E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשנ"ט
גאולה ומשיח
מולד הלבנה לעת"ל [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

במה שהעיר הת' יי"צ ב. בגליון הקודם לענין מולד הלבנה לעתיד לבוא, דלכאורה אם אור הלבנה יהי' כאור החמה שוב אין צורך למולד, דאין הלבנה צריכה לחמה.

ויש להעיר, דלפי פשוטי המקראות לכאורה לא קשה מידי, דהרי כתיב "ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים", היינו שאור החמה יהי' עדיין חזק הרבה יותר מאור הלבנה, ועדיין יהי' אור בלבנה שתקבל מהחמה, וזה יהי' מדי חודש בחדשו, וזהו ענין מולד הלבנה, דלגבי אור שבעת ימים הרי אור הלבנה דלעתיד שהוא כאור החמה דעתה בטל כאור בפני האבוקה.

ובפשטות יותר, זה גופא שיהי' אור הלבנה חזק יותר לא יהי' אור של עצמה אלא אור שהיא מקבלת מן החמה, אלא שמחמת שהחמה תהי' מאירה באור חזק יותר הרי גם הלבנה תהי' מאירה באור גדול יותר.

אבל צ"ב מהשיחה שהביא הנ"ל (התוועדיות תשד"מ ח"ג ע' 1528).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות