E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תצא - תשס"ו
שונות
תיקון בספר רשימות דברים
הת' לוי יצחק ליין
תלמיד בתו"ת מאנטרעאל

בספר רשימת דברים ח"א מאת הרה"ח ר' יהודה חיטריק ז"ל מדור הה"מ ממעזריטש סעי' טו (בשם הר' שמואל גרונם אסתרמאן): כ"ק אדה"ז עבר פעם דרך פאסטאוו פלך קיעב, וצוה להעגלון שלא יעצור אפי' לרגע ויסע במהירות רבה. ושאלו אח"כ את כ"ק אדה"ז טעמו של דבר, ואמר שדרך פאסטאוו עבר כ"ק הרה"צ ר' ישראל פאלאצקער והתאכסן שם. ובא צדיק אחר, הקבור שם זה כמה שנים, ובקש מהרה"צ ר' ישראל פאלאצקער, היות ואין לו חברותא פה בבית הקברות, ע"כ בקשתו שיצטרף למקום מנוחתו, שטוב השניים מן האחד, ונתרצה ר' ישראל פאלאצקער ונסתלק שם. לימים, עבר הרה"ק ר' אברהם בן הה"מ, ונסתלק שם, ומצא לו מנוחתו אצל הרה"צ ר' ישראל פאלאצקער. והמשיך כ"ק אדה"ז, חשתי פן יבוא הרה"ק ר' אברהם ויציע לי שאשאר גם אני פה, ומשום זה ציוויתי לנסוע במהירות מבלי לעצור.

ולכאורה צריך תיקון שהרי ידוע שר' אברהם המלאך הקדוש נסתלק כמה שנים לפני ר' ישראל מפאלאצק כמ"ש באג"ק מאת כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ ח"ג עמ' קסג, וז"ל "שנשיאת ר' אברהם המלאך לא האריך ימים ובערך לא יותר משתי שנים, ובשנת תקל"ה נסתלק הרה"ק כו'[ר"א] המלאך הקדוש", ע"כ.

וידוע שר' ישראל מפאלאצק עלה לאה"ק עם חבריו הצדיקים ר' מ"מ מוויטעבסק ור' אברהם מקאליסק באדר תקל"ז כמו שמובא בלקו"ד עמ' רפ, רפה ועוד מקומות.

[להעיר שר' ישראל מפאלאצק נסתלק בין שנת תקמ"ב ותקמ"ד עי' בהערות ומקורות באג"ק אדה"ז ח"א עמ' תיז ותיח.]

ובס' התולדות (מהדורת תשמ"ו) ח"ב עמ' 349 מביא בשם בית רבי שבה' אלול תקל"ז הגיעו החסידים לאה"ק בראשותם של ר' מ"מ מוויטעבסק ור"א מקאליסק ור' ישראל מפאלאצק.

העולם החסידים לא יכלו לעסוק במו"מ כו' ולכן שלחו את הר"י מפאלאצק חזרה לחו"ל בשליחות מצוה לקבץ כספים עבור מחייתם. ר' ישראל נסע לקושטא כו' ומשם לרוסיא ובמשך כמה שנים התעסק עם רבה"ז ור' י"ד המגיד מליובאוויטש, בסדר מעמדות. ר' ישראל רצה לחזור לאה"ק אך לא אסתייע מילתא ונפטר בפאסטוב מקום מנוחת ר' אברהם המלאך בן הה"מ ונקבר לידו ממש. וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות