרשים מה שהרמב"ם הדגיש הצורך לומר "רוצה אני" בכפיית קרבנות ולא הדגיש כן בשאר מקומות). ולהעיר עוד דהרמב"ם בהל' מע"ק פי"ד הט"ז לא הדגיש בהדיא שהא דכופין אותו עד שיאמר רוצה אני מועיל, הוא משום גזה"כ, וכתב "אע"ג שנאמר לרצונו כופין אותו עד שיאמר...".

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות