E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשנ"ט
רשימות
קודש הקדשים – קדשי קדשים
הת' שאול רייצס
תות"ל - כפ"ח

ברשימות על התניא פל"ד – מביא על ל' אדמוה"ז … "ומיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קודש הקדשים" – שהל' קדשי קדשים – "כן נמצא בל' חכמים, לדוגמא כו' – שבדוגמאות אלו מוכיח שבל' חכמים "קדשי הקדשים" קאי על הבית שבו היה נכנס כה"ג וכו', אבל בל' מקרא קאי אקרבנות.

וממשיך – קדש קדשים נק' כלי המשכן , וכן קרבנות וכהנים. ו"קדש הקדשים" נק' הן בל' מקרא והן בל' הש"ס אלפנים מהפרכת, חוץ מדניאל שנק' לדעת כמה מפרשים קדש קדשים. ע"כ עכ"פ בקיצור תוכן הביאור.

ויש להעיר בדבר פלא – לפי מש"כ ברשימה מוכח בפשטות שיש חילוק (עיקרי) בין קדש קדשים לקדש הקדשים.

ובלקו"ש ח"ו ע' 181 – מקשה על הא דפירש"י (שמות ל,ו) קדש קדשים – המזבח מקודש כו' – מהא שהל' קדש קדשים כתובה כבר בפרשה שלפנ"ז (שם כט, לז) בשייכות למזבח החיצון, ושם לא פירש"י מאומה, ומוסיף שבפרשת במדבר (ד,ד) אומר רש"י בפשטות שכל כלי המשכן נק' "קדש הקדשים", ומדוע כאן מתעכב רש"י וכותב פירוש.

ובהערה 15 – כותב "דפשיטא שאין לחלק בזה בין "קדש קדשים" לבין "קדש הקדשים" – והיינו שהיה אפשרות לומר שבבמדבר כתוב קדש הקדשים – וממילא אין להוכיח – וע"ז מיד מבהיר שאין לחלק – והוא היפך ממש ממש"כ ברשימה – (ובארוכה) לבאר פרטי החילוקים.

בהערה שם ברשימות – כתבו המו"ל – שגבי קדש קדשים שכולל (גם) מכלי המשכן – הביא רבינו רק דוגמא אחת (שמות כט, לז), ובאמת יש עוד פסוקים – ומביאים ג"כ הפסוק הזה – "קדש הקדשים" – מדוע חשבו שנכלל?

- ואם, זהו דווקא על יסוד ההערה שם בשיחה זו – שאין לחלק בזה בין קדש קדשים לקדש הקדשים – מדוע לא ציין לזה רבינו כשם שציין גבי קדש הקדשים – ורק מדניאל לדעת קצת מפרשים – נק' קדש קדשים וכמו"כ י"ל בשייכות לקדש קדשים – חוץ מבמדבר (ד,ד) שנק' (מכלי המשכן) "קדש הקדשים".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות