E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשנ"ט
רשימות
הערה ברשימות חוברת קעא [גליון]
הרב בן ציון חיים אסטער
ר"מ בישיבת אור אלחנן חב"ד, ל.א. קאליפורניא

בגליון תשסד העיר הת' פנחס יצחק ראז בענין מה שהדליק כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ח בבית אמו הרבנית, והעיר ממה ששקו"ט בענין זה כו"כ.

הנה יש להעיר גם מסה"ש תרצ"ו- ה'ש"ת ע' 218 אשר מביא מנהגי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בחנוכה, ושם אשר הי' אוכל סעודה אחרי הדה"נ בבית אמו, עיי"ש, והיינו שקבע שם ביתו. ויש לברר אם אכל שם גם בעש"ק [לפני הדה"נ], וע"ע גם בליובאוויטש וחייל' ע' 51 שמסופר שם הנהגת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בחנוכה.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות