E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
ונראה מה יהיו חלומותיו [גליון]
הת' זלמן יחיאל כהן
תות"ל - 770

בגליון ח' תי' הרב י. וו. מה שהקשה הרב וו. ר. ש"ונראה מה יהיו חלומותיו" שהוא דרך בנ"א. ותי' שא"כ הי' צ"ל "ונראה גו'" בהמשך ל"הנה בעל החלומות הלזה בא".

ובאמת כך תי' הרבי בשיחת ש"פ וישב תשל"ה (ומסתמא הרב הנ"ל לא ידע ע"ז שא"כ הי' כותב מקור לדבריו).

ועיי"ש באריכות השיחה. (שיחות קודש תשל"ה ח"א ע' 258).

ולהעיר שהרבי בכלל לא מקשה קושיא הנ"ל, אלא שבאמצע אומר שהוא פי' דחוק עיי"ש באריכות.

[וכאן המקום להעיר (ולהאיר) שיש רשימה של השיחות שלא הוגהו בסוף כרך ה' (דברים) של ביאורים לפרש"י עה"ת. וכ"א יוכל לעיין שם אם הרבי דן ברש"י מסויים שקשה לו.]

(אח"כ ראיתי מש"כ הר' וו. ר. בגליון ט שביאר באו"א.)

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא