E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשנ"ט
שונות
מקומה של הגניזה החרסונית [גליון]
הת' אלכסנדר הפנהיימר
אטלאנטא, גא.

בגליון ט (תשסז) נתקשה הרב מ.מ. שי' איך לתווך הידיעות שבידינו על מקומו העכשוי של אוצר כתבי הגניזה החרסונית: מצד אחד, הר"א שי' חיטריק כותב שבשנת תשל"ו הורה לו כ"ק אדמו"ר זי"ע לחפש את הגניזה בווארשא; מצד השני, במכתב כ"ק אדמו"ר משנת תשי"ד משמע שהכתבים היו כבר אז תח"י. שכ' וזלה"ק "בדעתי להו"ל עוד הפעם את כל המכתבים שנדפסו בהתמים, בהוספת מכתבים חדשים שהרשה כ"ק מו"ח אדמו"ר להדפיסם. . ."

והנה, המעיין במכתב הראשון (מאדר א תשי"ד) של כ"ק אדמו"ר בנדו"ז (נדפסה כהוספה ל"התמים", ומשם חזרה ונדפסה בההוספות לאגרות קודש אדמו"ר הזקן ח"א) יראה שאין כאן סתירה כלל, שכן כתב כ"ק אדמו"ר: "המכתבים שנדפסו בקובץ 'התמים'. . . לא נתנו מכתבי הגניזה עצמם, אלא העתקתם, והיתה מוכנת מלפני כמה שנים". וא"כ, הי' אפשר בהחלט לומר שרק העתקה זו שרדה בין כתביו וספריו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, וממנה תיכנן כ"ק אדמו"ר זי"ע להו"ל את מכתבי הגניזה, וגוף הכת"י עצמם נאבדו בעת המלחמה.

אולם אין אנו זקוקים להשערות, שהרי ספריית כ"ק אדמו"ר לפנינו, ונחזי אנן אם נמצאים שם כתבי הגניזה, ואימתי הובאו שם. ושאלתי בזה את ידידי הרה"ת רי"י שי, קעלער, והוא ענה לי אשר, למיטב ידיעתו, כבר הובאו כת"י אלו להספרי' בימי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, בתוך רוב הספרי' שנשלחה אז מאירופא (כמסופר בהמבוא לאגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה). ועוד הגיד לי שהרב חיטריק ביאר לו בשיחה פרטית שבקשתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע אליו לא היתה על כתבי הגניזה, כ"א על החפצים שנמצאו בהגניזה (כמו כלי הבשמים של הבעש"ט, ושאר החפצים המנויים במכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אודות הגניזה) שכנראה לא הוחזקו ולא נארזו עם הכתבים, ולכן אבדו.

[דרך אגב: האם יש בידינו מידע על אותנטיותם של חפצים אלו? בנוגע לכתבי הגניזה, כבר מילתא אמורה מפי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב אשר הם העתקות מאוחרות מגוכתי"ק, אבל ברשימת החפצים שבמכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ הנ"ל מופיעות "חותמו של מורנו הבעש"ט" ו"כלי כסף בשביל בשמים של מורנו הבעש"ט", ומשמע שהם הכלים המקוריים שהשתמש בהם הבעש"ט. ולכאורה, קשה להאמין שחסידי כ"ק האדמו"ר מרוזין זצ"ל שטרחו עד כדי כך להשיב לרבם את הכתי"ק – עד להכנת העתקות מרובות לאחוז את עיני הפקידים הרוסיים – היו מזלזלים בכלי קודש אלו.]

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות