E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מקץ - שבת חנוכה-ר"ח טבת - תשס"ב
חסידות
נר"נ בבעלי חיים
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב אזורי - עומר

בתניא פל"ח (נ, א) מוזכרים הביטויים "נפש, רוח ונשמה" ביחס לבעלי חיים (ראה גם בלקוטי ביאורים שם בשם הרבי), וצריך ביאור מה משמעותם, ומה שייכותם להמבואר בתניא כאן. ולא מצאתי הסבר ע"ז בביאורים על התניא. ו"נשמת כל חי" מבואר בזהר (ובסידור במקומו) על דרגות רוחניות דנשמה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות