E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
השכינה למעלה מראשותיו של חולה
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין נ.י.

ברש"י פרשתנו על הפסוק וישתחו ישראל על ראש המטה מביא שמכאן אמרו רז"ל ששכינה מראשותיו של חולה. [וכבר הקשה השפ"ח דלכאורה כאן עדיין לא הי' יעקב חולה. ותירץ מה שתירץ]. ולהלכה נפסק בשו"ע יו"ד סשל"ה (ס"ג) שהמבקר את החולה לא ישב על כסא מטה או ספסל משום שהשכינה מראשותיו, ובהגהת הרמ"א (מהב"י ועוד) שזהו דוקא כשהחולה שוכב על הארץ שאז היושב גבוה ממנו אבל כששוכב על המטה מותר לישב על כסא וספסל.

ושמעתי שואלים מה הדין אם יש שתי מטות אחת על גבי חברתה (הנק' בלעז באנק-בעד), אם אפשר לשכב על המטה העליונה כאשר החולה שוכב במטה התחתונה.

ואולי יש לדייק בלשון השולחן ערוך "המבקר את החולה לא ישב כו'", שדוקא מי שבא למטרת ביקור חולים אז בהתייחסו אל החולה צריך לכבד את השכינה השרוי' למעלה מראשותיו, אבל מי שדר בלאו הכי עם החולה, ואין ישיבתו שם בתור יחס לחולה אולי לית לן בה. וצ"ע בדבר*.


·) *הערת המערכת: נראה דכיון ששם הוא מקום קבוע לישון, לית בי' משום גבהות לגבי מקום השכינה, וע"ד המבואר בשו"ע אדה"ז סי' צ סעי' א לגבי שלא יעמוד ויתפלל במקום גבוה לפי שאין גבהות לפני המקום, דבש"ץ דכוונתו להשמיע לציבור, עיי"ש, ועד"ז הכא, ובפרט לפי טעמו של המאירי (נדרים מ,א) מפני שהחולה מהרהר בליבו תשובה ומתפלל בכל ליבו וכשרואה זה יושב במקומות הגבוהים מתיאש מן התפלה כו', וראה ציץ אליעזר רמת רחל סי' י סק"ד שהמאירי מפרש דלכן שכינה שרוי' למעלה ממטתו של חולה מפני שדרכו של חולה להרהר בתשובה וכו' ועי"ז שישב במקומות הגבוהים יתייאש החולה מן התפילה ויגרום להסתלקות השכינה עיי"ש, הנה בנדו"ד שהוא מטה קבוע כו' לית לן בי'.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות