E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשנ"ט
שונות
הערה בסליחות דעשרה בטבת
הרב אפרים פיקרסקי
מנהל – בהמ"ד

בהפיוט "אבותי כי בטחו" בסליחות לעשרה בטבת, ראשי החרוזים הם:

אבותי, בעשירי, ראשית, אלקים הביא, מיושבי (ר"ת אבראם);

יפיפית, צדיק, חזק, קמי (ר"ת יצחק);

אמרו, פצעי, רחום, י(דוד), מיגון (ר"ת אפרים).

הנה רואים שהקבוצה אמצעית ר"ת רצחק, ור"ת של הקבוצה האחרונה הוא אפרים, ור"ת של קבוצה הא' הוא אבראם. ואולי היה צ"ל הנוסחא הביא אלקים, או האלקים הביא, ואז היה ר"ת אברהם. אבל מה שאינו מובן כ"כ מהו ההמשך של השמות אברהם יצחק אפרים.

שוב ראיתי בסדור אחר (לא מנוסח חב"ד) וכתוב שם על הפיוט הזה "שם המחבר בראשי החרוזות אברהם יצחק אפרים חז"ק".

ואח"כ ראיתי בסידור אוצר התפילות שאכן כתוב "האלוקים הביא".

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות