E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ז' אד"ר - ש"פ תצוה - תשס"ה
רמב"ם
אין אדם לומד רוב חכמתו אלא בלילה [גליון]
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - אילפארד, אנגלי'

בגליון העבר (ע' 43) יצא הרב מ. פ. שי' ליישב קושייתי על דברי הרמב"ם דלכאורה סתרי אהדדי, שבהל' דעות פ"ד ה"ד כתב שיש לו לאדם לישן בלילה [דוקא] "שמונה שעות" כי זהו מההנהגות הנחוצות לבריאות הגוף, ובהל' תלמוד תורה פ"ג הי"ג כתב ד"מי שרוצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה", ע"ש.

וכתב הרב הנ"ל ליישב, וז"ל: "בנוגע לאדם עצמו, 'דיעותיו', צריך לישון ודי לו בשליש שינה וכו', אבל מצד הל' תלמוד תורה היינו כשהשאלה היא מצד הלכות אלו [ולא דעות והנהגת האדם לעצמו] אה"נ יהגה בהם יומם ולילה, וכדברי הרמב"ם הנ"ל", עכ"ל הרב פרקש.

ובמחכת"ה, שותא דמר לא ידענא לפרש, דאיך שייך לומר שמצד הלכות דעות חייב לישן שמונה שעות ומצד הל' ת"ת חייב לעסוק בתורה באותן שעות, והרי מן הנמנעות הוא לעשות שתיהן גם יחד, ואנחנו מצווים ועומדים לקיים בין מש"נ בל' ת"ת ובין מה שנאמר בהל' דעות.

והנה הרב הנ"ל רצה לבסס את דבריו על דברי רבינו זי"ע. דהנה מצינו שישנן הלכות מסויימות ש'נכפלו' ובאו פעמיים במקומות שונים בספר היד, ובסגנונים שונים זמ"ז, וביאר רבינו זי"ע ששינויי הסגנון וההגדרות נעוצים בגדרי ההלכות שהוקבעו בתוכן, ולכן יתכן (לדוגמא) שמצד הלכות דיעות יהי' החיוב על הניזק למחול, שונה בגדרו ובתקפו מהחיוב שיסודו בהלכות חובל ומזיק, וכמבואר באר היטב בלקו"ש חכ"ח.

אבל אין הנידון דומה לראי', שהרי בנידון חיוב המחילה אין שני החיובים (זה שמצד הל' דעות וזה שמצד הל' חובל ומזיק) עומדים בסתירה זל"ז, ושפיר אפשר לקיים שניהם, משא"כ בנדון דידן, שמה שמחייב הל' ת"ת עומד בסתירה למה שמחייב הל' דעות, והלא א"א למשוך את החבל משני ראשים, וכיון שתורה אחת היא לכולנא, פשיטא שההלכות צ"ל מתאימות. וע"כ שאלתי ואשאל עוד: אם כדי שיהי' הגוף בריא ושלם צריך אדם לישן שמונה שעות בכל לילה דייקא, נמצא שאי אפשר לזכות לכתרה של תורה כי אם על ידי וויתור על בריאות הגוף דבכה"ג נקרא חוטא כמבואר בכ"מ. ולדידי צע"ג בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות