E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישב - חנוכה - תשס"ו
שונות
האם נשים שוות לאנשים בקדושתן [גליון]
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - לונדון, אנגלי'

בגליון תתקח (עמ' 138) עמדתי להעיר על מ"ש בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' מט בעניין פטור נשים ממצוות עשה שהזמ"ג, ש"צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים, דלענין הקדושה שוות לאנשים לעניין שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציווי המצות . . ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה להקל לנשים כדלעיל ולא מצד גריעותא ח"ו",והערתי מהא דתנן במסכת הוריות (פ"ג מ"ז): "האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבדה". ובפירוש המשנה להרמב"ם שם ביאר בזה"ל: "כבר ידעת שהמצוות כולן מחויבות לזכרים, ולנקיבות מקצתן, כמו שהתבאר בקידושין [פ"א מ"ט], והרי הוא מקודש ממנה, ולפיכך קודם להחיות". וכ"כ בפירוש הרע"ב ובט"ז יו"ד סי' רנב סק"ו.

ובגליון העבר (עמ' 79) יצא הרב א.י.ה.ס. להצדיק את דברי האג"מ, וז"ל: "ובאמת מה שאמר האגרות משה דלענין הקדושה שוות נשים לאנשים זהו באמת המסר שאנו שלוחי הרבי [זי"ע] מוסרים לכל הבעלי תשובה. אבל האמת הוא שמבואר בחסידות במקומות אין מספר שנשים מקושרות יותר למלכות ואנשים מקושרים יותר לז"א וידוע שיש יותר גלוי אור בז"א מהאור שיש במלכות וע"כ כותבים המאמרים הנ"ל שיש יותר קדושה באיש מבאישה, אבל ביחד עם זה מבואר בחסידות בכמה מקומות שיש במלכות בהעלם, יותר מכח האין סוף אשר יש בז"א . . ומכל זה מובן שיש מקום לומר דלענין הקדושה שוות נשים לאנשים". עכת"ד.

והנה לפני שאבהיר את כוונת הערתי על דברי האג"מ, אענה ואומר, דלא זכיתי להבין מאי שייטי' דבעלי תשובה להכי, דממנ"פ, אם אמיתתה של תורה הוא כדברי האג"מ, הרי הוא שוה לכל, צדיקים גמורים ובעלי תשובה, ואם האמת הוא שלאנשים יש קדושה יתירה מקדושתן של נשים, הרי פשוט שאי אפשר למסור מסר המכחיש את מ"ש בתורה שבע"פ בפירוש, וכמבואר בארוכה גם בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ב סנ"א [ולשיטתי' זהו יסוד איסור חנופה, ע"ש בארוכה].

גם מ"ש הרב הנ"ל לתרץ את דברי האג"מ עפמ"ש בספרי קבלה וחסידות, הנה לענ"ד צע"ג אם אפשר להעמיס כן בכוונת האג"מ כי כל המעיין בספרי הגרמ"פ ['דברות משה', 'אגרות משה' ו'דרש משה'] יראה שאין לו עסק בנסתרות, וכל דברים בנויים על אדני הש"ס והפוסקים, וע"כ רחוק מאד לומר שבמ"ש באג"מ "דלענין הקדושה שוות לאנשים" כוונתו מצד מעלת ספירת המלכות אשר יש בה "יותר מכח האין סוף [מ]אשר יש בז"א".

אמנם גם לו יהא כדבריו, שדברי הגרמ"פ מיוסדים על תורת הסוד, מ"מ לא העלה ארוכה לשאלתי, וכפי שיתבאר.

הנה דברי הגרמ"פ מוסבים על זה שהתורה ריבתה לאנשים מצוות יתירות, ועל זה הוא שכתב ש"צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים", ועוד הדגיש "דלענין הקדושה שוות לאנשים לעניין שייכות החיוב במצות . . ולא מצד גריעותא ח"ו".

והנה גם את"ל שיש לנשים מעלה יתירה על האנשים מצד שרשן, מ"מ מהא דאיתא במשנה והובא להלכה למעשה, הרי ברור לפענ"ד ד"לענין שייכות החיוב במצות" יש לאנשים קדושה יתירה, ואפילו את"ל שאין פטור הנשים ממ"ע שהז"ג בגלל "שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים", מ"מ הרי סוכ"ס לאחרי שבפועל נתחייבו האנשים במצוות יתירות, הרי "לעניין הקדושה" הקשורה למצוות אין הנשים שוות לאנשים, [וכמו שאין הישראל שווה ללוי ואין הלוי שווה לכהן וכו'], ואשר ע"כ הוא דקיי"ל במצב דפקו"נ, שבכה"ג שאין אפשרות להציל את שניהם, יש להציל את האיש ולא את האישה.

ויש להוסיף, דלמרות המבואר בדא"ח בעניין שרש הנשים לא מצינו בשום מקום דין קדימה לאנשים [היכא דהסכנה או הצער וכיו"ב שוה בשניהם] , ובעולם הזה הגשמי, עולם ההלכה, האנשים קודמין לנשים מצד קדושתן.

סוף דבר: דברי האג"מ לא זכיתי להבין, וה' יאיר עינינו בתורתו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות