E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מקץ - שבת חנוכה-ר"ח טבת - תשס"ב
אגרות קודש
שמח בחלקו - ברוחניות
הת' שמואל לובעצקי
תלמיד בישיבה

בסוף אג"ק לאדמוה"ז, אדמו"ר האמצעי והצ"צ (עמ' שעד) נדפס מכתב[1] 'ספק למי'. וזלה"ק: "תשובה כללית לידידי נפשי בעסק העבודה שרבים צועקים על המח"ז, והתהוות הסיבה היא הגדלות שבהם שאין שמחים בעבודתם ולא די להם כ"א גדולות ונפלאות מהן, כי הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה והעבודה אם מעט ואם הרבה, ויהנה ממנה, משא"כ אם אינו נהנה ממנו ושמח, והנפש רוצה להיות מתאוה תאוה, וכן המח"ז, מפני שאינו שמח בחלקו ועבודתו, ורוצה בגדולות ונפלאות ממנו דוחין אותו למחשבת חוץ..." עכלה"ק לעניננו.

והנה לכאורה יל"ע דהרי כלל הנ"ל להיות שמח בחלקו בעבודתו בעסק התורה והעבודה, הוא ההיפך משיטת רבותינו נשיאנו, דהרי בכו"כ מאמרי וכתבי רבותינו נשיאנו, מדגישים, אשר מ"ש שצריך להיות "שמח בחלקו" מדובר בגשמיות דוקא ולא ברוחניות. ולשם דוגמא אצטט בזה ממכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ באג"ק ח"ד עמ' ק"כ וזלה"ק "והוסיף אדמו"ר הזקן ואמר: בגשמיות ה"שמח בחלקו" מבטא את המעלה הגדולה ביותר, ועל ידי "עבודה" יגיע אדם זה למדרגות הגבוהות ביותר. אולם בענינים רוחניים מבטא ה"שמח בחלקו" את החסרון הגדול ביותר, חסרון שפועל בו ירידה ונפילה" עכלה"ק.

ואבקש מהקוראים להעיר בזה*.


1) נדפס במגדל עוז עמ' תט"ז ולפניה: "בכת"י א' שלפיו נדפס עתה, נמצא קטע זה בין מאמרי אדמו"ר הצ"צ משנת תקצ"ז, אך לא נתפרש שם ממי יצא הדברים, וכך מופיע הוא (בשיבושים רבים) גם בכת"י 803448. בכת"י 801057 נרשם בכותרתו: מאדמו"ר מוהר"מ (הצ"צ) נ"ע שב"מ זיע"א, נ"א מאדמו"ר הזקן נ"ע." ועיין גם במקורות והערות בסוף אג"ק הנ"ל.

*) בפשטות זה תלוי אם הוא שייך לדרגא הנעלית, דבכלל בנוגע לרוחניות אין צריך להיות שמח בחלקו,אבל זהו רק בנוגע לדרגות שהוא שייך בהן. אמנם באגרת הנ"ל מדובר אודות דרגא שאינו לזה כלל. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות