E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשנ"ט
לקוטי שיחות
נס חנוכה בשמן טהור
הרב יעקב משה וואלבערג
ר"מ בישיבה

בשיחת נר ג' דחנוכה תשי"ד (שי"ל לאחרונה) מבואר דבאמת לא הי' הכרח שיהי' נס דשמן דהא טומאה דחוי' בציבור. וההסברה הפנימית בזה שאפשר טומאה בציבור הוא - שקדושת עם ישראל (צבור) היא למעלה מענין הטומאה והטהרה. ורק מכיון שאז היו צריכים לחנך את המשכן ואת המנורה כדי להראות חיבתן של ישראל, עשה הקב"ה את הנס.

ובסעיף ד' שם מביא שיש מתרצים דהסיבה דהיתה צריכה להיות בשמן טהור הוא בגלל דע"י הדלקה זו חינכו את המנורה דהי' מנורה חדשה ואף שטומאה דחויה בציבור, זהו רק מצד דין עבודה שבהדלקת הנרות אבל מכיון שאם השמן הי' טמא - הי' מטמא המנורה, ולא מצינו שאפשר לחנך כלי בביהמ"ק בזמן שהוא טמא.

אבל הרבי אינו מקבל התירוץ, דהא כיון דהיו טמאי מתים א"כ בלאה"כ מצאו עצה שהמנורה לא תקבל טומאה עי"ז שעשו אותה של עץ ואף שכלי עץ שיש לו בית קיבול מקבל טומאה המנורה הי' דינה ככלי עץ העשוי לנחת "כמ"ש הראב"ד ש"ילפינן משולחן של מקדש ומנורה שהקשו עליהם כלי עץ שעשוי לנחת הוא" לפי שאסור לטלטל את המנורה כמו שאסור לטלטל את השלחן כי בשלחן נאמר "תמיד" ועד"ז במנורה כיון דכתיב "ואת המנורה נוכח השלחן" כמאן דכתיב בה תמיד דמי".

והנה יש להעיר, דהנה בגליוני הש"ס (נסמן בהערה 13) מסביר למה הי' הכרח שיהי' שמן טהור דוקא דכיון דהדלקת המנורה הי' גם משום חינוך א"א לחנך בשמן טמא דאף דטומאה הודחה בציבור זהו דוקא לעבודה אבל לחנך א"א בשמן טמא. ועל הסבר זה א"א לשאול מהא דמנורה הוי כלי עץ העשוי לנחת דהא לא משום טומאת המנורה אתינן עלה אלא משום טומאת שמן. דלפ"ז אזיל להו יסוד המבואר שם דכל הנס הי' כדי להראות חיבתן של ישראל.

והנה, נוסף לזה שאין קושיא דמה"ת שהרבי מקבל הסברא דא"א לחנך עם שמן טמא, י"ל עוד יותר דלפי הביאור בהשיחה א"א לומר ביאור הנ"ל, דהנה לכאורה ביאור זה מתאים אי נקטינן שטומאה הודחה בציבור והיינו שסו"ס אינו כדבעי, אבל אי נקטינן שטומאה הותרה בציבור, א"כ לכאורה כיון דעבודה זו היא עבודה באופן של לכתחילה ממש א"כ למה לא יוכלו לחנך את המזבח או המנורה עי"ז.

ועפ"ז אולי י"ל, דהנה לעיל ביאר הטעם הפנימי על הדין דטומאה דחוי' בציבור שהוא משום שהצבור הוא למעלה מענין הטומאה, ולכאורה ביאור זה מתאים עם הא דטומאה הותרה בצבור ולא עם הודחה, ואף שהלשון בהשיחה הוא "דחוי'" מ"מ לכאורה מהביאור הפנימי יוצא דכשעושים עבודה בצבור אף שהוא בטומאה הוא באותו אופן ממש כמו בטהרה, דלגבי צבור אין הטומאה תופס מקום.

ולפ"ז, לפי הביאור בשיחה א"א לקבל ביאור הגליוני הש"ס הנ"ל, דעבודה בטומאה אינה יכולה לחנך היינו שאינו עבודה בשלימותה אלא רק דכשהכלי טמא א"א לחנכו. וע"ז ביאר בהשיחה דא"א לומר דהמנורה דינו ככלי עץ העשוי לנחת.

והנה בפשטות יוצא מהנ"ל דלשיטת הראב"ד עכ"פ, אם המנורה היתה מעץ דינה ככלי עץ העשוי לנחת ומשו"ה לא היתה יכולה לקבל טומאה.

ולכאורה צ"ב דהנה בגמ' חגיגה (כו,ב) שמביא הראב"ד הנ"ל מבואר בהמשנה שאחר הרגל היו מטבילין כל הכלים במקדש דשמא נגעו בהם ע"ה בתוך הרגל "ואמרין להם (לכהנים ע"ה. רש"י) הזהרו שלא תגעו בשלחן". והיינו שאף שכל הכלים הטבילו אבל השלחן היו נזהרין שלא לטמאותו.

וע"ז מקשה בגמ' מהו הטעם שבמשנה מוזכר רק הזהרו בשלחן ובברייתא מוזכר גם מנורה, ומתרצת הגמ': שלחן כתיב בי' תמיד מנורה לא כתיב בי' תמיד. ותנא דהברייתא סבר דכיון דכתיב ואת המנורה נוכח השלחן כמאן דכתיב בה תמיד דמי.

וברש"י מבואר, דבשלחן הפי' "תמיד" שצ"ל הלחם על השלחן כל הזמן ממש ומשו"ה אם יטמאו את השלחן ויצטרכו להטבילו אותו זמן לא יהי' הלחם על השלחן אבל במנורה (אף דשם ג"כ כתוב תמיד) מ"מ אין הפירוש דצריך שיהא מודלק תמיד אלא רק דכל יום ידליקו ותמיד פירושו בעולת תמיד (ועי' בתוס' שם).

והנה בהמשך לזה שואלת הגמ' - דלמה צריך ליזהר לא לנגוע הא כלי העשוי לנחת הוא, וע"ז מתרץ הגמ' דכיון דהיו מוציאים השלחן בימי הרגל להראות לישראל הנס שאירע בלחם הפנים משו"ה לא מקרי השלחן כ"ע העשוי לנחת.

והנה, ברש"י מבואר דנקט דשאלת הגמ' הוא רק על השלחן והטעם הוא לכאורה פשוט דהא המנורה הי' של מתכות - ואף שלמ"ד אחד המנורה של חשמונאים הי' של עץ. אבל א"א להקשות על סתם ברייתא שכתוב שהיו אומרים הזהרו שלא ליגע במנורה דהא אפשר לתרץ בפשטות דקאי ברוב הזמן שהי' המנורה של מתכות.

אבל הראב"ד מביא קושית הגמ' - והא כלי עץ העשוי לנחת הוא - שזהו המקור לדין הזה שכלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה והוא מביא שהקושיא הוא בין אמנורה ובין אשלחן והיינו שהקושיא היא על הברייתא דאמרו להזהר בין בשלחן בין במנורה אבל לכאורה א"כ צ"ב מאי מתרץ הגמ' על השאלה ממנורה דהא רק על השלחן תירצה הגמ' שכיון שהראוה לעולי רגלים שוב אין דינו ככלי עץ העשוי לנחת.

וע"כ צ"ל דלשיטת הראב"ד תירצה הגמ' גם השאלה דמנורה ואו שגם המנורה נכלל בכלל הכלים שהוציאו להראות עולי רגלים, או אפשר שכשהוציאו השלחן שוב לא הוי איסור להסיר המנורה כיון דלא הוי נוכח השולחן א"כ שוב לא הוי בכלל כלי עץ העשוי לנחת וא"כ איך אפשר לומר שלא נטמא כיון דהוי ככלי עץ העשוי לנחת.

בקיצור, בהשיחה מובא שיטת הראב"ד שהמנורה נק' כלי עץ העשוי לנחת, ומשו"ה לא מקבל טומאה ולכאורה בהראב"ד מבואר ששאלת הגמ' היתה גם על המנורה אבל לפי"ז לכאורה תי' הגמ' שלא הי' עשוי לנחת כיון דהיו מראין אותן לעולי רגלים.

ואולי י"ל דהנה בביאור תנא דברייתא דהיו אומרין ג"כ היזהרו במנורה, תירצה הגמ' "כיון דכתיב ביה נוכח השלחן כמאן דכתיב בה תמיד דמי" פירש"י בד"ה נוכח "כל זמן שהשלחן שם תהא מנורה נוכחו", והיינו שאין הפי' דלתנא דברייתא יש חיוב שיהא המנורה דולק כל הזמן ע"ד שבשלחן שצ"ל עליו הלחם הפנים כל הזמן, אלא במנורה יש דין מיוחד שצריך לישאר שם כל הזמן וממילא אסור לטמאו דאז יהיו מוכרחים להוציאו.

ולפ"ז נמצא שהי' דין מיוחד במנורה שהי' אסור להוציאו ממקומו מצד שצ"ל לנכח השלחן ולפ"ז נמצא דלשיטת רש"י לא היתה קושיית הגמ' ממנורה וי"ל בפשטות משום דלא הוי כלי עץ א"כ גם לא תירצו הקושיא וא"כ נמצא דלו יצוייר שהי' המנורה של עץ הי' דינו ככלי עץ העשוי לנחת.

אבל לשיטת הראב"ד כיון דהקשה הגמ' גם ממנורה ג"כ תירץ, דכיון דאפשר להזיז השלחן כמו"כ אפשר להזיז המנורה וא"כ אין המנורה כל"ע העשוי לנחת כמו השלחן.

והנה, אדאתינן להכא שיש מח' בהבנת הלימוד דמנורה משולחן "דכיון דכתיב ואת המנורה נוכח השולחן כמאן דכתיב בה תמיד דמי". דברש"י פי' דהלימוד דתמיד הוא שצריך לישאר במקומה. ולכאורה יש ללמוד דהלימוד הוא כפשוטו, שדין מנורה הוא כמו בשולחן שחייב להיות דלוק תמיד. ועפי"ז אולי י"ל שזהו יסוד שיטת הרמב"ם הידוע שהמנורה צ"ל דלוק תמיד.

והנה הרמב"ם (ביאת מקדש ט,ז) פסק שזר מותר לכתחילה להדליק המנורה וע"ז השיג הראב"ד "הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן אלא שאם הדליקן כשרות".

והכס"מ ביאר שיטת הרמב"ם דכיון דלאו עבודה היא מישרא נמי שרי כמו שחיטה. ולכאורה צ"ב מהו הסברת שיטת הראב"ד דרק בדיעבד מותר לזר להדליקו ומאי שנה משחיטה.

ואולי י"ל דהראב"ד (דלא ס"ל כהרמב"ם דהמנורה צ"ל מודלקת כל היום) ס"ל דהלימוד דתמיד במנורה הוא שאסור להזיז המנורה מכנגד השולחן (כפרש"י הנ"ל) כיון שאסור לזר ליכנס למקדש, והא דזר מדליק המנורה הוא בהציור ברמב"ם הנ"ל "שהיטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ" משו"ה זהו דוקא בדיעבד שהוציאן בחוץ אבל לכתחילה אסור להוציאן בחוץ. וא"כ הרמב"ם והראב"ד לשיטתם אזלי, לשיטת הראב"ד הלימוד משלחן למנורה הוא לענין דאסור להוציאו כרש"י, א"כ אין להדליק המנורה כל הזמן. אבל להרמב"ם דהלימוד הוא כפשוטו, שמנורה דינו כשלחן, שצריך להיות מודלק כל הזמן אין איסור להוציא המנורה וממילא מותר לזר להדליקו לכתחילה.

לקוטי שיחות
ציור המנורה לפי דעת הרמב"ם
הרב ברוך אלכסנדר זושא ווינער
ר"מ בישיבת תות"ל – חובבי תורה, שליח בברייטאן ביטש

בלקו"ש חכ"א ע' 168 מובא מש"כ הרמב"ם דקני המנורה היו באלכסון, ובהמשך לזה כתוב שאין ללמוד מציור המנורה אשר בשער טיטוס משום דכוונת הרומאים הי' להראות נצחונם ושליטתם על היהודים ולכן עשו המנורה בצורת חצאי קשת, עיי"ש בארוכה.

לפני כמה שנים כתבו לכ"ק אדמו"ר שנמצא ציור מהמנורה בחצאי קשת מתקופה קודמת לזמן החורבן, וגם נמצא מנורה בחצאי קשת מצויר במטבע מזמן הבית שטבעו אחד ממלכי החשמונאים. ומצאו ג"כ בחפירות בבהכנ"ס ישן באה"ק תובב"א מתקופה קודמת וכן בקברים ישנים בכ"מ באה"ק נמצאו ציור המנורה בחצאי קשת, ומצורף להשאלה נשלחו גם התמונות מכל הנ"ל.

מענתו הק' היתה: "אין בזה כדי לחלוק על פס"ד ברור (בנוגע לעת"ל) דהרמב"ם".

על ההצעה להביא מטבע הנ"ל להראות להרבי, ענה: "לא כדאית הטרחה". כשרצו ליישב שהטעם שהיהודים (גם) בזמן הבית נהגו לצייר המנורה בחצאי קשת הי' בכדי לשנות מהציור של המנורה במקדש ע"ד הדין דלא יעשה בית כתבנית היכל כו', כתב כ"ק אדמו"ר: "א"כ למה לא מוזכר פס"ד שכותבו בכל מקומות הנ"ל".

עוד כתבו דאולי הי' בזה שינויים או מחלוקת גם בזמן הבית, ענה כ"ק אדמו"ר: יאמר זה כשימצא סברא זו באיזהו מקומן". עכלה"ק במענה להנ"ל.

ויש להעיר בכ"ז ובפרט במש"כ הרבי בחצע"ג "בנוגע לעת"ל" דמשמע שאפשר לפרש דהרמב"ם שכוונתו הוא שכן צ"ל צורת המנורה אבל לאו דווקא שכן הי' בעבר*. אבל א"כ צ"ע למה ישתנה הצורה, וכבר שלל בסוף מענתו סברא לומר שיש שינויים בזה.


*) הערת המערכת: נ"ל דהכוונה במ"ש בנוגע לעת"ל הוא, שהפס"ד ברור הוא בנוגע לעת"ל, כי בנוגע לעבר אין שייך פס"ד, אבל לא שאפשר לחלק בין לעת"ל לאיך שהי' בעבר.

לקוטי שיחות
מתוך שלא לשמה יבא לידי לשמה
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק ת"ו

איתא בלקו"ש חלק ז (ע' 102): שאדה"ז פוסק בין בנגלה דתורה [בהל' תלמוד תורה פ"ד ה"ג] בין בפנימיות התורה [תניא ספל"ט] בנוגע לכאו"א מישראל יהי' מי שיהי', שבודאי סופו לעשות תשובה – "כי לא ידח ממנו נדח". וכ"ה בלקו"ש ח"י (ע' 2). - ובחלק י (ע' 216): "איך שמתאמתת הבטחת אדה"ז (תניא ספל"ט) ועד כדי כך שהביאה הלכה למעשה בהל' ת"ת פ"ד סוס"ג, דבל ידח ממנו נדח כפשוטו ממש וכו'".

ומעיר הגה"ח הרב מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א (רבה של כפר חב"ד) ב"כפר חב"ד" (גליון 835 ע' 33): ש"אעפ"י שבהפנים השו"ע לא הכריע אדה"ז בהדיא פסק הלכה בין הדיעות, מ"מ כותב כ"ק אדמו"ר שאדה"ז פוסק כדיעה הב'. ע"ש.

ונראה לבאר למה נקט כ"ק אדמו"ר זי"ע שאדה"ז פסק כדיעה הב', וז"ל רבינו הזקן שם: "ולא אמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה אלא כשמקיים המצות שלומד בתורה, רק שאינו לומד ומקיים לשם שמים אלא מיראת העונש בעולם הבא או אפילו בעולם הזה, או מאהבת השכר לקבל פרס בעולם הבא, או אפילו בעולם הזה עושר וכבוד של משמאילים בה הניתן מן השמים, או אפילו ליקח לעצמו כבוד וגדולה שיקראוהו רבי ויהיה ראש ישיבה.

"אבל אם אינו מקיים מה שלומד נקרא רשע, ועליו אמר הכתוב ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי וגו'. וכל תלמיד חכם המזלזל במצות ואין בו יראת שמים הרי הוא כקל שבצבור וגרוע מעמי הארץ, שזדונות נעשים להם כשגגות ולזה נעשים שגגות כזדונות. ועליו אמרו חכמים לא זכה נעשית תורתו לו סם המות.

"ויש אומרים, שאעפ"כ לעולם יעסוק אדם בתורה, כי מתוך שלא לשמה יוכל לבא לידי לשמה, ללמוד על מנת לשמור ולעשות, שהמאור שבה מחזירו למוטב, כמו שאמרו חכמים על פסוק אותי עזבו ותורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה היה מחזירם למוטב.

"וכך אמרו חכמי הקבלה שכל התורה ומצות שאדם עושה בעודו רשע, אף שמוסיף כח בקליפות לפי שעה, מכל מקום כשיחזור אחר כך בתשובה בגלגול זה או בגלגול אחר, כמו שכתוב כי לא ידח ממנו נידח אזי מוציא מהקליפה כל התורה והמצות וחוזרים לקדושה בחזרתו. ולפיכך אין לו למנוע מלעסוק לעולם", עכ"ל.

והנה בדיעה הב' מסיים רבינו הזקן (בהוספה): "ולפיכך אין לו למנוע מלעסוק לעולם", ולגבי הדיעה הא' מסיים רק: "ועליו אמרו חכמים לא זכה נעשית תורתו לו סם המות", ולא מסיק "ולפיכך יש לו למנוע מלעסוק עד שיחזור בתשובה", וי"ל דבזה מרמז אדה"ז שדעתו למעשה כדיעה הב', שאין למנוע מלעסוק בתורה לעולם. ולפי זה מובן למה כ"ק אדמו"ר אומר שאדה"ז פוסק כדיעה הב'.

אגב: לקמן בהי"ד כ' אדה"ז: "ואעפ"כ, מי שאין לו יראת שמים לדבר שמם אלא להתגדל או להתפרנס מוטב שיעסוק בתורה שלא לשמה משיתבטל ויפרוש, כי מתוך שלא לשמה יבא לשמה, כמ"ש למעלה" עכ"ל [והיא כאן בה"ג].

ולא כותב כמו כאן "אין לו למנוע" אלא בלשון חיובי "מוטב שיעסוק בתורה", כי כאן מדובר ברשע שאין מקיים מה שלומד, לכן א"א להמליץ עליו באופן חיובי שילמד, משא"כ בהי"ד מיירי שמקיים מה שלומד אלא שלא לשמה, לפיכך ממליץ בלשון חיובי "מוטב שיעסוק".

ולפ"ז יבואר עוד שינוי, דבה"ג נאמר: "כי מתוך שלא לשמה יוכל לבא לידי לשמה", ובהי"ד נאמר: "כי מתוך שלא לשמה יבא לשמה", וצ"ל למה כאן נאמר "יוכל" ושם לא?

אלא כיון שבה"ג מיירי ברשע שאינו מקיים מה שלומד ו"אף מוסיף כח בהקליפות לפי שעה", א"כ בגלל הריחוק כ"כ נאמר רק "יוכל", משא"כ בהי"ד שלא מיירי ברשע שאינו מקיים מה שלומד, לפיכך לא נאמר "יוכל", כי קרוב הדבר שיבא לידי לשמה.

לקוטי שיחות
האוחז ס"ת ערום
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר, בעלוויו, וושינגטון

בלקוטי שיחות חכ"ג (חוקת א עמ' 141) מאריך רבינו לבאר מאמרו של ר' פרנך בסיום מס' מגילה כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום. ומבאר שם גדר העונש בזה. וכן ג' סברות בגדר מטפחת ס"ת.

ולהעיר דהתוס' במס' שבת (יד, א ד"ה האוחז) כתבו: "קצת משמע דלאו דוקא ספר תורה דהא כל כתבי הקודש תנן במסכת ידים שמטמאין את הידים". והעתיקו הרמ"א להלכה (או"ח סי' קמז ס"א) וכ' "ולא נהגו כן. וטוב להחמיר אם לא נטל ידיו, ובס"ת אפי' בכה"ג אסור".

וכמדומה שממהלך השיחה ביאור רבינו מתאים רק עם דין מטפחת בספר תורה אבל לא בשאר ספרי קודש.

ומתאים הוא עם דברי הנודע ביהודה (שו"ת או"ח סי' ז) שכ' דמדברי הרמב"ם בה"ט מהל' שאר אבות הטומאה ה"ה מוכח דדינו של ר' פרנך לא שייך רק בס"ת. "והא דכתבי קודש מטמאין את הידים לאו משום דר' פרנך הוא אלא להעמיד גוף גזירת הספרים שפוסלים את "התרומה" עי"ש במה שביאר. וראה ג"כ שו"ת רעק"א או"ח סי' צח שנשאר בצ"ע על הרמב"ם שהשמיט טעמא דר' פרנך, ורעק"א לדעתו שדינא דר' פרנך הוא בכל כתבי קודש ע"ש שביאר כן בדין מזוזה.

בהשיחה שם ס"ג כ': "בפשטות יש לומר, אז "כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום" איז ניט סתם אן עונש, נאר המסובב פון דער אחיזה. בל' אחר – אן עונש מדה כנגד מדה", עי"ש הביאור.

ולהעיר מלשון הריטב"א שבת יד,א בקושיית הגמ' נקבר ערום ס"ד "תימא מאי קשיא לי' דאה"נ מדה כנגד מדה" עי"ש מה שתי', אבל עכ"פ מפורש בלשונו שנקבר ערום הוא מצד מדה כנגד מדה, וק"ל.

ומענין לענין באותו ענין, כ' רעק"א שם בתשובה "והך מלתא גופא להניח ידו על המזוזה אין לו מקור בש"ס רק בש"ע (סי' רפה) בהגה"ה בשם מהרי"ל". ולכאורה צ"ע מאי כוונתו, דהרמ"א עצמו כ' בהמשך לדברי המהרי"ל "ומוכח בעבודת כוכבים דף יא" והיינו המעשה דאונקלוס הגר שמנח ידיה על המזוזה אפתחא דביתיה וכו', וצ"ע

לקוטי שיחות
העדר שתיית יין דיוסף
הרב שמואל זייאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל – חובבי תורה

בלקו"ש ח"י (ויגש ב) ע' 158 כותב כ"ק אדמו"ר: " . . ע"פ מה שפירש"י לעיל עה"פ "(וישתו) וישכרו עמו - ומיום שמכרוהו לא שתו יין ולא הוא שתה יין ואותו היום שתו" - היינו במשך כ"ב שנים - ומובן שבאם אחיו לא שתו יין כל זמן זה וגם יוסף לא שתה (שמזה מובן שאין זה בתור תשובה, כ"א מפני הצער), על אחת כו"כ שיעקב שהתאבל גו' לא שתה יין כ"ב שנה . . ".

ונראה פשטות הכונה: שהראיה שהעדר השתיה היתה מפני הצער ולא בתור תשובה הוא רק מיוסף, שהרי הא דהשבטים לא שתו יין היה היה אפשר לפרש שהיה בתור תשובה (וזה גם בהעדר שתייתם למשך זמן דכ"ב שנים). אבל מיוסף שהעדר שתייתו (לא היתה בתור תשובה) מובן היתה בתור צער וא"כ מובן שכן הוא גם להעדר שתיית השבטים ובמילא מובן שכ"ש שביעקב היתה העדר שתיית היין.

וכן הוא בפי' התורה לבעלי התוס' מקץ לד,מד טו: "..ואפשר כי הטעם הוא שלא שתו משום ענוי נפש לצרת יעקב. . .". (אלא שכאן כתוב שההעדר השתיה (וטעם ה"עינוי נפש") היתה עינוי לצער וצרת דיעקב. וגם לפי"ז מובן שי"ל דכ"ש יעקב עצמו שהיה מתאבל גו' דלא שתה יין).

ואין להקשות מהא דאיתא בגמ' שבת קלט ע"א (וכן בב"ר פרשה צח כ) דלר' מלאי משום ר"י מגדלאה שהא דיוסף לא שתה יין הוא פי' הפסוק (בראשית מט כו) "ולקדקד נזיר אחיו" דלכאורה משמע מזה (דאין העדר השתיה בתור צער, אלא) דהיתה העדר השתיה מענין הנזירות (ובל' המדרש שם מר' לוי "נזיר ממש.. " -ועיי"ש בפי' מהרז"ו), וראה המהרש"א שם שמפ' שפי' מהיין לפי שקלקול המכירה בא להם ע"י האכילה ושתיה והוא ע"ד הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין והיינו שעניינו דהעדר יין (אינו משום צער, אלא) לפרוש מקלקול כו':

די"ל: א) כ"ק אדמו"ר מפרש בשיחה שם לפי' רש"י בחומש ורש"י מפרש "נזיר אחיו" "פרישא דאחוהי שנבדל מאחיו. . ." (ולא ענין (מדיני) נזירות). והוא ע"ד שבמדרש מביא קודם לזה דיעה ולקדקד נזיר אחיו. "מרחקין אותו אחיו ועשו אותו נזיר...". ולשיטה הנ"ל יפרש העדר שתיית יין משום צער. (ועוד.)

ב) דבזה חולקין ר"י מגדלאה ור"י בר חנינא: לרי"מ דרק יוסף לא שתה העדר שתייתו היה משום ענין הנזירות (ורק הוא הזיר מהיין והם לא הזירו עצמם ממנו אלא שלא נשתכרו). ולריב"ח דגם השבטים לא שתו העדר השתיה היתה משום צער. (ומפרש "נזיר אחיו" נבדל מאחיו וכיו"ב). אלא שזה אינו מעלה ארוכה לפי המדרש שם דמביא בשם ר' לוי שנזיר ממש היה וגם סובר דגם אחיו לא שתו ולא טעמו יין.

ג) ויש לפרש לשיטת המדרש: דמה שכתב "נזיר ממש" (אין הכוונה ענין הנזירות, אלא) הנהגת פרישות נזירות. והוא ע"ד (מובא גם בלקו"ש ח"י ע' 67) פירה"מ (נזיר ד' א) על הפסוק "נזיר אלקים" אשמשון "ענינו פרוש". (ויל"ע לפ"ז מהו הפי' "נזיר אחיו" במה נחשב יוסף יותר "נזיר" משאר אחיו).

לקוטי שיחות
בדין "אסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה" [גליון]
הת' יעקב זייאנץ
תלמיד בישיבה

בגליון ה [תשסג] העיר הת' ש.ז.ד. שי' על מה שהקשה המהרש"א דאיך יכולים לומר דאברהם לא ראה את שרה עד שבא למצרים, והרי אמרו בקידושין מא, א דאמר ר"י אמר רב דאסור לאדם לקדש אשה עד שיראנה. וע"ש מה שתי' המהרש"א. וע' בההערה מה שהקשה על תירוצי המהרש"א. וממשיך ורוצה לתרץ, דהדין דאסור לקדש וכו' הוא רק לאנשים כערכינו ששייך הגזירה דשמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, אבל באברהם שראה הכוונה והתכלית של נישואין (והוא כמו שמבואר בלקו"ש חלק י"ז בביאור מאמר חז"ל שבת קיח, ב "מימי לא קריתי לאשתי אשתי.. אלא לאשתי ביתי, ע"ש. ועי' ג"כ בלקו"ש ח"ה פ' תולדות א ע' 118 הערה 41 שכתוב כן בפירוש) אין מקום לחשוש דשמא יראה וכו' ע"ש. היוצא מכהנ"ל שבאמת לא ראה אברהם את שרה עד שירד למצרים.

ובגליון תשסה ביאר דבריו ע"פ דברי האור יקרות עמש"כ הרמב"ם הל' אישות פ"ג הל' יט "דאין ראוי להאב לקדש את בתו בעודה קטנה" דמשמע דליכא בזה איסור והביא מקור לזה עיי"ש, ועפ"ז כתב הת' הנ"ל דכן הוא גם לגבי הדיון דאין לקדש עד שיראנה והוא באותו הלכה דאין ראוי לקדש בתו קטנה (עפ"ז תי' מש"כ כ"ק אדמו"ר דקאי כפשטות ל' הגמ' ולא למד כהרמב"ם ע"כ) ולכאו' עדיין אינו מתורץ דהרי אם רוצה לפרש הגמ' כהרמב"ם מובן אבל הרי רצה לפרש עפמש"כ בלקו"ש והרי הוא בעצמו כתב דרבינו לא ס"ל מתירוץ זה (דקאי כפשטות ל' הגמ' ולא כהרמב"ם).

והנה גם עמש"כ דהדין דהמקדש וכו' עד שיראנה, אינו איסור והוא רק בגדר ד"עצה טובה" ורצה להעמיס כן בשי' הרמב"ם, הנה ברמב"ם משמע להיפך דכתב בהלכה הנ"ל וז"ל: "וכן האיש אין ראוי לקדש קטנה ולא יקדש אשה עד שיראנה וכו'" דמשמע מזה דאינו רק "עצה טובה" רק דהוא איסור ורק לגבי דין הקודם דאין להאב לקדש בתו קטנה ע"ז ממשיך "וכן האיש אין ראוי לקדש קטנה" דבא בהמשך למה דאין האב ראוי לקדש בתו קטנה ע"ז כתב האור יקרות דהוא רק עצה טובה (דהוא אותו דין דאל יקדש קטנה רק דקודם כתב לגבי האב וכאן כותב גם על האיש), אבל בתוך דין דלא יקדש אשה עד שיראנה דהו"ע בפנ"ע משמע דהוא איסור.

ועיי"ש בגליון הנ"ל שהביא ראי' לדבריו מהב"י וז"ל "ודיקדק הב"י לכתוב אם אפשר לו לקדשה בעצמו לומר דאם א"א כגון שהוא במקום רחוק וא"א לילך למקומה לראותה, לא יניח מלקדש בשביל זה דלא אומר אסור אלא היכא דאפשר" ומזה הביא ראיה דאין איסור לקדש עד שיראנה דהרי בנמצא בריחוק מקום א"צ שיראנה.

ונראה דאינו ראי' דאפ"ל דהב"י רק מגדיר האיסור, דישנה איסור דמשמעותו הוא דאסור לעשות כן, ואם עשה אז עבר על דברי התורה ולזה מסביר הב"י דאיסור זה אינו כן רק דאם אי אפשר אז א"צ שיראנה, אבל זהו רק אם א"א אבל אם אפשר אז ודאי שצריך ולא כמ"ש הנ"ל דמשמע דאין איסור, רק דאיסור זה הוא רק אם אפשר ולכן אברהם שהיה אפשר ודאי שהיה צריך שיראנה.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות