E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
אגרות קודש
ספר דעת סופרים על תנ"ך
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע בודאפשט, הונגריה

בקונטרס התוועדות י"ט כסלו תשט"ו (ב) ע' 27 [י"ל ע"י ועד הנחות בלה"ק] נדפס מכתבו של כ"ק אדמו"ר זי"ע להרב ח"ד רבינוביץ בקשר לספרו 'דעת סופרים' על תנ"ך. האגרת נדפס באג"ק ח"כ ע' מט-נ. ובהערה 2 העירו מאג"ק שם ע' רמב בשבח הספר. שני האגרות משנת תשכ"ח.

ויש להעיר מ'שיחות קודש' תשכ"ח ח"א ע' 506 מתוך ר"ד בעת ביקור משלחת דבית יעקב בורו-פארק ס"ה: המליץ בעד ספר דעת סופרים על תנ"ך מאת הרב רבינוביץ, למורים להשתמש בזה.

דא"ג: בקונטרס התוועדות ד' מרחשון תשכ"א ע' 29 [י"ל ע"י ועד הנחות בלה"ק] נדפס מכתבו של כ"ק אדמו"ר זי"ע הערות על ספר בצרפתית בנוגע לברית מילה.

והיה כדאי להוסיף שהאגרת נדפסה באג"ק ח"ג ע' קעד-קעז. וכן גם שהאגרת הנו תרגום חפשי מאידיש ולא מצרפתית.

אגרות קודש
נישואי שני אחים לשתי אחיות [גליון]
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע בודאפשט, הונגריה

ב'הערות וביאורים' גליון ט (תשסז) ע' 34 העירו ע"ד צוואת ר"י החסיד והזהירות בדבריו אשר ציוה.

ולהעיר מ'אגרות קודש' אדמו"ר מהר"ש ע' מז: "…ובפרט כי רוב צואותיו אינו מובן כלל ע"פ ההשגה וההבנה א"כ אין לנו אלא כפי המורה מתוך לשונו שיהי' בדומה ממש, משא"כ שאם חסר איזהו דבר אי"ז בכלל הצואה כלל וכ"ש לפי מה שנת' בתשו' שב יעקב… שזהו רק לזרעו… אמנם י"ל שלא כל הצואות דומות ויש מהם שי"ל שכוונתו לזרעו אבל ענין כזה [עשיית מרחץ וכו'] נ"ל שזהו שוה לכל, והיינו מפני שלכאורה נ"ל שזהו מחמת זוהמת המרחץ, אשר לכאו' אין בזה לחלק בין זרעו לשארי אנשי', ולכן י"ל שגם הש"י והנו"ב הנ"ל יודו שאין צואה זו לזרעו דוקא, וצ"ע".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא