E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מקץ - שבת חנוכה-ר"ח טבת - תשס"ב
חסידות
ענין כי שנואה לאה
הת' שניאור זלמן הלוי לעוויטין
תות"ל - 770

במראי מקומות הערות וציונים על תו"א פ' ויצא כג א' "הרי יעקב השיג ודאי בעלמא דאתכסי': בתו"א רד"ה וללבן ב' בנות דיעקב השיג ודאי בעלמא דאתכסי', ובתו"ח שם דלא השיג כלל - לפלא גדול שהרי מפורש על אתר: בתו"א - שהמדובר באותיות המח'. בתו"ח - בשרש לאה. פני' בינה, שכל הנעלם מכל רעיון וכו'".

(שיעקב שהוא מדות השיג בעדאתכ"ס אותיות המחשבה, כמו שמסביר בתו"א).

משא"כ בתו"ח מדבר בשרש לאה פנימיות דבינה, ודרגא זו יעקב לא השיג.

וצ"ע, שמבואר במאמרי אדמו"ר הזקן (על התורה) ע' קס"ט, בענין כי שנואה לאה דטעמא דשנואה, כי יעקב שהוא מדות לא השיג דרגת לאה שהיא אותיות המחשבה, וזלה"ק: "ענין כי שנואה לאה כו' וישא את רחל כו' הטעם הוא, מטעם שבחי' לאה היא גבוה מאד במדרגה, בחי' אם הבנים שהעמידה ששה שבטים כו', ולכן לא הכירה יעקב שהוא בחי' מדות עליונות שהן למטה מהשכל, כי המדות נמשכות מהשכל, כמ"ש לפי שכלו יהולל איש, וא"כ השכל עצמו הוא למעלה בערך מהם ושם הוא בחי' לאה, אלא שהוא בחי' האחרונה שבשכל, דהיינו בחי' אותיות המחשבה שהן לבוש השכל . . ומ"מ היא למעלה מהמדות שהן למטה מהשכל לגמרי, ולכן לא הכירה יעקב, משא"כ רחל הוא בחי' עולם הדיבור שלמטה מבחי' המדות שהוא בחי' יעקב, ולכן היתה לאה שנואה, כי דבר הנעלם ומופלא מההשגה אינו אהוב ואין בו תענוג כלל, משא"כ מדבר המושג הוא מתענג, ולכן היתה רחל אהובה. וזהו שבכניסתו את לאה הי' שלא מדעתו, כי הוא בחי' למעלה מהדעת שלו הנ"ל . .". עכלה"ק.

הרי מדובר כאן בהמאמר דאפילו אותיות המחשבה יעקב לא השיג (לא רק הדרגא דשרש לאה פני' בינה, משא"כ בתו"א מבאר שיעקב השיג ודאי עלמא דאתכסי' (פי' אותיות המחשבה)?

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות