E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אד"ר - ש"פ תצוה - תשס"ה
הלכה ומנהג
נוסח הכתובה [גליון]
הרב שד"ב חייקין
רב ומו"צ דקהילת חב"ד - קליבלאנד, אוהיו

בגליון תתצג ע' 68 ואילך ובתתצב ע' 122, - שקו"ט בדיוק נוסחי הכתובות ויש להעיר: א) במציאות ב) בפלפולא ג) למעשה. מביאים ראיות מכתובות הנדפסות, ומרבנים שהשתמשו בהם, אין להביא ראיות ודקדוקים מהנדפסות, ולטרחא גדולה יחשב לכתוב כל הכתובה בכתב יד, ולפעמים גם הזמן דחוק.

ועוד, באם יכתוב הרב כמעט כל הכתובה ויתהווה טעות - יצטרך לכתוב הכל מחדש. ואפילו אם יכתוב הרב כל הכתובה, יכול להיות שא' מן העדים יעשה טעות, על כן כמובן השתמשו בהנדפסות אם לא הי' טעות עיקרי בהם. ולראי' להנ"ל אפשר לראות שלפעמים השתמש אותו רב (יהי' מי שיהי') בכתובה של דפוס א' ולפעמים של דפוס אחר - מה שהי' מצוי בחנות בזמן החתונה השתמש.

(לא כהיום שאפשר ע"י קאמפיוטער וכו' לסדר ברגע כמימרא תקונים - 'איבערשטעלן' בהשטרות).

ואין ללמוד דיוקים בתיבות ואותיות מהכתובות הנדפסות - בנוגע ל'הכל שריר וקים' או 'והכל שריש וקים'.

ראה אוצר הפוסקים כרך יח ע' ל"ו מעתיק משו"ת מהר"ם מינץ - קכו דכשעה בכתובה וקיים, צריך לכתוב בואו. - בלי קיום הכל - וכן בנחלת שבעה ס"ג סכ"ד. ומעתיק מספר מלאכת חרש ח"ו אות כ"ה, שהביא מהרבה נוסחאות שכותבים 'והכל' גם בלי קיום.

ובנטעי גבריאל ע' שנט, מביא שבתשב"ץ הוא בוא"ו. והנה בהתנאים של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב - שהצילום ממנו נמצא בספר המאמרים תרל"ה ח"ב' ע' תקנ"ז נמצא הנוסח 'והכל', ונכתב לכאו' בפני אדמו"ר הצ"צ שהרי שם ישנם הוספות להתנאים, בכתב אדמו"ר הצ"צ.

בהתנאים של בת כ"ק אדמו"ר האמצעי עם הרה"ק מטשרקס כתוב והכל.

צילומו נדפס בספר נישואי הנשיאים ע' 38 (אם לא טעיתי הנה האות ו' ניתוספה אח"כ כי שונה היא מתיבת הכל בכתב אשורי ונראה שהו' היא הוספה).

בהתנאים של בת כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ - שיינא. נדפס ברשימות חוברת נז, ע' 12 'והכל'. בהתנאים של בת כ"ק אדמו"ר מהריי"ץ, הרבנית חי' מושקא כתוב והכל - האם לא מעשה רב הוא?

ויפה העיר הרב צ. ה. נ. שי' בגליון העבר (ע' 71 הע' 12) לשון אדה"ז בהל' עדות ושטרות סעיף ל"א. ועכשיו (במקומות שנהגו לכתוב בסוף כל השטרות כולן והכל שריר וקיים).

בקשר לתיבת מנאי - (קודם) ואפילו מן גלימא דעל כתפאי הנה ברשותי נמצא טופס נוסח כתובה דאשתכח טעותא שנכתבה בכתב הרז"ש דווארקין ע"ה.

בהשמטת תיבת מנאי.

גם ברשותי צילום מכתובה כתב יד (לא דפוס) מצרפת שהרב שסידר קידושין הי' למדן מפורסם הרב גלאזמאן מתלמידי ליובאוויטש (שבליובאוויטש) ולבסוף ימיו מראשי העדה בכפר חב"ד ושם כן כתוב מנאי.

אגם גם שם כתוב והכל שריר - עם ו'- והכל.

בקשר בחיים וכו' - הנה כידוע בכתובות של הלבוש בחיי ובמותי - בנחלת שבעה ב' נוסחאות בחיים ובמות - בחיי ובמותי - ברמב"ם בחיי ובתר מותי.

בספר כתובה כהלכתה ע' ס"ח הע' מ"ב.

ואית דכתבי: בחיי ובתר חיי - איפה המקור וממתי התחילה לכתוב כן?

רבותינו נשיאינו כידוע דקדקו מאד במכתבים וכיו"ב בשמות וכו'.

יש לעיין בהזמנת החתונה של הרבי ושם כתוב "ביום השלישי ארבעה עשר ימים לחדש כסלו"

והלא נהגו (נחלת שבעה סימן ו') שעד עשרה כותבים ימים ומעשרה ואילך כותבים יום.

ואין לתרץ שזוהי מעשה הדפוס גרידא דראה בספר שידוכין ונישואין ע' 405 צילום מכת"י הרבי ארבעה עשר ימים וכן בע' 406 צילום מכת"י - ארבעה עשר ימים, ויש לעיין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות