E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אד"ר - ש"פ תצוה - תשס"ה
גאולה ומשיח
הצפיה לגאולה בכל יום
הרב יוסף לורינץ
אה"ק

בס' בית מאיר סי' ש"ל כתב: הנה השגתי מכתב מידידי הגאון רבי עקיבא איגר כתוב בו בזה הלשון: נתקשיתי כעת במג"א סי' ש"ל ס"ק ד' עכו"ם אין מחללין וכו' ומיהו לבני הקראים מותר, משמע היכא דיש חילול שבת אסור, ולא ידענא הא הקראים מקרי ישראל מומר, ולהרמב"ם נקראים תינוק שנשבה ולהנמ"י אם גדלו ורואים דת ישראל מיקרי מומרים, עכ"פ הכא לגבי הולד מיקרי ודאי תינוק שנשבה והוה ישראל מעליא לחלל עליו שבת כו'? וכתב עליו הבית מאיר מה שרצה לומר דעל עובר מהקראים מחללין מפני שאינו אלא כתינוק שנשבה, מה שפשיטא ליה למר מיבעי לי טובא, ואף איפכא מסתברא דמה בכך שאין דינו כגוי גמור מ"מ כיון דכל עיקר היתר חלול הוא כדי שישמור שבתות הרבה ותינוק שנשבה הוא בחזקת שלא ישמור שבת, כיון שנשבה בקטנותו וסובר שגוי הוא, ואף דשמואל למד ההיתר מן הפסוק וחי בהם מ"מ מסתברא דלא פליג לדינא על התנא שלמד מן ושמרו, ומודה שעל מי שבחזקת ודאי שלא ישמור, שאין לחלל עליו את השבת עכתו"ד הבית מאיר עיי"ש, ועי' גם במנחת שלמה ח"ב סי' ל"ד.

וקשה לי בזה, והוא דמיסודי האמונה שאעפ"י שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, וא"כ בתינוק זה של בני הקראים שהוא תינוק שנשבה, הרי כשיבוא משיח צדקינו יחזור לדת האמת, וכדכתב הרמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד "ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ויתקן את כל העולם כולו לעבוד את ה'" - וא"כ איך כתב הבית מאיר "דתינוק זה הוא בחזקת שלא ישמור שבת", והא אפשר שיבוא משיח בימיו ואז ישמור שבת, והרי אפילו על מיעוט שישמור שבת ג"כ מחללים, וכדכתב שם בבית מאיר דמה"ט מחללים שבת אפילו על גוסס, וא"כ גם הכא מאי טעמא לא נחלל שמא יבוא משיח צדקינו בימיו של תינוק זה, (וראה שו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סי' ח' שהוכיח שהחיוב בכל יום ויום לצפות להגאולה צ"ל כודאי שיבוא היום עיי"ש), ולפי"ז מאי שנא הכא שאין מתחשבים בזה? ואבקש מקוראי הגליון להעיר ולהאיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות