E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תצא - תשס"ו
שונות
ב' תיקונים בספר נשיאי חב'ד ובני דורם
הת' לוי יצחק ליין
תלמיד בתו"ת מאנטרעאל

א. בספר נשיאי חב'ד ובני דורם מאת הר' א.י.ח. (תשל'ב) עמ' 18 מביא שפעם אחרי הסתלקות הר' המגיד, למד רבינו מפי ר' אברהם [המלאך] וכשהלך ממנו יצא ר' אברהם ללוותו, כשעלה רבינו [הזקן] על העגלה אמר המלאך לעגלון: יש להכות הסוסים עד שיחדלו מלהיות סוסים . . רבינו כששמע זאת נתעכב עוד ללמוד משיחת חולין זו , דרך בעבודה.

ונראה דצריך תיקון:

א) בלקו'ש ח'ד (לפרקי אבות) עמ' 1148 כ' המאמר אשר קיבל אדה'ז מר' אברהם המלאך ומביא הסיפור שם כו' ואינו מביא שזה הי' אחרי הסתלקות הר' המגיד, ומציין שם בהערה 45 ללקוטי דיבורים דף ל' ע'א, ושם: באחד הפעמים בחיי הה'מ בעלמא דין, אשר כ'ק רבינו הזקן הי' מוכן לנסוע ממעזריטש לביתו הלך הר' המלאך ללוותו ואמר להבע'ג הך הסוסים עד שיתבטלו מסוסיותם (בנ'א הך הסוסים עד שידעו שהם סוסים).

ב) באג'ק מאת כ'ק אדמו'ר מהוריי'ץ נ'ע חי'ד עמ' תמ: אדה"ז בנסעו בפעם הב' ממעזריטש . . פנה ר' אברהם אל העגלון ויאמר הך הסוסים כו'.

ג) בסה'ש תרפ'ז עמ' 152: אשר באחד הפעמים שכ'ק רבינו הזקן הי' אצל כ'ק מורו המגיד.

במעזריטש והגיע המועד שהי' צריך לנסוע לביתו, הלך המלאך הקדוש ללוותו וכשקרב כ"ק אדה"ז לעלות על העגלה אמר המלאך הקדוש אל בהע"ג הך הסוסים כו'.

וידוע ומפורסם שנסתלק הה"מ בעיר אניפאלי!

ומה שהמחבר מביא בתור מקורו, שם הערה 11: על כך בארוכה בלקו"ש ל[פרקי] אבות, וברשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ הובא בספר התולדות רבינו.

צריך תיקון:

א) שבלקו"ש אינו מביא שאירע אחרי הסתלקות הה"מ כנ"ל.

ב) מה שהביא מס' התולדות צ"ע שבהרשימה (שם) עמ' קסט כ' עוד כשהי' אצל מורו ורבו הק' המגיד ממעזריטש . . ופעם כשנסע אדה"ז לביתו הלך המלאך הקדוש ללוותו . . ויפנה המלאך הקדוש אל בהע"ג ויאמר "הך הסוסים כו'" כשמוע רבה"ז את דברי המלאך הקדוש אל בעה"ג חזר ויתעכב עוד איזה זמן במעזריטש.

ושם (ס' התולדות) עמ' שסד, מביא שהסיפור הי' אחרי הסתלקות הה"מ ואינו מציין שם לשום רשימה (ולכאורה זה ג"כ צריך תיקון לפי כל הנ"ל).

ב. בספר הנ"ל עמ' 19 מביא שפעם הניח הסבא משפאלי ידו על לב רבינו הזקן והי' רביה"ז אומר שמאז נתחמם לבבו. ומציין שם בהערה 15 ל"היום יום". אבל בהיום יום שם י"ד טבת כ' הסבא משפאלי הי' איש נלהב מאד . . בבקורו בליאדי אצל רביה"ז שנת תקס"ט או תק"ע, סיפר (הסבא משפאלי), אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט והניח ידו הקדושה על לבי ומאז חם לי.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות